Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються.

Автор(и)

  • P.A. Podlepina

Ключові слова:

глобальна економічна система, економічна природа туристичних послуг, туристичні послуги, туристичні ресурси, сталий розвиток, синергія, інтеграція, потенціал, дистинація, країни, що розвиваються

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних засад дослідження міжнародного туризму, науковому та прикладному обґрунтуванню закономірностей, результатів та перспектив впливу міжнародних туристичних послуг на сталий розвиток країн, що розвиваються.

Визначено глобалізаційні пріоритети сталого розвитку країн, що розвиваються. Досліджено економічну природу міжнародних туристичних послуг. Обґрунтовано механізми впливу міжнародної туристичної сфери на сталий розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано тенденції та динаміку розвитку глобального ринку туристичних послуг. Виокремлено сучасні детермінанти сталого розвитку країн, що розвиваються. Визначено виміри впливу міжнародного туризму на показники збалансованого соціально-економічного зростання країн, що розвиваються, на принципах сталого розвитку. Проведено оцінку вимірів впливу та здійснено моделювання міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються. Здійснено оцінку впливу процесу інтеграції України в глобалізовані ринки туристичних послуг на показники її сталого розвитку. Розроблено механізм державного сприяння розвитку конкурентних переваг країн, що розвиваються, на ринку міжнародного туризму на засадах сталого розвитку.

Посилання

Подлепіна П. О. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіону. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: кол. монографія. За ред. проф. В. В. Александрова. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С. 28–44 (1,06 д.а.).

Podlepina P. O. International market of tourist services: conceptual category apparatus. International journal of economics and society. 2017. Volume 2. Issue 9. P. 151–155 (0,54 д.а.).

Подлепіна П. О., Парфіненко А. Ю., Кондакова Г. О. Нові індустріальні країни «першої хвилі» в системі світогосподарських зв’язків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2014. № 1144. Вип. 3 (1). С. 146–150 (0,68 д.а./ 0,23 д.а.).

Подлепіна П. О. Основнізасади капіталізації сфери міжнародного туризму в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 45 (2). С. 97–102 (Index Copernicus та інші) (0,68 д.а.).

Подлепіна П. О. Міжнародний туризм як рушійна сила економічного поступу країн, що розвиваються. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 4 (260). С. 280–286 (Index Copernicus та інші) (0,8 д.а.).

Подлепіна П. О. Вплив міжнародного туризму на сучасні пріоритети сталого розвитку країн, що розвиваються. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 54. С. 17–24 (Index Copernicus та інші) (0,8 д.а.).

Подлепіна П. О. Вплив міжнародного туризму на соціально-економічний розвиток України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 2 (268). С. 203–206 (Index Copernicus та інші) (0,54 д.а.).

Подлепіна П. О. Вплив міжнародного туризму на макроекономічну динаміку країн, що розвиваються. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 1 (211). С. 21–29 (0,82 д.а.).

Подлепіна П. О. Оцінка динаміки розвитку сегментів міжнародних туристичних послуг в контексті вимірів сталого розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 3 (213). С. 69–77 (0,88 д.а.).

Подлепіна П. О. Економічна природа міжнародних туристичних послуг в умовах трансформаційних процесів країн, що розвиваються. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 3 (270). С. 131–135 (Index Copernicus та інші) (0,6 д.а.).

Подлепіна П. О. Міжнародний туризм як багатогранний феномен сьогодення. Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу: тези доп. Міжн. наук.-пр. конф. 22–23 травня 2008 р., м. Харків. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. С. 61–63 (0,13 д.а.).

Подлепіна П. О. Деякі тенденції розвитку світового туристичного ринку. Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу: матеріали V наук.-практ. конф. молодих вчених. 11 грудня 2009 р., м. Харків. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2009. С. 265–267 (0,17 д.а.).

Подлепіна П. О. Посткризові реалії розвитку туристичної сфери України. Экономические аспекты развития туризма в регионах Украины: настоящее и будущее: материалы Всеукр. науч.-практ. конф. 3 апреля 2012 г., г. Донецк. Донецк: ЧВУЗ «ДИТБ», 2012. С. 69–72 (0,18 д.а.).

Подлепіна П. О. Новітні інноваційні технології в розробці туристичного продукту у Східній Європі (на прикладі Поділля та Південно-Східної Волині). Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 12–13 травня 2017 р., м. Хмельницький-Старокостянтинів-Меджибіж. Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 121–122 (0,13 д.а.).

Подлепіна П. О. Міжнародний туризм як чинник соціально-економічного розвитку (на прикладі країн, що розвиваються). Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. 27 жовтня 2017 р., м. Харків. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 217–219 (0,18 д.а.).

Подлепіна П. О. Співпраця країн, що розвиваються, Південно-Східної Азії як чинник розвитку туризму в регіоні. Актуальні проблеми та перспективи трансформації міжнародних економічних відносин і світового господарства: матер. ХIV міжн. наук.-пр. конф. 20–21 квітня 2018 р., м. Хмельницький. Хмельницький: ХНУ. 2018. С. 158–163 (0,27 д.а.).

Подлепіна П. О. Вплив туристичних потоків на сталий розвиток транскордонних територій країн, що розвиваються. Транскордонне співробітництво, як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези ІХ міжнар. наук.-практ. семінару. 24 травня 2019 р., м. Луцьк. Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ. 2019. С. 77–80 (0,23 д.а.).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Автореферат