Інноваційні стратегії країн в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку

Автор(и)

  • A. Temerbek

Ключові слова:

інноваційна стратегія; інновації; інноваційний розвиток; глобальний економічний розвиток; нерівномірність; асиметрії; науко-технічний розвиток; технологічна парадигма; промислова революція; кібернетична революція; Індустрія 4.0.

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено узагальненню та систематизації теоретико-методологічних засад формування інноваційних стратегій країн в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку та розробці науково-практичних рекомендацій щодо напрямів трансформації сучасних інноваційних стратегій країн у межах формування нової технологічної парадигми.
У розділі 1 «Теоретичні засади дослідження інноваційних стратегій країн в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку» проведено детальне вивчення ортодоксальних та сучасних теорій інноваційного розвитку країн, теорій технологічних трансформацій суспільства, систематизовано наукові погляди на роль інновацій, новітніх технологій та загалом науково-технічного прогресу в економічному розвитку країн та світу, в результаті чого було запропоновано теоретико-методологічне підґрунтя інноваційно-технологічної складової економічного розвитку світової економіки, що надало можливість теоретичного обґрунтування взаємозв’язку інноваційного розвитку країни з рівнем економічного розвитку, який, в свою чергу, є передумовою та детермінантом подальшого науково-технічного прогресу.
У розділі 2 «Аналітичне підґрунтя формування інноваційної стратегії країни в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку» автором визначено домінуючі тенденції глобального економічного розвитку, до яких віднесено: трансформацію технологічної парадигми економічного розвитку країн в умовах четвертої промислової революції; зміни у геоцивілізаційному просторі на фоні занепаду індустріальної світової цивілізації і паралельному формуванні засад постіндустріальної цивілізації в авангардних країнах, що призводить до збільшення економічної та соціальної дистанції між країнами; загострення міжцивілізаційних протиріч; нестабільність світової динаміки та асиметрії глобального економічного розвитку тощо.
У розділі 3 «Трансформації інноваційних стратегій країн в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку» запропоновано науково-методичний підхід до оцінки впливу інноваційного розвитку країн на економічний розвиток, а саме: розроблено інтегральну оцінку інноваційного і економічного розвитку країн, що дало змогу визначити їх рівень, прослідити динаміку, визначити залежність між інноваційною діяльністю та економічним розвитком та надати математичне підтвердження припущення про існування прямої залежності між показниками інноваційного розвитку та рівнем економічного розвитку країни.

Посилання

Temerbek A. Shkurat M. Innovative development of countries in the context of global economic imbalances. Research Papers in Economics and Finance, Vol. 4 No. 4, 2020. Р. 49-60

Темербек А. О. Диспозиція України в глобальному інноваційному просторі. Економіка та організація управління. Випуск №2(30). 2018. С. 92-102

Temerbek A.O. Trends of global innovative space development. «Economic and law paradigm of modern society». Issue 2. 2019. P. 30-38

Темербек А. О. Теоретичне підґрунтя інноваційного розвитку світової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. С. 71–75.

Темербек А. О. Імперативи інноваційної стратегії провідних країн. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. С. 34–41.

Темербек A.O. Асиметрії глобального економічного розвитку в контексті дисбалансів інноваційного розвитку країн. Інфраструктура ринку. Вип. 44. 2020. С. 16-22.

Темербек A.O. Розвиток інтеграційних процесів у контексті інформатизації світового господарства. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society" [Thesis of the 7th International Scientific Seminar]. 2018. С. 121-124

Темербек A.O. Аналітичний вимір інноваційної діяльності країн світу. Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. С. 21-25

Темербек A.O. Методологічне забезпечення інноваційного розвитку країни. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. С. 69-74

Темербек A.O. Теоретичні засади нерівномірності глобального економічного розвитку. Світ економічної науки. Випуск 25: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2020. С. 34-40

Темербек А.О. Інноваційна складова промисловості України в контексті глобальних дисбалансів. Праці XX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (24-25 листопада 2020 р., м. Вінниця). Том 2. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 203-206

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-13

Номер

Розділ

Анотація