Правове забезпечення реорганізації господарських організацій

Автор(и)

  • Н. В. Щербакова

Ключові слова:

реорганізація, реорганізація як правовий засіб, реорганізація як інститут господарського права, реорганізаційні правовідносини, види реорганізації, форми реорганізації, злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, подвійна (складна) реорганізація, змішана реорганізація, комбінаторна реорганізація, господарська організація, господарське товариство, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, виробничий кооператив, процедура реорганізації як юридичний склад, дью-ділідженс, конвертація акцій (часток), реорганізаційні договори, захист прав та законних інтересів кредиторів, держави, захист прав та законних інтересів акціонерів (учасників); оспорювання реорганізації господарських організацій; правові підстави визнання реорганізації недійсною, правові наслідки визнання реорганізації недійсною

Анотація

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення нових теоретико-правових положень щодо правового забезпечення реорганізації господарських організацій та формування концептуальних засад удосконалення господарського законодавства у цій сфері.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є першим в науці господарського права системним комплексним дослідженням теорії і практики правового забезпечення реорганізації господарських організацій, на основі чого обґрунтовано нові концептуальні положення і пропозиції з його удосконалення.

Посилання

Щербакова Н. В. Реорганізація господарських організацій. Господарськоправові аспекти забезпечення розвитку економіки України: колективна монографія / [А. Г. Бобкова та ін.; за наук.ред. А. Г. Бобкової та А. М. Захарченка]; Донец. нац. ун-т. Донецьк : ДонНУ, Юго-Восток, 2013. С. 111-125.

Щербакова Н. В. Захист законних прав та інтересів під час реорганізації господарських товариств. Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія /за заг. ред. д-ра юрид. наук, доцента І. Ф. Коваль. Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 116-140.

Shcherbakova Nataliia. The main directions in the sustainable development of legal regulation of reorganization in Ukraine. Law and Sustainability: Perspectives for Lithuania and beyond. Krakow: Mykolas Romeris University, 2023. P. 225-240. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388405.

Щербакова Н. В. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 11. С. 76-81.

Щербакова Н. В. Компетенция органов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по вопросам реорганизации акционерных обществ. Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий: Сб. науч. тр. /НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. Донецк : ООО «ЮгоВосток, Лтд», 2007. С. 263-267.

Щербакова Н. В. Загальна характеристика правових засобів регулювання злиття та приєднання господарських товариств. Правничий часопис Донецького національного університету. 2007. № 2 (18). С. 73-78.

Щербакова Н. В. Захист законних прав та інтересів кредиторів під час реорганізації. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 2. С. 60-64.

Щербакова Н. В. Оспорювання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в акціонерному товаристві. Правничий часопис Донецького національного університету. 2011. № 2 (26). С. 78-82.

Щербакова Н. В., Ширніна А. Е. Правова характеристика процентів за грошовими зобов’язаннями. Правничий часопис Донецького національного університету. 2014. № 1/2. С. 86-91

Щербакова Н. В. Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб. Правничий часопис Донецького національного університету. 2015. № 1/2. С. 75-83. 11. Щербакова Н. В., Коваль І. Ф. Щодо застосування поняття організаційноправова форма в Господарському кодексі України. Форум права. 2015. № 3. С. 107-112

Щербакова Н. В. Питання змісту корпоративного договору. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2018. № 8. С. 123-132.

Щербакова Н. В. Сучасний стан наукової думки щодо суб’єктів корпоративного права. Актуальні питання вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. С. 38-41. DOI: https://doi.org/1015421/391990.

Щербакова Н. В. Корпоративні способи захисту прав учасників під час реорганізації господарських товариств. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2019. № 10. С. 114-123.

Щербакова Н. В. Теоретико-правові питання захисту прав учасників під час реорганізації господарських товариств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 3 (70). Том 31. С. 80-86. DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2020.3/14.

Щербакова Н. В., Коваль І. Ф. Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 79-85.

Щербакова Н. В., Коваль І. Ф. Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов’язаннях. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4 (302). С. 29-36. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.4.05

Щербакова Н. В. Реорганізація як економіко-правове явище в господарському праві. Право України. 2021. № 4. С. 144-167. DOI: https://doi.org/10.333498/louu-2021-04-144.

Щербакова Н. В. Правові засади конвертації акцій (часток) у реорганізаційних відносинах за участі господарських товариств. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2021. № 6. Том 32 (71). С. 31-37. DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707- 0581/2021.6/04.

Щербакова Н. В. Складні реорганізаційні конструкції must have у законодавстві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. С. 175- 179. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-12/42.

Щербакова Н. В. Реорганізація господарських організацій як правовий інститут господарського права. Journal “ScienceRise: Juridical Science”. 2022. № 1 (23). С. 4-14. DOI: https://doi.org/10.15587/2523-4153.2023.276366.

Щербакова Н. В. Правова природа реорганізаційних договорів при злитті/приєднанні господарських товариств, що належать до об’єднання капіталів. Право України. 2022. № 4. С. 47-66. DOI: https://doi.org/10.33498/louu-2022-04-047.

Щербакова Н. В. Економіко-правові передумови реорганізації господарських організацій. Journal “ScienceRise: Juridical Science”. 2022. № 4 (22). С. 33-45. DOI: https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.272177.

Щербакова Н. В. Реорганізація як правовий засіб формування та зміни правового статусу господарських організацій. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 212-218. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-12/47.

Щербакова Н. В. Порівняльно-правовий аналіз процесів злиття та приєднання господарських організацій в національному та зарубіжному законодавстві (ЄС, Великої Британії, США). Journal “ScienceRise: Juridical Science”. 2023. № 2 (24). С. 55-71. DOI: https://doi.org/10.15587/2523-4153.2023.283562.

Щербакова Н. В., Носач О. Л. Питання підвищення ефективності антикорупційних програм міжнародних компаній в Україні. Європейські перспективи. 2023. № 4. С. 126-136. DOI: https://doi.org/ 10.32782/ep.2023.4.20

Morska N., Fedorenko O., Davydova O., Andreev V., Bohatytyova G., Shcherbakova N. A Comprehensive Approach to Pedagogical Forms of Presenting Educational Information in Higher Education Institution. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. № 11 (11). P. 683-690. URL: https://www.sysrevpharm.org/abstract/a-comprehensiveapproach-to-pedagogical-forms-of-presenting-educational-information-in-higher-educationinstitutions-66752.html

Morska N., Fedorenko O., Davydova O., Andreev V., Bohatytyova G., Shcherbakova N. Information technologies in teaching: the basis of students’ knowledge. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. No. 2 (February). P. 44-53. (Web of Science). WOS: 000631953700005. URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.2.6

Mytnyk A., Latysheva V., Vasechko L., Shcherbakova N., Serohina N. Food Safety Control as a Guarantee of Consumer Protection: Institutional Component. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.I.], v. 13, n. 1, p. 162-173, mar. 2022. (Scopus). URL: https://doi.org/10.14505/jemt.v13.1(57).15

Kopeltsiv-Levytska Y., Andrusiv U., Syiploki M., Shcherbakova N., Mykolaiets V. Consequences of failure to comply with civil legal obligations during the war. Journal of Interdisciplinary Research. 2022. № 2. (12). P. 96-99. (Web of Science). WOS:000830963300017. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_17.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Номер

Розділ

Реферат