Правове регулювання використання чужого майна у сфері господарювання.

Автор(и)

  • A.V. Podolyak

Ключові слова:

чуже майно, використання чужого майна, правова основа використання чужого майна, правовий титул використання чужого майна, оренда, концесія, лізинг, сервітут, захист прав, господарсько-правова відповідальність користувача чужого майна

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню використання чужого майна у сфері господарювання, розробці і обґрунтуванню нових теоретичних положень, які спрямовані на удосконалення правового регулювання щодо використання чужого майна у сфері господарювання, та формулюванню пропозицій з удосконалення відповідного законодавства.

В роботі конкретизовано ознаки чужого майна у сфері господарювання та запропоновано визначення такого майна, здійснено розмежування понять користування майном та використання майна, запропоновано визначення поняття використання чужого майна у сфері господарювання, обґрунтовано положення щодо правової основи, загальних засад (принципів) використання чужого майна у сфері господарювання та правового режиму такого майна. Окрему увагу приділено аналізу основних та додаткових правових титулів використання чужого майна у сфері господарювання, на підставі чого зроблено висновки щодо права господарського відання, права оперативного управління, використання майна на праві оренди, концесії, лізингу, сервітуту. Додатково обґрунтовані положення щодо права оперативного використання чужого майна. Досліджено та конкретизовано підстави та способи захисту прав на використання чужого майна у сфері господарювання, а також підстави та форми господарсько-правової відповідальності користувача чужого майна. На підставі проведеного дослідження запропоновано внести зміни до ГК України та низки законів України.

Положення дисертації, висновки і пропозиції можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях, навчальному процесі та правозастосовній діяльності

Посилання

Подоляк (Биканова) А.В. Співвідношення права власності та права господарського відання. Вісник Донецького національного університету. 2011. Сер. В: Економіка і право, Вип.2. С. 216-221.

Подоляк (Биканова) А.В. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права – державних установ. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 2. С. 101-107.

Подоляк А.В. Майнові права суб’єктів господарювання щодо використання чужого майна у сфері господарювання. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 4. С. 75-82.

Подоляк А.В. Теоретико-правові аспекти визначення поняття використання чужого майна у сфері господарювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 67-71.

Подоляк А.В. Захист прав на чуже майно у сфері господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 45-52.

Подоляк А.В. Правовий режим майна суб’єктів управління у державному секторі економіки. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. №3. С. 112-115.

Подоляк (Биканова) А.В. Речові права юридичних осіб публічного права на використання чужого майна у сфері господарювання. Legea si Viata. Revista stiintifico-practica (ISSN:1810-309X). 2013. № 8/3. С.15-18.

Подоляк А.В. Щодо правового режиму використання чужого майна у сфері господарювання. Economic and law paradigm of modern society (ISSN: 2414-0414). 2019. № 2. С. 56-64.

Подоляк А.В. Поняття та види чужого майна у сфері господарювання. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 11-12 жовтня 2013 р.). ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2013. С. 109-111.

Подоляк А.В. Способи захисту прав на використання чужого майна у сфері господарювання. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 23 квітня 2019 р.). Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 367-372.

Подоляк А.В. До питання господарської компетенції суб’єктів господарювання щодо використання чужого майна. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 27 вересня 2019 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. С. 321-325.

Моісєєв Ю.О., Подоляк А.В. До питання класифікації господарських відносин щодо використання чужого майна. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35- річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, 11-12 жовтня 2019 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса. 2019. С. 135-137.

Подоляк А.В. Щодо питання про склад чужого майна, яке використовується у сфері господарювання. Весняні юридичні читання - 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. (Вінниця, 30 квітня 2020 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 298-300.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Автореферат