Правове регулювання використання чужого майна у сфері господарювання.

Автор(и)

  • A.V. Podolyak

Ключові слова:

чуже майно, використання чужого майна, правова основа використання чужого майна, правовий титул використання чужого майна, оренда, концесія, лізинг, сервітут, захист прав, господарсько-правова відповідальність користувача чужого майна

Анотація

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у процесі використання майна у сфері господарювання.

Предметом дослідження є правове регулювання використання чужого майна у сфері господарювання.

У розділі 1 «Загально-теоретичні засади використання чужого майна у сфері господарювання» конкретизовано ознаки чужого майна у сфері господарювання, зокрема, таке майно: 1) має виробничо-господарське призначення і неспоживний характер; 2) передається власником на певному правовому титулі, відмінному від права власності; 3) має обмежений режим використання; 4) обліковується на балансі або в інших формах обліку відповідно до закону; 5) повертається власнику (уповноваженій ним особі), якщо не набувається у власність користувачем майна.

У розділі 2 «Основні та додаткові правові титули використання чужого майна у сфері господарювання» додатково умотивовано, що право господарського відання та право оперативного управління потрібно розглядати як реальні життєздатні правові титули використання майна, які відповідають сучасним економічним умовам та дозволяють власнику у повному обсязі реалізовувати свої правомочності щодо майна, придатного для використання у сфері господарювання.

У розділі 3 «Захист прав і відповідальність при використанні чужого майна у сфері господарювання» аргументовано, що визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо розпорядження майном та визнання недійсними господарських договорів, укладених власником майна з третіми особами, якщо це перешкоджає використанню майна, виступають спеціальними способами захисту прав цих суб’єктів господарювання від власника майна.

Посилання

Подоляк (Биканова) А.В. Співвідношення права власності та права господарського відання. Вісник Донецького національного університету. 2011. Сер. В: Економіка і право, Вип.2. С. 216-221.

Подоляк (Биканова) А.В. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права – державних установ. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 2. С. 101-107.

Подоляк А.В. Майнові права суб’єктів господарювання щодо використання чужого майна у сфері господарювання. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 4. С. 75-82.

Подоляк А.В. Теоретико-правові аспекти визначення поняття використання чужого майна у сфері господарювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 67-71.

Подоляк А.В. Захист прав на чуже майно у сфері господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 45-52.

Подоляк А.В. Правовий режим майна суб’єктів управління у державному секторі економіки. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. №3. С. 112-115.

Подоляк (Биканова) А.В. Речові права юридичних осіб публічного права на використання чужого майна у сфері господарювання. Legea si Viata. Revista stiintifico-practica (ISSN:1810-309X). 2013. № 8/3. С.15-18.

Подоляк А.В. Щодо правового режиму використання чужого майна у сфері господарювання. Economic and law paradigm of modern society (ISSN: 2414-0414). 2019. № 2. С. 56-64.

Подоляк А.В. Поняття та види чужого майна у сфері господарювання. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 11-12 жовтня 2013 р.). ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2013. С. 109-111.

Подоляк А.В. Способи захисту прав на використання чужого майна у сфері господарювання. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 23 квітня 2019 р.). Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 367-372.

Подоляк А.В. До питання господарської компетенції суб’єктів господарювання щодо використання чужого майна. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 27 вересня 2019 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. С. 321-325.

Моісєєв Ю.О., Подоляк А.В. До питання класифікації господарських відносин щодо використання чужого майна. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35- річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, 11-12 жовтня 2019 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса. 2019. С. 135-137.

Подоляк А.В. Щодо питання про склад чужого майна, яке використовується у сфері господарювання. Весняні юридичні читання - 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. (Вінниця, 30 квітня 2020 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 298-300.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація