Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок.

Автор(и)

  • I.V. Garbera

Ключові слова:

аксіологічна класифікація фразеологізмів, ареальна фразеологічна одиниця, ідеографічна класифікація фразеологізмів, код культури, концепт, лінгвістична база даних, міжкодовий перехід

Анотація

У роботі виявлено й окреслено специфіку концепту людина у фразеології східностепових українських говірок із опертям на систему кодів культури та з укладанням відповідної лінгвістичної бази даних.

Концепт людина позиціоновано як один із основних сегментів концептуальної картини світу українця та структуровано на чотири складники: 1) поняттєвий, що передбачає огляд дефініцій людини в лексикографічних працях; 2) образний, репрезентований вторинною знаковою системою; 3) значеннєвий, представлений фразеоідеографічною парадигмою ареальних фразеологічних одиниць та 4) оцінний, сформований позитивнооцінними, негативнооцінними, нейтральнооцінними ареальними фразеологічними одиницями.

Визначено систему кодів культури з послідовним виокремленням соматичного, предметного, зооморфного, антропного, фітоморфного, природного, гастрономічного, духовного, квантитативного, темпорального, міфологічного, акціонального, сенсорного, спатіального, кваліфікативного, мовленнєвого кодів і двокомпонентних та трикомпонентних міжкодових переходів концепту людина у фразеології східностепових українських говірок із простеженням кількісної репрезентації.

Здійснено покроковий алгоритм етапів проектування лінгвістичної бази даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок» з обов’язковою параметризацією ареальних фразеологічних одиниць за ідеографічною, аксіологічною, структурною класифікаціями.

 

Посилання

Гарбера І. В. Функціонування терміна «концепт» у сучасній лінгвістиці // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. Вип. 1-2. С. 65-71.

Гарбера І. В. Ареальна фразеологія як засіб вербальної об’єктивації концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. збірник. К. : Вид-во «Монограф», 2015. Вип. 45/1. С. 81-87.

Гарбера І. В. До питання дефініції концепту // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. Вип. 1-2. С. 57-63.

Harbera I. V. Phraseme-ideographic model of concept «Man» in the Ukrainian eastern-steppe dialects as the basis of linguistic database // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №3. С. 120-124.

Гарбера І. В. Репрезентація соматичного коду культури концепту «Людина» (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок) // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №9. Т. 2. С. 69-73.

Гарбера І. В. Інфологічний етап проектування лінгвістичної бази даних «Концепт «Людина» у фразеології східностепових українських говірок» // Славистика ХХІ/1–2, 2017. С. 112-118.

Гарбера І. В. Ареальна фразеологічна одиниця як засіб вербалізації концепту // Граматичні студії : зб. наук. праць. Вінниця : ТОВ «Нілан- ЛТД», 2015. С. 83-87.

Garbera I. Person concept in the phraseology of the eastern Ukrainian dialects // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ, 2016. Вип. 9. С. 9-13.

Гарбера І. Концепт «Людина» у фразеології східностепових українських говірок: біоморфний і гастрономічний коди культури // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ, 2017. Вип. 10. С. 8-14.

Гарбера І. Явище синонімії у фразеології східностепових українських говірок // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016 [матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 р.)]. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. С. 29-30.

Гарбера І. В. Репрезентація фітоморфного коду культури концепту «Людина» (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок) // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики [матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 26-27 травня 2017 р.)]. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. Ч. ІІ. С. 159-161.

Гарбера І. В. Фразеосемантична група «Характер» як компонент фраземоідеографічної моделі концепту «Людина» в східностепових українських говірках // Нове у філології сучасного світу [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 червня 2017 р.)]. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. С. 70-72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Автореферат