Кримінально-­правова охорона господарських відносин у сфері функціонування енергетичного ринку

Автор(и)

  • І. І. Бартош

Ключові слова:

інсайдерська інформація; маніпулювання; оптовий енергетичний ринок; злочин; покарання; правопорушення; криміналізація; господарське правопорушення; захист прав і законних інтересів; кримінальна відповідальність; господарсько¬правова відповідальність; недобросовісна конкуренція; господарська діяльність; господарські відносини

Анотація

Дисертація є комплексним науковим дослідженням, спрямованим на розв’язання такої науково­прикладної проблеми, як обґрунтування теоретичних положень та розроблення напрямів удосконалення вітчизняного закону про кримінальну відповідальність і практики його застосування, спрямованих на підвищення ефективності кримінально­правової протидії зловживанням на енергетичних ринках.
У розділі 1 «Соціальна обумовленість криміналізації діянь, передбачених статтями 222­2 та 232­3 КК України» завдяки зверненню до основних положень теорії криміналізації діянь надається наукова обґрунтована відповідь на питання про виправданість доповнення Кримінального кодексу України двома аналізованими кримінально­правовими нормами, які присвячені регламентації відповідальності виключно за зловживання на енергетичних ринках.
Розділ 2 «Об’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 222­2 та 232­3 КК України» змістовно був поділений на два підрозділи. Зокрема, у підрозділі 2.1 було встановлено родовий об’єкт кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, визначено перспективи вдосконалення назви розділу VІІ Особливої частини (або його наступника), а також детально охарактеризовано безпосередні об’єкти та предмети аналізованих зловживань.
У розділі 3 «Суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 222­2 та 232­3 КК України» визначаються ознаки суб’єкта та особливості суб’єктивної сторони розглядуваних складів кримінальних правопорушень.

Посилання

Бартош І. Про підстави криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 33–36.

Бартош І. І. Про деякі аспекти криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Весняні юридичні читання – 2022. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХІ : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Весняні юридичні читання – 2022». 28 квітня 2022 р., Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 87–90.

Бартош І. І. Про наслідки злочинів, передбачених статтями 222-2 та 232- 3 Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 3. С. 86–91. DOI https://doi.org/10.32782/3922101

Бартош І. І. Про об’єкт кримінальних правопорушень, передбачених статтями 222-2 та 232-3 Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 388–391. URL: http://lsej.org.ua/8_2022/88.pdf

Бартош І. І. Про приводи для криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках (статті 222-2 та 232-3 Кримінального кодексу України). Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 435–438.

Бартош І. І. Про соціальну обумовленість криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Юридичний бюлетень. 2021. Вип. 23. С. 198–205. DOI https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.25

Бартош І. І. Про суспільно небезпечні діяння, передбачені ст. 232-3 Кримінального кодексу України. Правова держава. 2022. № 47. С. 65–72. DOI https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.47.265285

Бартош І. І. Про суспільну небезпеку як критерій криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Правовий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2021. № 2. С. 3–13.

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій; вступне слово д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. Київ : Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. 236 с.

Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 154–160.

Вознюк А. А., Каменський Д. В. Маніпулювання на енергетичному ринку: актуальні питання кримінальної відповідальності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 392–396.

Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 952 с.

Дудоров О. Злочинне використання інсайдерської інформації: аналіз законодавчих новел. Юридичний вісник України. 21 – 27 лютого 2009 р. № 8. С. 12.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінальноправова характеристика : Монографія. Київ : Юридична практика, 2003. 924 с.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1. С. 169–175.

Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей: аналіз законодавчих новел. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 144–152.

Дудоров О. Кримінально-правові проблеми сучасної України (вибрані праці). Київ : Ваіте, 2022. 632 с.

Дудоров О. О. Причинний зв’язок: кримінально-правові аспекти. Вісник Запорізького національного університету : Юридичні науки. 2012. № 4. С. 214–221.

Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : дис. … докт. юрид. наук. Луганськ, 2007. 513 с.

Дудоров О. О., Каменський Д. В. Інсайдерська інформація та кримінальний закон: від американських реалій до європейських перспектив. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. С. 185–201.

Дудоров О. О., Каменський Д. В. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 179–189.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитись зі стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2. С. 215–263.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо доведення банку до неплатоспроможності: сумнівна законодавча новела. Право і громадянське суспільство. 2015. № 1. С. 71–115.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо контрабанди деревини: сучасний стан і перспективи. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 142–148. DOI: https://doi.org/10.32782/2524- 0374/2021-2/34

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2. С. 99–115. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1488/1365

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 3. С. 75–94.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 4. С. 120–140.

Дудоров О. О., Каменський Д. В. Інсайдерська інформація та кримінальний закон: від американських реалій до українських перспектив. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. С. 185–201.

Дудоров О. О., Тертиченко Т. М. Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : монографія. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Дунас М. О. Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами : дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2019. 220 с.

Каменський Д. В. Відповідальність за економічні злочини у Сполучених Штатах Америки та Україні: порівняльно-правове дослідження : монографія / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. Київ : ВД «Дакор», 2020. 1128 с.

Каменський Д. В. Законодавство ЄС про відповідальність за правопорушення на фондовому ринку: актуальний досвід. «Актуальні проблеми права та шляхи їх вирішення» : Збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції Кальміуські правові читання. 10 грудня 2018 р., Маріуполь : ДонДУУ, 2018. С. 42–46.

Каменський Д. В., Титаренко С. С. До питання про необхідність реформування розділу VІІ Особливої частини КК (про відповідальність за економічні кримінальні правопорушення). Пам’яті професорів П. С. Матишевського та С. С. Яценка: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Особлива частина кримінального права України: наукова спадщина професора П. С. Матишевського та сучасність” (3 грудня 2021 року). 2. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції “Конституційні засади кримінального права України” (23 грудня 2021 року) / упоряд. А. А. Стрижевська, К. П. Задоя. Київ, 2022. С. 25–30.

Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. 2-ге вид. Київ : «ВД «Дакор», 2013. 786 с.

Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. Луганськ : видавництво «Елтон – 2», 2012. 780 с.

Мовчан Р. Посилення відповідальності за деякі кримінальні правопорушення проти власності, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану: правозастосовчі та правотворчі проблеми. Українська кримінальна юстиція в умовах війни : матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів : ЛьвДУВС, 2022. С. 159–166. URL: https://www.facebook.com/groups/179386855753403/

Мовчан Р. О. Кримінально-правова новела про поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 КК України): що варто враховувати громадянам та правозастосовцям і що не врахував законодавець. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред. : Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Нац. шк. суддів України ; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права» ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2022. С. 145–153.

Мовчан Р. О. Аналіз законодавчих змін, направлених на підвищення ефективності кримінально-правової протидії кіберзлочинності в умовах дії воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 494–498. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/118

Мовчан Р. О. Аналіз законодавчого рішення про посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Електронне наукове видання «Аналітичнопорівняльне правознавство». 2022. № 1. С. 281–285. DOI https://doi.org/10.24144/2788- 6018.2022.01.52

Мовчан Р. О. Аналіз кримінально-правової новели про несанкціоноване поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 326–330. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/7.

Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми : монографія. Київ : Норма права, 2022. 242 с.

Мовчан Р. О. Дискусійні аспекти законопроєкту № 5240 (про рекриміналізацію товарної контрабанди). Актуальні проблеми кримінального права : матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 18 листоп. 2021 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 116–120.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин : дис. … докт. юрид. наук. Київ, 2020. 662 с.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика : монографія; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 246 с.

Мовчан Р. О. Кримінально-правова новела про виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ст. 436-2 КК України): правозастосовні та правотворчі проблеми. Науково-інформаційний вісник ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. 2022. № 13. С. 197–204. DOI: 10.33098/2078-6670.2022.13.25.197-204

Мовчан Р. О. Кримінально-правова новела про колабораційну діяльність: правотворчі та правозастосовні проблеми. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 21 липня 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. С. 70–73.

