Демографічне відтворення в умовах формування та розвитку територіальних міграційних систем.

Автор(и)

  • I. Ye. Baranyak

Ключові слова:

демографічне відтворення, міграція, територіальна міграційна система, україно-німецька територіальна міграційна система, моніторинг, демографічні наслідки міграційних процесів, регіональні ринки праці

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методичних засад дослідження демовідтворення в умовах формування конкретних ТМС, оцінці його стану та розробці прикладних рекомендацій щодо системного моніторингу демографічних зрушень, обумовлених міграційними процесами.

Сформовано понятійно-термінологічний апарат дослідження процесів демографічного відтворення в контексті формування ТМС. Уточнено зміст поняття «демографічне відтворення» та узагальнено підходи до визначення сутності категорії «територіальна міграційна система».

Здійснено компаративний аналіз стану та тенденцій демографічного відтворення населення в Україні та Німеччині з виявленням основних спільних та відмінних рис. Сформовано соціально-демографічний профіль мігранта УНТМС.

Розроблено та апробовано методику моніторингу процесів демографічного відтворення в умовах розвитку ТМС. Здійснено прогнозування потенційних обсягів міграції населення з України до Німеччини за сценарним підходом до 2030 року. Визначено пріоритетні цілі державної демографічної та міграційної політики, що стосуються оптимізації демографічного відтворення в Україні.

Посилання

Бараняк І.Є., Гальків Л. І., Андрусишин Н. І. Проблеми прогнозування розвитку соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону (п. 7.1); Бараняк І.Є., Пітюлич М. М. Стратегічні прогнозні орієнтири деморозвитку Карпатського регіону (п. 7.4). Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С.Кравців. Львів, 2013. Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. 2013. С. 277–286; 313–317 (0,94 д.а. / 0,5 д.а.).

Sadova U., Baranyak І. Socio-demographic determinants of regional economic development under the integration processes. Determinants and sources of development of enterprises in the region. R. Fedan, K. Szara (Eds.). Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. P. 113–122 (0,62 д.а. / 0,31 д.а.).

Бараняк І.Є. Моделювання демографічних явищ та процесів у регіоні: структурно-кваліметричний аспект (на прикладі Львівської області) (п. 2.3). Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів / НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього»; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2015. С. 76–86 (0,5 д.а.).

Бараняк І.Є. Соціозахисна роль міграції у збереженні демовідтворювального потенціалу регіону (п. 3.1). Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього»; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2016. С. 89–97 (0,33 д.а.).

Тeslyuk R., Baranyak І. Modern Trends in Demographic Development of Lvivska Oblast and Podkarpackie Voivodship. Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border. Сollective monograph. Jarosław, Lwów: PWSTE Publishing House 2017. P. 187–195 (0,42 д.а. / 0,21 д.а.).

Бараняк І.Є. Міграційна привабливість регіонів України: індексна оцінка (п. 2.3); Нові форми розвитку територіальних міграційних систем (на прикладі українсько-німецьких зв’язків) (п. 3.1). Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. С. 70–79; C. 90–99 (1,2 д.а.).

Sadova U., Stepura T., Baranyak I. Ukraine in the territorial migration systems: current structural-qualimetric aspects of the formation and development. European Journal of Transformation Studies. 2020. Vol. 8, no. 1. Р. 60–78 (Web of Science) (1,35 д.а. / 0,5 д.а.).

Теслюк Р. Т., Біль М. М., Махонюк О. В., Бараняк І. Є. Регіональні соціальноекономічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи. Регіональна економіка. 2014. № 3 (73). С. 131–141 (Index Copernicus та інші) (1,05 д.а. / 0,3 д.а.).

Теслюк Р. Т., Бараняк І. Є. Мезорегіональні відмінності демографічних процесів в Україні у світлі новітніх міграційних викликів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. С. 608-614 (Index Copernicus та інші) (0,59 д.а. / 0,3 д.а).

Бараняк І.Є. Україно-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан та тенденції розвитку. Регіональна економіка. 2016. №4 (82). С. 66-74 (Index Copernicus та інші) (0,86 д.а.).

