Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща

Автор(и)

  • O. Ye. Diakunovskyi

Ключові слова:

правове регулювання; підприємництво; суб’єкт підприємницької діяльності; Україна; Республіка Польща; квазіпідприємництво; організаційно-правові форми; товариство з обмеженою відповідальністю; суб’єкти мікропідприємництва та малого підприємництва; зупинення підприємницької діяльності; принципи державного регулювання підприємництва; підтримка суб’єктів підприємницької діяльності

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню та обґрунтуванню нових теоретичних положень щодо правового регулювання підприємницької діяльності в Україні, з урахуванням системного аналізу досвіду регламентування вказаного суспільно-економічного явища у Республіці Польща, а також підготовці пропозицій з удосконалення вітчизняного законодавства.
У роботі обґрунтовано конкретизацію таких ознак підприємництва в Україні, яке здійснюється фізичною особою-підприємцем, як «отримання прибутку» і «систематичність», розроблено поняття квазіпідприємництва. Запропоновано здійснити поділ господарської діяльності фізичних осіб залежно від рівня отриманого прибутку на квазіпідприємницьку та підприємницьку. Проведено періодизацію розвитку правового регулювання та проаналізовано законодавчу основу підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща. Доповнено перелік критеріїв поділу суб’єктів підприємницької діяльності на: мікро-, малих, середніх та великих. Запропоновано удосконалення організаційно-правової форми товариства з обмеженою відповідальністю в Україні на основі аналізу правового регулювання простого акціонерного товариства у Республіці Польща. Запропоновано запровадити в Україні інститут зупинення підприємницької діяльності за ініціативою суб’єкта підприємництва, із визначенням умов, порядку та максимального/мінімального строку такого зупинення.
Досліджено особливості правового регулювання підприємницької діяльності іноземних осіб в Україні та Республіці Польща. Обґрунтовано введення до законодавства України серед інших підстав припинення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності окремої підстави, такої, як припинення діяльності відокремленого підрозділу (філії або представництва) іноземного суб’єкта підприємницької діяльності у разі, якщо така діяльність суперечить законодавству України. Розширено перелік принципів державного регулювання підприємництва. Запропоновано посилити інституційну підтримку суб’єктів підприємницької діяльності. Удосконалено форми державного сприяння фізичним особам-підприємцям на стадії започаткування підприємництва в Україні, а також доповнено перелік засобів державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в умовах пандемії COVID-19.
На підставі проведеного дослідження запропоновано внесення змін до законодавства України.
Теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях, освітньому процесі та правозастосовній діяльності.

Посилання

Дякуновський О. Є. Загальні засади правового регулювання підприємництва в Республіці Польща. Форум права. Електронне наукове фахове видання. 2016. № 5. С. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_5_8.

Дякуновський О. Є. Правове регулювання зупинення підприємницької діяльності за ініціативою підприємця: досвід Республіки Польща. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 1. С. 109–114.

Дякуновський О. Є. «Конституція бізнесу» – якісно нове законодавче регулювання підприємництва в Республіці Польща: досвід для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 56. С. 108–112.

Титова О. В.; Дякуновський О. Є. Правовий статус простого акціонерного товариства у Республіці Польща. Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права». 2019. № 5–6. С. 49–54. (Особистий внесок автора: обґрунтування положень щодо удосконалення організаційно-правових форм господарських товариств за законодавством України).

Дякуновський О. Є. Правове регулювання діяльності іноземних суб’єктів підприємництва в Республіці Польща. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2020. № 2. С. 134–140.

Дякуновський О. Є. Систематичність та одержання прибутку як ознаки підприємництва в Україні: досвід Республіки Польща. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 31–37.

Дякуновський О. Є. Щодо державної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в умовах пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) у Республіці Польща та Україні. Knowledge; Education; Law; Management. 2020. № 3 (31). Vol. 1. C. 181–189.

Дякуновський О. Є. Поняття «підприємець» за законодавством Республіки Польща: досвід для України. Пріоритетні напрями модернізації системи права України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя; –24 грудня 2016 р.). Запоріжжя : Класичний приватний університет; 2016. С. 92–96.

Дякуновський О. Є. Періодизація розвитку законодавства Республіки Польща у сфері підприємництва. Правова держава: історія; сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород; 17–18 лютого 2017 р.). Ужгород : Ужгородський національний університет; 2017. С. 88–92.

Дякуновський О. Є. «Ulga na start» – новела законодавства Республіки Польща в інтересах польських підприємців: досвід для України. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків; 15–16 червня 2018 р.). Харків : ГО «Асоціація аспірантів – юристів»; 2018. С. 56–59.

Дякуновський О. Є. Правове регулювання інституту бізнес-омбудсмена: досвід Республіки Польща. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний; економічний; безпековий; інтелектуальний простір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; присвяченій пам’яті професора В. Д. Волкова. (Хмельницький; 23 квітня 2019 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса; 2019. С. 296–300.

Дякуновський О. Є. Принцип «Спочатку думай про малих» як фактор впливу на розвиток підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця; 11–12 жовтня 2019 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса; 2019. С. 90–92.

Дякуновський О. Є. «Право на помилку» як пільга для підприємців в Республіці Польща: досвід для України. Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя; 21–22 серпня 2020 р.). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина»; 2020. С. 34–38.

Дякуновський О. Є. Щодо видів суб’єктів підприємницької діяльності

в Республіці Польща: досвід для України. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро; 13–14 листопада 2020 р.). Дніпро : Дніпровський гуманітарний університет; 2020. С. 78–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Номер

Розділ

Автореферат