Розвиток рибальства і аквакультури в секторальній структурі економіки ЄС

Автор(и)

  • O.D. Lukianenko

Ключові слова:

сталий розвиток; економіка рибальства; водна екосистема; водні біоресурси; глобальне рибальство; аквакультура; спільна політика рибальства; рибна індустрія ЄС; рибний ринок ЄС; рибне господарство України

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню рибальства, його ролі і місця в секторальній політиці ЄС, а також пошуку та обґрунтуванню інституціональних та бізнес-моделей інтеграції вітчизняного рибного господарства у європейський та глобальний ринки.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано її мету, завдання, об’єкт і предмет; визначено методологічну основу і методи дослідження; розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; обґрунтовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; подано інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження.
У розділі 1: досліджено роль ресурсного забезпечення економічного розвитку в парадигмі сталого розвитку й актуалізовано проблему глобальної продовольчої безпеки; оцінено потенціал рибальства з визначенням його ролі та функцій у глобальній економіці; виявлено умови, імперативи та специфіку формування системи управління глобальним рибальством й аквакультурою.
У розділі 2 проілюстровано етапи становлення сучасної політики ЄС у сфері рибальства, її завдання й перспективні пріоритети, проведено комплексний аналіз рибного ринку Євросоюзу й окремих його сегментів, виявлено специфіку організації й багаторівневого регулювання європейського рибальського бізнесу.
У розділі 3 оцінено національний потенціал рибальства й аквакультури, охарактеризовано процес і виявлено проблеми імплементації норм та стандартів Євросоюзу в рибному господарстві України, обґрунтовано напрями та механізми розвитку експорту та оптимізації імпорту рибопродукції України, адаптовано систему економіко-математичних моделей прогнозування промислового вилову риби і морепродуктів для країн світу та України.

Посилання

Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка. Київ: КНЕУ, 2016. 231 с. (14,41 д.а., особисто автору належить 0,3 д.а.: підрозділ 1.2. «Креативний феномен глобального лідерства» / О. С. Дорошенко, Т. О. Галахова, О. Д. Лук’яненко. С. 36–50).

Lukyanenko A. Global Motivations and Aquaculture Development Trends. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2020. Vol. 1. No. 2. Р. 132-139 (0,5 д.а.).

Лук’яненко О. Управлінські імперативи глобального рибальства. Ринок цінних паперів України. 2018. No 5-6. С. 61-67 (0,3 д.а.).

Лук’яненко О. Д. Трансформація політики ЄС в секторі рибальства. Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: Економічні науки. 2019. No 4. Т. 3. С. 17–24 (0,3 д.а.).

Лук’яненко О. Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією рибальства України з ЄС. Ринок цінних паперів України. 2019. No 1–2. С. 71–79 (0,4 д.а.).

Лук’яненко О. Д. Потенціал рибальства в глобальній економіці. Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: Економічні науки. 2020. No 4. Том 2. С. 7–12 (0,4 д.а.).

Four years on: how have capital cities dealt with the crisis : collection of RSA Research Network Seminar proceedings ; 26th October, 2012 / Professor V. I. Chuzhykov (Ed). Kyiv : KNEU, 2013. 88 p. (6,1 д.а.; особисто автору належить 0,1 д.а.: «European integration dimension of energy security in Ukraine. P. 77–78).

Корпоративні стратегії у глобальному нафтогазовому бізнесі : навч. посіб. / Є. Г. Панченко, О. А. Швидкий, Д. І. Кір’яков, О. Д. Лук’яненко ; за заг. ред. д.е.н., професора Є. Г. Панченка, О. А. Швидкого. К.: КНЕУ, 2013. 96 с.

Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») / за ред. В. І. Чужикова. К. : КНЕУ, 2014. 224 с. (13,0 д.а., особисто автору належить 0,6 д.а.: тема 2 «Інституційна модель Європейського Союзу». С. 36–50).

Руденко-Сударєва Л. В., Мозговий О. М., Пашинська К. С., Прилипко С. І., Лук’яненко О. Д. Результативність міжнародного інвестування проектів державно-приватного партнерства: наук.-метод. вид. К.: КНЕУ, 2017. 109 с. (6,3 д.а.; особисто автору належить 0,3 д.а.: підрозділ 5 «Ключові точки зростання вітчизняної економіки на базі державно-приватного партнерства» / К. С. Пашинська, О. М. Мозговий, О. Д. Лук’яненко. С. 87–107).

Лук’яненко О. Д. Новітні прояви глобальної продовольчої проблеми / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 11–12 жовтня 2018 р. Упоряд. К. Мельникова. Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2018. С. 28 (0,1 д.а.).

Лук’яненко О. Д. Організаційно-кадровий потенціал розвитку рибного господарства України. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціо-економічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11–12 лист. 2021 р. К.: КНЕУ, 2021. С. 360–362 (0,2 д.а.).

Лук’яненко О. Д. Нормативно-правові механізми розвитку рибальства і аквакультури в Україні. Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; 15 січня 2021 р. С. 117-118 (0,2 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Дисертація