Формування сталого інноваційного розвитку національної економіки

Автор(и)

  • А.В. Ворона

Ключові слова:

сталий інноваційний розвиток; національна економіка; інновації; інноваційна політика; інноваційний потенціал; інноваційний ризик

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню засад формування сталого інноваційного розвитку національної економіки на підставі розробки методологічних, концептуальних та прикладних компонентів із урахуванням підходів, які формують і визначають інноваційні перспективи розвитку економіки України.
У першому розділі проведено дослідження та сформульовано авторське бачення визначення сталого інноваційного розвитку національної економіки як перманентного її стану, що ґрунтується на концепції самопідтримуваного розвитку, характеризується системною керованістю, висококонкурентним економічним середовищем та має на меті забезпечення й утримання максимального потоку сукупного доходу у найближчій та віддаленій перспективі на основі використання обмежених ресурсів, збереження здатності екологічної системи до самовідновлення й динамічної адаптації соціальної, культурної систем до змін.
У другому розділі проаналізовано структуру наукових досліджень в Україні, яка демонструє скорочення частки виконавців НДР на фоні відсутності механізму співфінансування інноваційних проектів державою й приватними структурами, лімітованості запитів на фінансування науково-дослідних розробок, формальної участі науковців у виробництві інновацій, що обмежує їх реальну можливість бути завершеними та впровадженими. Відзначено, що потреба українських підприємств у інноваціях за рахунок вітчизняного ринку задовольняється лише частково, що підтверджено аналізом інноваційних процесів в Україні за галузями економічної діяльності та суб’єктами господарювання, який свідчить про низьку частку підприємств-інноваторів у бізнесі.
У третьому розділі сформовано концептуальні засади національної інноваційної політики з урахуванням інституційної та інфокомунікаційної структури сталого інноваційного розвитку, які ґрунтуються на цілях сталого інноваційного розвитку національної економіки, зазначені цілі, які слід розглядати у вигляді площин, що формують інноваційний простір через тривимірну систему координат та висвітлюють цілі першого порядку (наукові, економічні, виробничі) учасників інноваційних процесів та другого порядку (стратегічні, соціально-екологічні, гностичні), що відображають відповідний етап формування інноваційного простору.

Посилання

Vorona А. Review of state tools that form innovation priorities of the national economy. European Journal Of Economics And Management. Volume 6. Issue 4. 2020. С. 29-36. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2020/eujem_2020_6_4/06.pdf

Vorona А. Activation of the innovative production process in the areas of economic activity. Political Science and Security Studies Journal, Vol. 2, No. 2. Р.86-93.

Bondarenko S., Makoveieva O., Niziaieva V., Vorona А. High-tech manufacturing as a determinant of the economic development. Ukrainian Scientific Community. Social development & Security. Vol. 10, No. 1, 2020. Р. 101-112.

Ворона А. В. Регулювання інноваційного розвитку національної економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: Актуальні питання науки і практики. 2018, № 12. С. 142-155.

Ворона А. В. Світовий досвід управління інноваційним розвитком. "Економіка та Держава", 2020. №1. С. 132-138. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/26.pdf

Ворона А. Інноваційна діяльність підприємств як системоутворюючого складника механізму сталого інноваційного розвитку національної економіки. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”,Vol. 10, No. 6. 2020. С. 202-214. URL: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/312/341

Ворона А.В. Глобальні чинники впливу на інноваційний розвиток національної економіки. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №3/1. С. 32-36. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/263

Ворона А.В. Інновації як продукт наукової діяльності та основа зеленої економіки держави. Вісник ОННУ ім. І.І. Мечнікова. 2020. Т.25. вип.2 (81). С. 13-18.

Ворона А.В. Інноваційна активність підприємств як перспектива розвитку національної економіки України. «Ефективна економіка». Електронний журнал. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7747

Ворона А.В. Інноваційне спрямування розвитку національної економіки: сутність та передумови формування. Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки. 2017. №3. Частина 2. С. 57- 64.

Ворона А.В. Складники управлінських технологій механізму сталого інноваційного розвитку національної економіки. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 2 (38). С. 124-133.

Ворона А. Використання досвіду розвинених країн для створення української стратегії інноваційного розвитку національної економіки. Eastern european conference of management and economics: матеріали international scientific conference (Ljubljana, May 24, 2019). Ljubljana : Ljubljana School of Business. 2019. P. 113-115.

Ворона А. В. Аналіз інноваційного розвитку окремих країн світу. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 29 березня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 45. С. 30-32.

Ворона А. В. Визначення індикаторів інноваційного розвитку національних економік: Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: матеріали II International Scientific Conference (Le Mans, May 24th, 2019). Le Mans, France: Baltija Publishing. 2019. Р.24-27.

Ворона А. В. Інноваційне спрямування розвитку національної економіки. Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 26 листопада 2018 р.). Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. С. 25-28.

Ворона А. В. Політична складова стратегії інноваційного розвитку економіки. Economy and society: the modern foundation for human development: матеріали III international scientific conference (Leipzig, April 26th, 2019). Leipzig, Germany, 2019. Part I. С. 17-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Дисертація