Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей

Автор(и)

  • Є. Ю. Драчевський

Ключові слова:

азартні ігри; лотереї; організація та проведення; ліцензія; кримінально-правова охорона; господарські відносини; службові відносини; відносини правосуддя; власність

Анотація

Дисертація є комплексним науковим дослідженням, спрямованим на розв’язання такої важливої науково-прикладної проблеми, як обґрунтування теоретичних положень та розроблення напрямів удосконалення вітчизняного кримінального законодавства і практики його застосування, спрямованих на підвищення ефективності кримінально-правової охорони господарських відносин у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
Розділ 1 «Соціальна обумовленість криміналізації діянь, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» присвячений дослідженню підстав та приводів криміналізації розглядуваних посягань, а також визначенню того, чи були у процесі криміналізації відповідних діянь дотримані розроблені кримінально-правовою доктриною принципи.
У розділі 2 «Об’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» визначено родові та безпосередні об’єкти досліджуваних складів кримінальних правопорушень, проаналізовані зовнішні ознаки останніх.
У розділі 3 «Суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» послідовно визначаються ознаки суб’єкта та зміст суб’єктивної сторони досліджуваної групи кримінальних правопорушень.

Посилання

Драчевський Є. Ю. Про виправданість доповнення Кримінального кодексу України статтею 365-3: дослідження з позицій системного підходу. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 16. С. 249–257.

Драчевський Є. Ю. Про підстави декриміналізації зайняття гральним бізнесом. Публічне право. 2020. № 4. С. 93–100.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Оновлення ст. 203-2 КК України як наслідок скасування заборони грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 386–390.

Драчевський Є. Ю. Про об’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-3 Кримінального кодексу України. ReOS. 2021. № 3. С. 22–28.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. У пошуках оптимальної моделі кримінально-правової протидії незаконному грального бізнесу в Україні. Правова держава. 2021. № 43. С. 136–142.

Драчевський Є. Ю. Напрями вдосконалення кримінально-правової норми про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. Вип. 52. С. 62–66.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Про деякі питання, пов’язані зі скасуванням грального бізнесу та оновленням ст. 203-2 КК України. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2020 року). Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. С. 47–50.

Драчевський Є. Ю. Посягання, передбачене ст. 365-3 Кримінального кодексу України – службовий злочин чи злочин проти правосуддя? Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021. С. 60–62.

Драчевський Є. Ю. Про деякі проблеми конструювання ст. 203-2 КК України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей». Захист економіки від впливу організованої злочинності : збірник тез панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 104–108.

Драчевський Є. Уніфікація кримінальної відповідальності за порушення законодавства про гральний бізнес – ЗА та ПРОТИ. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 114–118.

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій; вступне слово д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. Київ : Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. 236 с.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 154–160.

Вознюк А. А., Пиняга Р. О. Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані із зайняттям гральним бізнесом. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2012. № 4 (59). Ч. 1. С. 96–102.

Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового ринку : дис. ... докт. юрид. наук. Київ, 2018. 461 с.

Волинець Р. Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 184–189.

Дудоров О. О. Відгук офіційного опонента на дисертацію Орловського Руслана Семеновича «Інститут співучасті у кримінальному праві України», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08. Харків, 2019. 14 с. С. 9. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Orlovskiy/vidguk1.pdf.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : Монографія. Київ : Юридична практика, 2003. 924 с.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1. С. 169–175.

Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей: аналіз законодавчих новел. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 144–152.

Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : дис. … докт. юрид. наук. Луганськ, 2007. 513 с.

Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти : монографія. Київ : Істина, 2006. 648 с.

Дудоров О.О. Ще раз про кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. 8–10 червня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 44–48.

Дудоров О., Зеленов Г. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону. Право України. 2015. № 12. С. 69–81.

Дудоров О. О., Каменський Д. В. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 179–189.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Заборона зайняття гральним бізнесом в Україні: обґрунтованість, наслідки, перспективи (кримінально-правовий аспект). Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства : матеріали круглого столу (Київ, 5 листоп. 2015 р.) / відп. ред. О. С. Стеблинська. Київ : Державна пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. С. 13–16.

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитись зі стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2. С. 215–263.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво : монографія; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 400 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 4. С. 120–140.

Каменський Д. В. Відповідальність за економічні злочини у Сполучених Штатах Америки та Україні: порівняльно-правове дослідження : монографія / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. Київ : ВД «Дакор», 2020. 1128 с.

Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. Луганськ : видавництво «Елтон – 2», 2012. 780 с.

Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. 2-ге вид. Київ : «ВД «Дакор», 2013. 786 с.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин : дис. … докт. юрид. наук. Київ, 2020. 662 с.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика : монографія; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

Мовчан Р. О. Поняття злочинів у сфері земельних відносин. Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1/2. С. 73–78.

Мовчан Р. О. Про систему злочинів у сфері земельних відносин. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 4. С. 137–140.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Оновлення ст. 203-2 КК України як наслідок скасування заборони грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 386–390.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Про деякі питання, пов’язані зі скасуванням грального бізнесу та оновленням ст. 203-2 КК України. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2020 року). Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. С. 47–50.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. У пошуках оптимальної моделі кримінально-правової протидії незаконному грального бізнесу в Україні. Правова держава. 2021. № 43. С. 136–142.

Мовчан Р. О., Дудоров О. О., Дацюк В. Б. Кримінально-правова протидія створенню фінансових пірамід в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 2. С. 108–127.

Мовчан Р. О., Незнайко С. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства: монографія. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. 224 с.

Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : ВД «Дакор», 2017. 522 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. 2-е вид. Київ : Дакор, 2008. 1428 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Письменський Є. О. Інститут судимості в кримінальному праві України : Монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. 216 с.

Письменський Є. О. Підстави кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем: проблеми, тенденції, перспективи. Вісник кримінологічної Асоціації України. 2017. № 2. С. 179–197.

Рябчук С. В. Гральний бізнес: кримінологічна характеристика та тенденції розвитку в Україні. Право і суспільство. 2016. № 4 (2). С. 182–188.

Рябчук С. В. Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2018. 225 с.

Савченко А. В. Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор. Адвокат. 2010. № 1 (112). С. 40–44.

Семчук Н. О. Кримінальна відповідальність за незаконні азартні ігри в Україні та за кордоном. Вісник Академії адвокатури України. 2012. Вип. 1. С. 96–100.

Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 244 с.

Хашев В. Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем : дис. ... канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2007. 259 с.

Юшина Ю. В. Посягання проти правосуддя, що здійснюються у процесі перевірки інформації про вчинені або підготовлювані злочини (кримінально-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2012. 22 с.

Ярмиш Н. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Право України. 2017. № 2. С. 139–146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Дисертація