Ідіолект Романа Іваничука: корпуснобазований та лінгвокогнітивний підходи

Автор(и)

  • Н.Я. Лотоцька

Ключові слова:

ідіолект; ідіостиль; мовна особистість; фразеологізм; колокація; метафора; концепт; профіль

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню індивідуального мовлення Р. Іваничука (1929-2016) на базі створеного корпусу текстів, обсягом понад 1 235 млн слововживань, до якого увійшли 16 історичних романів і одна історична трилогія (1962–2016 рр.). Ці тексти письменника було оцифровано, вичитано, відредаговано й унормовано та долучено до Генерального регіонально анотованого корпусу української мови.
У вступі сформульовано мету та завдання дисертаційної праці, схарактеризовано її об’єкт і предмет, конкретизовано фактичний матеріал і методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність роботи, наведено відомості про її структуру й апробацію отриманих результатів.
У першому розділі представлено теоретичні засади дослідження індивідуального мовлення письменника та здійснено огляд наукової фахової літератури, присвяченої аналізові таких понять, як-от: ідіолект, ідіостиль, мовна особистість, фразеологізм, колокація, метафора, концепт, профіль.
У другому розділі увагу сконцентровано на залученні до аналізу авторського тексту сучасних підходів лінгвістичного аналізу тексту, як-от: корпуснобазований, корпуснокерований, описовий, статистичний, дистрибутивний аналіз, прийом зіставлення, концептуальне моделювання, концетуальний аналіз.
У третьому розділі описано статистичну структуру фонологічного, морфологічного, лексичного та текстового рівнів індивідуального мовлення письменника; на основі номінацій емоційних станів і кольорів змодельовано статистичний і концептуальний профілі авторського тексту.

Посилання

Lototska N. Statistical Research of the Colour Component ЧОРНИЙ (BLACK) in R. Ivanychuk’s Text Corpus // Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22–23, 2021. P. 486–497.

Кульчицький І.М, Ліхнякевич І.О, Лотоцька Н.Я. Структурна модель корпусу творів Романа Іваничука // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Cерія «Філологічні науки». 2017. № 3 (352). С. 421–430.

Лотоцька Н.Я. Структурне роззначення речень у корпусі текстів Р. Іваничука // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць Хмельницького національного університету. 2017. № 12. С. 147–151.

Кульчицький І.М., Левченко О.П., Лотоцька Н.Я. Дослідження частотності біграм на матеріалі текстів Романа Іваничука, Василя Шкляра та Ліни Костенко // Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк, 2018. № 8. С. 183–190.

Левченко О.П., Лотоцька Н.Я. Розмежування понять фразеологізм та колокація в сучасному мовознавстві (на матеріалі корпусу текстів Р. Іваничука) // Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк, 2019. № 10. С. 193–199.

Лотоцька Н.Я. Дослідження колокацій у сучасному мовознавстві: корпусно-статистичний підхід // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2019. № 16. С. 122–126.

Lototska N. Statistical analysis of collocations of the concept joy in R. Ivanychuk’s text corpus // Scientific Journal of Polonia University. 2019. Vol. 37 No 6. P. 92–98.

Лотоцька Н.Я. Структурне роззначення речень з чужим мовленням у корпусі текстів Р. Іваничука // Львівський філологічний часопис Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів, 2018. № 4. С. 70–74.

Левченко О., Лотоцька Н. Кольороназва білий як маркер ідіолекту (на матеріалі тестів Р. Іваничука) // Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: міжнар. зб. наук. праць / ДонНУ ім. Василя Стуса. Вінниця, 2021. Вип. 41. С. 131–142.

Лотоцька Н.Я. Метатекстове роззначення текстів (на матеріалі творів Романа Іваничука) // Лінгвокомп’ютерні дослідження: збірник наукових праць / Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Вінниця, 2018. Випуск 11. С. 141–149.

Lototska N. Quantitative approach to author's idiostyle study (based on Roman Ivanychuk’s texts) // Language, Business and Law, Intercultural Communication: Challenges of Today: The ІI International interdisciplinary conference / ed. by Oksana Chaika, Amit Kumar Goel. Delhi: ABS BOOKS, 2021. P. 100–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Дисертація