Формування стратегії демографічної стійкості України в умовах глобалізаційних перетворень

Автор(и)

  • A. V. Nepytaliuk

Ключові слова:

демографія; демографічна стійкість; демографічний дивіденд; економічний розвиток; економічна стійкість; глобалізація

Анотація

Роботу присвячено проблематиці поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних положень та розробки практичних рекомендацій щодо формування і підвищення ефективності стратегії забезпечення демографічної стійкості України в умовах глобалізаційних перетворень.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному обґрунтуванні проблеми формування стратегії демографічної стійкості в умовах глобалізаційних перетворень, удосконаленні теоретико-методичного апарату оцінювання впливу соціально-демографічних чинників на динаміку економічного розвитку.
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади демографічної стійкості країни» проаналізовано та узагальнено підходи до трактування категорії «демографічної стійкості». Запропоновано її авторське визначення у якості специфічної здатності суспільства підтримувати та, застосовуючи в разі необхідності імпліцитні та експліцитні компенсатори, відновлювати, а також поліпшувати власну структуру в контексті соціальних страт за низкою значимих параметрів, зокрема щодо рівня економічної активності, а також освітньо-професійної та компетентнісної підготовки населення, на основі чого оптимізуються пропорції продукування людського інтелектуального і фізичного капіталу, забезпечується інтенсифікація та неперервність виробництва, підвищується рівень громадського добробуту.
У другому розділі «Емпіричне дослідження соціально-демографічних характеристик населення України» з’ясовано, що скорочення чисельності населення України у 1990–2020 рр. на понад 10 млн осіб обумовлено не лише комплексом природних чинників, а й недосконалою і недостатньо системною й послідовною державною економічною політикою. Доведено, що пріоритетами демографічної політики мають бути: збільшення тривалості життя; зниження смертності населення всіх вікових страт, зокрема осіб працездатного віку, а також дітей; протидія відтоку працездатної молоді з метою мінімізації негативного впливу на виробничий і репродуктивний потенціал.
У третьому розділі «Розробка демографічної стратегії держави в контексті глобалізаційних перетворень» зазначено, що активізація процесів економічного зростання потребує удосконалити механізму і аналітичного інструментарію оцінювання впливу демографічних факторів на динаміку розвитку країни з використанням економетричних методів. Важливим є демографічне прогнозування і моделювання, зокрема процесів старіння населення, завдяки чому можливе формулювання дієвих стратегій соціальнодемографічного розвитку, забезпечення гарантій отримання доходу особами різних вікових категорій, покращання стану здоров’я та підвищення добробуту всіх громадян. Визначено, що одержання другого демографічного дивіденду через інтенсифікацію накопичення людського (інтелектуального) капіталу і раціоналізацію структури заощаджень та інвестицій є пріоритетом.

Посилання

Kozlovskyi, S., Pasichnyi, M., Lavrov, R., Ivaniuta, N., Nepytaliuk, A. An Empirical Study of the Effects of Demographic Factors on Economic Growth in Advanced and Developing Countries. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 2020. 23(3), 45–67. (Польща, Scopus, журнал категорії «А»).

Pasichnyi, M., Nepytaliuk, A. The Contributions of Demographic Factors to Economic Growth. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development. 2021. 16(1), 219–229. (Польща, Scopus, журнал категорії «А»).

Nepytaliuk A. Demographic sustainability and economic growth : theory and methodology. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. 2018. 6. P. 51–66. (Журнал категорії «Б»).

Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., Nepytaliuk, A. The impact of fiscal decentralization on economic development. Investment Management and Financial Innovations, 2019. 16 (3), 29–39. (Scopus, журнал категорії «А»).

Непиталюк А. В. Детермінанти забезпечення демографічної стійкості. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 4. С. 44–59. (Журнал категорії «Б»).

Chugunov, I., Pasichnyi, M, Nepytaliuk, A. Macroeconomic effects of inflation targeting in advanced and emerging market economies. Banks and Bank Systems, 2019. 14 (4), 153–165. (Scopus, журнал категорії «А»).

Козловський С. В., Мазур Г. Ф., Непиталюк А. В. Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку. Економіка та держава, 2019. № 10. С. 14–19. (Журнал категорії «Б»).

Козловський С. В., Непиталюк А. В. Теоретичні аспекти демографічної стійкості. Економіка і організація управління, 2019. № 3 (35). С. 59–69. (Журнал категорії «Б»).

Козловський С. В., Непиталюк А. В. Демографічна складова стратегії соціально-економічного розвитку. Економіка і організація управління, 2020. № 2 (38). С. 6–19. (Журнал категорії «Б»).

Непиталюк А. В. Демографічна стійкість та економічний розвиток. Управління розвитком соціально-економічних систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : матеріали XVIII Міжн. наук.- практ. конф., (Вінниця, 13–15 листопада 2018 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. С. 163 – 165.

Непиталюк А. В. Теоретичні підходи до визначення демографічної стійкості. Розвиток невиробничої сфери економіки в умовах євроінтеграційних викликів : збірник тез допов. Міжн. наук.-практ. інтернетконференції, (Харків, 22–23 листопада 2018 р.). Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 61 – 62.

Козловський С. В., Непиталюк А. В. Бізнес-культура як фактор забезпечення демографічної стійкості суспільства в умовах глобалізації. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : збірник тез допов. VIII Міжн. наук.-практ. конференції, (Харків, 18 – 19 березня 2019 року). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. С. 183 – 185.

Непиталюк А. В. Соціальний та фіскальний механізми забезпечення демографічної стійкості. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : матеріали ХIX Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен., (Вінниця, 23–24 квітня 2019 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 65–67.

Kozlovskyi, S., Nepytaliuk, A. (2019). Demographic Sustainability and Knowledge Management. KM Conference 2019, June 26–29. Warsaw, Poland Warsaw University of Life Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). http://www.iiakm.org/conference/proceedings/KM2019_RefereedProceedingsAbstracts.pdf.

Непиталюк А. В. Фінансовий вимір демографічних процесів старіння населення. Фінансова політика як складова економічного розвитку : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 квітня 2020 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун., 2020. С. 168–170.

Kozlovskyi, S., Nepytaliuk, A., Lavrov, R., & Kozlovskyi, V. (2020). The principals of demographic policy. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, vol. 1, pp. 36–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-31

Номер

Розділ

Анотація