Забезпечення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції (на прикладі морської транспортної інфраструктури)

Автор(и)

  • В. О. Степаненко

Ключові слова:

транспортна інфраструктура; морська транспортна інфраструктура; конкурентоспроможність; забезпечення конкурентоспроможності; Європейський Союз; євроінтеграція; управління конкурентоспроможністю; морські порти; порт; вантажопотоки; контейнер; зовнішньоекономічна діяльність; модель; система управління

Анотація

У дисертації обґрунтовано теоретико-методичні підходи та розроблено науково-практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури в умовах євроінтеграції (на прикладі морської транспортної інфраструктури).
Узагальнено наукові підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура», що дозволило ідентифікувати його як сукупність усіх видів транспорту і транспортних структур, функціонування яких спрямовано на створення сприятливих умов господарювання та формування організаційно- економічного механізму для забезпечення переміщення людей та вантажу, це дозволяє сформувати власний погляд на сутність транспортної інфраструктури, як об’єкта забезпечення її конкурентоспроможності.
Запропоновано контур теоретичних засад забезпечення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури, який ґрунтується на взаємозв’язку суб’єктів та об’єктів транспортної інфраструктури і представляє собою реалізацію завдань, принципів, методів та інструментів (фінансових, соціально-економічних, організаційних, технологічних, інформаційних).
Обґрунтовано, що визначальною складовою транспортної інфраструктури є морська транспортна інфраструктура. Запропоновано авторське визначення поняття «морська транспортна інфраструктура», під яким доцільно розуміти сукупність транспортних засобів, колективних інженерно-технічних споруд та об’єктів, будівель, систем та послуг, розташованих в межах акваторіально- територіального простору, а також нормативно-правове та ресурсне забезпечення, що виконує адміністративно-комерційні функції (планування, організація, координація, контроль, забезпечення фінансової й господарської діяльності об’єкта усіма ресурсами та технічними засобами).

Посилання

Степаненко В. О., Штик Ю. В. Методичні підходи до оцінки управління міжнародною конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія. За ред. Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. 208 с. (С. 181–192).

Stepanenko V., Lokhman N. Comprehensive approach to the analysis of the management of the competitiveness of Ukrainian maritime transport infrastructure in conditions of European integration. Context And Features Of Competitive Advantages Infrastructure Development: monograph. Science. ed. Bocharova Yu.G. - Prague: Oktan Print, 2020. 105 p. (P. 58 – 73).

Степаненко В. О., Лохман Н. В. Євроінтеграційні індикатори управління конкурентоспроможністю транспортної інфраструктури в умовах розвитку індустрії гостинності. Розвиток індустрії гостинності: сучасний погляд : монографія. За ред. Н. В. Лохман. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. 170 с. (С. 71–79).

Степаненко В. О. Міжнародна конкурентоспроможність України: сутність та основні фактори впливу. Торгівля і ринок України. 2016. №39–40. С. 14–21.

Степаненко В. О., Романуха О. М. Кордон як фактор розвитку морської інфраструктури України. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 94–99.

Степаненко В. О. Проблеми інтеграції морської інфраструктури України до Європейського Союзу. Торгівля і ринок України. 2017. №2(42). С. 109–115.

Степаненко В. О. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність інфраструктурних об’єктів. Економічний простір. 2017. №125. С. 202–210.

Степаненко В. О. Оцінка конкурентоспроможності морської інфраструктури України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. №1(53). С. 53–58.

Степаненко В. О. Морська транспортна інфраструктура: сутність, класифікація та переваги. Бізнес Інформ. 2019. №11. С. 187–194.

Степаненко В. О. Євроінтеграційні детермінанти управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5. С. 37–40.

Степаненко В. О., Лохман Н. В. Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури України. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2020. №23. С. 102–107.

Степаненко В. О. Інституціонально-правові засади управління морською транспортною інфраструктурою України в умовах євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8660. DOI: 10.32702/2307-2105- 2021.2.201.

Степаненко В. О. Забезпечення конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури країни. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №6. С. 52–57.

Stepanenko V., Lokhman N. Assessment of the competitiveness of the maritime transport infrastructure of Ukraine and European countries. Фінансово- кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2022. № 2. P. 316–327. DOI: 10.55643/fcaptp.2.43.2022.3641 (WoS).

Степаненко В. О., Штик Ю. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2022. Том 33(72). №2. (у друці).

Stepanenko V., Lokhman N. Improving of the Ukrainian maritime transport infrastructure management. East European Scientific Journal. 2020. №10(62). P. 22– 29.

Stepanenko V. Providing a mechanism for implementing the strategy for improving the competitiveness of Ukraine’s maritime transport infrastructure. Three Seas Economic Journal. 2020. Vol. 1. №4. P. 146–152.

Степаненко В. О. Вплив глобалізаційних процесів на конкурентоспроможність економіки України. Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України : Міжнародна науково- практична конференція. Ужгород : Гельветика, 2016. С. 27–29.

Степаненко В. О. Теоретична сутність транспортної інфраструктури. Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни: Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро : НО «Перспектива», 2017. С. 21–23.

Степаненко В. О. Конкурентоспроможність морської інфраструктури в Україні. Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. С. 302–305.

Степаненко В. О. Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури. NEW ECONOMICS : Міжнародний науковий форуму «NEW ECONOMICS – 2019». Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2019. Т.2. С. 298–301.

Степаненко В. О. Сутність та види конкурентних переваг морської транспортної інфраструктури. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : V Міжнародна науково-практична конференція. Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2020. С. 174–176.

Степаненко В. О. Впровадження кластерної політики у сфері морської транспортної інфраструктури. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства : Міжнародна науково-практична інтернет-конференції учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 201–203.

Степаненко В. О. Організаційна структура управління морської транспортної інфраструктури України. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : ХVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 462–465.

Степаненко В. О. Інституціональні засади управління морською транспортною інфраструктурою України. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні : Міжнародна науково-практична конференція. Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 184–186.

Степаненко В. О. Напрями та інструменти підвищення конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки в контексті міжнародного співробітництва : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2021 р. С. 21 – 25.

Степаненко В. О. Підходи до оцінки конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури. Розвиток економіки та бізнес- адміністрування: наукові течії та рішення : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. Том 1. Київ : НАУ, 2021 р. С. 205 – 207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-07

Номер

Розділ

Дисертація