Відгук 1 на дисертаційну роботу Бараняка І.Є.

Автор(и)

  • N.M. Levchuk Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Анотація

Сучасний демографічний стан України відзначається несприятливими тенденціями, що проявляються у низьких показниках життєзбереження, постарінні вікової структури населення та досить високих темпах скорочення його чисельності. В умовах депопуляції ситуація ускладнюється ще й тим, що у системі міжнародних міграційних переміщень Україна виступає переважно в ролі країни-донора робочої сили. Як відомо, демографічне постаріння зумовлює низку серйозних викликів, насамперед, щодо забезпечення потреби у робочій силі та досягнення збалансованого розвитку ринку праці. Активізація міграційного руху до країн з вищим рівнем благополуччя та формування спільних міжкраїнних територіально-міграційних систем є об’єктивною відповіддю на вирішення питання дефіциту робочої сили у країнах прибуття та низького рівня доходів у країнах вибуття. Не є винятком і Україна, де інтенсивні територіальні переміщення населення до країн Європейського Союзу, насамперед з метою працевлаштування, стали невід'ємною складовою сучасної демореальності.

Разом з тим, ці процеси можуть мати як позитивні, так і негативні соціально- економічні й демографічні наслідки і не завжди є запорукою стійкої й позитивної суспільної та демографічної динаміки. Так, посилення міграційного відтоку осіб працеактивного й продуктивного віку може створювати додаткові соціально-демографічні ризики й проблеми, пов’язані з погіршенням показників режиму відтворення населення та деформаціями його складу за різними ознаками. Зважаючи на зростаючу роль міграційного фактору, актуалізується потреба у комплексному моніторингу його впливу на основні процеси демовідтворення у територіально-міграційних системах, включаючи аналіз поточної ситуації та оцінку очікуваних варіантів розвитку на перспективу, що дає змогу обґрунтувати пріоритетні цілі міграційної політики та розробити відповідні інструменти її реалізації. Отже, актуальність обраної теми, наукове та практичне значення роботи І.Є. Бараняка не викликають сумнівів.

Біографія автора

N.M. Levchuk, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу