Паремійна вербалізація етнокультурного концепту ПОДОРОЖ (МАНДРІВКА) / TRAVEL (JOURNEY) в українській і англійській лінгвокультурах

Автор(и)

  • С. М. Колонюк

Ключові слова:

аксіологійний аспект; етнолінгвістика; етнокультурний концепт; когнітивна лінгвістика; лінгвокультура; лінгвокультурологія; комунікативно-прагматичний аспект; національно-культурна своєрідність; пареміологія; пареміографія; паремія; паремійна картина світу; порівняння; семантизація; субконцепт

Анотація

На початку ХХІ ст. простежуємо прагнення дослідників вивчати мову в площині мова –  культура – етнос – свідомість (ментальність), що вможливлює з’ясування своєрідності структури людської свідомості, мислення та пізнання. Актуальним є дослідницький пошук, скерований на вияв своєрідності вербалізації етнокультурного концепту укр. ПОДОРОЖ (МАНДРІВКА) / анг. TRAVEL (JOURNEY) у паремійному фонді етносів, які презентують українську та англійську лінгвокультури.
У першому розділі «Методологія, аспекти й термінологійний інструментарій дослідження» розкрито теоретичні постулати наукової розвідки, її метамову, методику, аспектуально описано ступінь дослідженості проблеми та вказано на ефективні методи й методики, використані в процесі роботи.
У другому розділі «Вербалізація етнокультурного концепту ПОДОРОЖ (МАНДРІВКА) у паремійних словниках української лінгвокультури» увагу сфокусовано на з’ясуванні своєрідності вербалізації концепту ПОДОРОЖ (МАНДРІВКА) в авторитетних словниках паремій української лінгвокультури відповідно до поставлених завдань; запропоновано стислу характеристику змісту паремійних збірок, обраних для аналізу (їх концептуальні засади: структура, обсяг матеріалу, способи побудови тощо); схарактеризовано семантичну структуру слів, що номінують розглядувані номінації концепту та субконцептів, виокремлено концептуальні смисли і схарактеризовано етимони назв концептів та з’ясовано походження номінацій концепту.
У третьому розділі «Вербалізація етнокультурного концепту TRAVEL (JOURNEY) в пареміях англійської лінгвокультури» аналогійно до другого розділу й за тією ж методикою із залученням відповідних авторитетних словників паремій англійської лінгвокультури (аспектуально подано і їх концептуальні засади) проаналізовано специфіку вербалізації концепту анг. TRAVEL (JOURNEY) у паремійних збірках англійської лінгвокультури із залученням англомовних етимологійних і тлумачних словників та зроблено висновки щодо специфіки етнокультурної своєрідності англійської лінгвокультури в порівнянні з лінгвокультурою українською в проєкції на феномен вербалізації концепту анг. TRAVEL (JOURNEY) і укр. ПОДОРОЖ (МАНДРІВКА).

Посилання

Колонюк С. Трактування евфемізму в сучасному мовознавстві. Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія / відп. ред. докт. філол. наук Т.Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н.В. Піддубна, докт. філол. наук О.В. Халіман. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. С. 229–235. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3f6a6231-0ad5-4746-bfe5-3d992e923556/content

Колонюк С.М. Базові поняття лінгвокультурології: лінгвокультура й лінгвокультурема. Лінгвістичні дослідження. 2021. Вип. 54. Ч. І. С. 220–228. DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.19 URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/3467

Космеда Т., Колонюк С. Багатоликий статус паремії та аспекти її дослідження. Лінгвістичні студії Linguistic Studies. 2022. Вип. 43. С. 20–31. DOI: https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.2 URL: https://jlingst.donnu.edu.ua/article/view/12152

Колонюк С. Поняття концепту в етнолінгвокультурологічній парадигмі. Проблеми гуманітарних наук. 2022. Вип. 49. С. 107–113. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.16 URL: http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/179/173

Колонюк С.М. Англомовна пареміографія: огляд актуальних паремійних збірок англійської лінгвокультури. Вісник науки та освіти. 2023. №9(15). C. 118–127. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-9(15)-118-127 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/6622/6657

Колонюк С.М. Вербалізація концепту МАНДРІВКА (ПОДОРОЖ) (на матеріалі збірки «Українські приказки, прислів’я і таке інше», укладеної М. Номисом). Лінгвістичні дослідження. 2023. Вип. 59. С. 31–51. DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.59.03 URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/13774

Колонюк С.М. Вербалізація концепту TRAVEL (JOURNEY) в англійських пареміях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2023. №62. Т. 1. С. 72–75. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.62.1.17 URL: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v62/part_1/17.pdf

Колонюк С. Вплив етимології концепту TRAVEL (JOURNEY) англійської мови на його сучасну смислову структуру. Folium. 2023. Спецвипуск. С. 81–85. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.11 URL: https://journals.pnu.if.ua/index.php/folium/article/view/32/32

Колонюк С. Вербалізація концепту «дорога» в українській лінгвокультурі (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок» І. Франка). Българска украинистика. 2021. С. 137–144. DOI: http://doi.org/10.26615/issn.1314-572X.2021_011 URL: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_Bulgarska_ukrainistika_br10_165x235_FINAL_21_09_2022.pdf

Колонюк С. Класифікаційні типи паремій у фокусі теорії пареміографії. Славистика. 2022. XXVI/2. С. 164–173. DOI: https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.15 URL: http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/slavistika/2022-2/slavistika-2022-26-2-15.pdf

Колонюк С. Розуміння паремії в традиційному й сучасному мовознавстві: багатоаспектний підхід. Baltic Journal of Legal and Social Sciences. 2022. №1. С. 103–111. DOI: https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-13 URL: http://baltijapublishing.lv/index.php/bjlss/article/view/1778/1796

Koloniuk S. Репрезентація концепту подорож у паремійному словнику Галицько-руські народні приповідки, укладеному І. Франком. Slavica Wratislaviensia. 2023. №178. С. 85–93. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.178.8 URL: https://wuwr.pl/swr/article/view/14244/13924

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

Дисертація