Мовчан Р. О. Кримінально-правова помилка особи, яка займає земельну ділянку без належного дозволу: вплив на кваліфікацію. Правова держава. 2020. № 39. С. 40–47.

Мовчан Р. О. Посилення кримінальної відповідальності за кіберзлочини, учинені в умовах воєнного стану: аналіз обґрунтованості змін. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану : матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 26 трав. 2022 р.) / редкол. : С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, А. А. Вознюк та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 159– 165.

Мовчан Р. О. Рекриміналізація товарної контрабанди: pro at contra. Захист економіки від впливу організованої злочинності : збірник тез панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 186–190.

Мовчан Р. О., Парфенюк І. І. Доповнення Кримінального кодексу України статтями 222-2 та 232-3: критичний аналіз законодавчого рішення. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2021. № 53. С. 86–90. DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.53.17

Мовчан Р. О., Бартош І. І. Про кримінально-правову адекватність криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Правова держава. 2022. № 45. С. 49–57. https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.45.254366

Мовчан Р. О., Васілін Є. М. Криміналізація доведення банку до неплатоспроможності як черговий прояв безсистемності кримінальної правотворчості в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 4. С. 131–139.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Оновлення ст. 203-2 КК України як наслідок скасування заборони грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 386–390. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-8/95

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. У пошуках оптимальної моделі кримінально-правової протидії незаконному грального бізнесу в Україні. Правова держава. 2021. № 43. С. 136–142.

Мовчан Р. О., Дудоров О. О., Дацюк В. Б. Кримінально-правова протидія створенню фінансових пірамід в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 2. С. 108–127.

Мовчан Р. О., Незнайко С. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства: монографія. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. 224 с.

Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 2. С. 8–16. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wpcontent/uploads/2022/08/2_ua/Макет_НВ_2-2022-8-16.pdf

Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Новели кримінального законодавства України про колабораційну діяльність. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 356–360. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/79

Movchan,R.,Dudorov,O.,Vozniuk,A.,Areshonkov,V.,Lutsenko,Y.(2021).Combating commodity smuggling in Ukraine: in search ofthe optimal legislativemodel.Amazonia Investiga, 10 (47), 142-151. https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.14. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1814/2150.

Movchan,R.,Dudorov,O.,Vozniuk,A.,Areshonkov,V.,Lutsenko,Y.(2021).Combating commodity smuggling in Ukraine: in search ofthe optimal legislativemodel.Amazonia Investiga, 10 (47), 142-151. https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.14. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1814/2150.

Vozniuk, A., Dudorov, O., Tytko, A., & Movchan, R. (2020). Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes.Amazonia Investiga,9 (28), 234- 240.https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26.

Бартош І. Про підстави криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно¬розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково¬практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид¬во НАДПСУ, 2022. С. 33–36.

Бартош І. І. Про деякі аспекти криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Весняні юридичні читання – 2022. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХІ : Матеріали Всеукраїнської науково¬практичної інтернет¬конференції «Весняні юридичні читання – 2022». 28 квітня 2022 р., Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 87–90.

Бартош І. І. Про приводи для криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках (статті 222¬2 та 232¬3 Кримінального кодексу України). Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 435–438.

Парфенюк І. І. «”Інші тяжкі наслідки” як ознака протидії законній господарській діяльності (ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України)». Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXVІIІ: Матеріали Всеукраїнської науково¬практичної інтернет¬конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2020». 26 листопада 2020 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 267–270. URL: https://dnu.sharepoint.com/portals/law/Lists/List5/Attachments/134/ЗБІРНИК%20_ Осінні%20читання%20¬%202020.pdf.

Бартош І. І. Про суспільну небезпеку як критерій криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Правовий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2021. № 2. С. 3–13. DOI https://doi.org/10.31558/2786¬5835.2021.2.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-27

Номер

Розділ

Дисертація