Написи на одязі в англомовній та україномовній лінгвокультурах: особливості структури та семантики

Автор(и)

  • Н. В. Стрюк

Ключові слова:

напис на одязі; лінгвокультура; лінгвокультурологія; комунікація; дискурс; текст; структура; формальносинтаксична структура; речення; фонетичний засіб; семантика; емоція; троп; фігура мовлення; інтертекстуальні відношення

Анотація

Дисертацію присвячено зіставному вивченню написів на одязі в англомовній та україномовній лінгвокультурах.
Актуальність роботи визначено необхідністю ґрунтовних мовознавчих досліджень написів на одязі та потребою комплексного студіювання такого лінгвістичного феномену.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше аргументовано визначено категорійний статус аналізованого явища та здійснено комплексний зіставний аналіз структури та семантики написів на одязі в англомовній та україномовній лінгвокультурах.

Посилання

Striuk N. Semantic Classification of Metaphors in Ukrainian and English Inscriptions on Clothing. Ezikov Svyat (Orbis Linguarum). 2021. Vol.19 (1). P. 23–33. OI: 10.37708/bf.swu.v19i1.3 (Scopus).

Striuk N. Ukrainian and English Metaphorical Inscriptions on Clothing; How Eloquent Can They Be? Зборник Матице српске за славистику. 2022. Vol. 2022, №. 101. P. 143–159. DOI: 10.18485/ms_zmss.2022.101.8 (Scopus).

Стрюк Н. В. Фонетичні стилістичні особливості написів на одязі українською та англійською мовами. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 37. С. 54–63. DOI: 10.31558/2075-2970.2019.37.5

Стрюк Н. В. Написи на одязі як об'єкт лінгвістичних досліджень. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2021. № 3 (341). С. 43–50. DOI: 10.12958/2227-2844-2021-3(341)-43-50.

Стрюк Н. В. Структурні особливості написів на одязі: рівень словосполучення (на матеріалі англійської та української мов). Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2021. Вип. 22. С. 132–137. DOI:10.31891/2415-7929-2021-22-27.

Стрюк Н. В. Особливості рими в англомовних написах на одязі. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (25 квітня 2019 р.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. С. 67–69.

Стрюк Н. В. Особливості анафори та епіфори в написах на одязі українською та англійською мовами. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.): у 2х т. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. Т. 2. С. 18–19.

Стрюк Н. В., Оленяк М. Я. Алітерація і асонанс в англомовних написах на одязі. Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя: матеріали міжнар. наук.практ.конф., м.Київ, 23 червня. 2020р. Київ : ПП АВІАЗ, 2020. С. 84–88.

Стрюк Н. В. Основні тенденції вивчення написів на одязі в сучасній лінгвістичній науці. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов'янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (25 січня 2021 р.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 118–121.

Стрюк Н. В. Зооморфна метафора у написах на одязі українською та англійською мовами. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр.: у 2х т. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021. T. 2. С. 10–11.

Striuk N. The Typology of Clothing Inscriptions in Modern Linguistics. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. 5th International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (25 March 2021): [Book of Abstracts] / Ed. board/V.I. Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. Vinnytsia : LLC «NilanLtd», 2022. P. 188–191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13

Номер

Розділ

Дисертація