Рісна Р. Р., Бараняк І .Є. Соціально-демографічний профіль Львівської області у фокусі трудорееміграційних перспектив. Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. 2016. Вип. 26.6. С. 126–131 (Index Copernicus та інші) (0,4 д.а. / 0,3 д.а.).

Бараняк І. Є. Функціонування регіональних ринків праці в умовах формування україно-німецької територіальної міграційної системи. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6683 (Index Copernicus та інші) (0,75 д.а.).

Бараняк І. Є. Формування Україно-Німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти. Економіка та держава. 2019. №3. С. 132–136 (Index Copernicus та інші) (0,98 д.а.).

Мульска О. П., Бараняк І. Є. Прогностична модель формування українонімецької міграційної системи. Економіка і прогнозування. 2019. Вип. 2. С. 120–137 (Index Copernicus та інші) (1,58 д.а. / 1,3 д.а.)

Бараняк І. Є. Вплив факторів сезонності на відтворення населення Львівщини. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІX наук.-прак. конф. 15-20 квітня 2013 р., м.Львів. Львів: ЗУКЦ, 2013. С. 439-442 (0,46 д.а.).

Бараняк І. Є. Демографічне прогнозування як необхідна умова ефективного управління людськими ресурсами. Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХI столітті: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 5 червня 2013 р., м. Львів. Львів: Львівський інститут МАУП, 2013. С. 51–54 (0,18 д.а.).

Бараняк И. Е. Прогнозная оценка деморазвития Карпатского региона Украины в условиях оптимизации миграционных процессов. Миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы: сб. материалов Международной научно-практической конференции. 14-15 марта 2014 г., г. Казань. Казань: Отечество, 2014. С. 29–36 (0,46 д.а.).

Бараняк І.Є. Стан та тенденції розвитку демографічних процесів у регіоні в умовах глобального перерозподілу людського капіталу із застосуванням методів демографічного моделювання. Актуальні питання економічних наук: матеріали IIМіжнародної наук.-прак. конф. 13–14 березня 2015 р., м. Київ. Київ: Гельветика, 2015. Ч. 1. С. 81–84 (0,23 д.а.).

Бараняк І. Є. Особливості демографічного відтворення в українському прикордонні. Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 квітня 2016 р., м. Львів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 95–99 (0,31 д.а.).

Бараняк І. Є. Україно-німецька міграційна система в умовах новітніх тенденцій мобільності населення. Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів. 23–24 грудня 2016 р., м. Львів. Львів: ДУ «ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України», 2016. С. 39–42 (0,18 д.а.).

Бараняк І. Є. Україно-німецька міграційна система: історичні передумови виникнення та особливості формування. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 8 червня 2017 р., м. Львів. Львів: Львівський інститут МАУП, 2017.С. 110–114 (0,22 д.а.).

Бараняк І.Є. Історичні передумови формування та розвитку україно-німецьких міграційних зв’язків. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 вересня 2017 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. С. 59–62 (0,23 д.а.).

Риндзак О. Т., Бараняк І. Є. Дослідження факторів зовнішньої міграції населення України з метою запобігання його втратам. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings of International Scientific Conference. November 17, 2017, Le Mans. Le Mans, France: Baltija Publishing. Part III. P. 56–58 (0,17 д.а. / 0,09 д.а.).

Бараняк І.Є. Міграція як чинник демографічного відтворення населення Німеччини в умовах конкурентних викликів сучасності. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції. 30 березня 2018 р., м. Львів. Львів, ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. С. 13–14 (0,12 д.а.).

Бараняк І.Є. Демографічний профіль українських мігрантів Німеччини. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 червня 2018 р., м. Львів. Львів: Львівський інститут МАУП, 2018. С. 91–94 (0,22 д.а.).

Бараняк І.Є. Демографічне відтворення в умовах формування нових концепцій міграційної активності населення. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених. 23–24 квітня 2019 р., м. Львів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 11–13 (0,14 д.а.).

Бараняк І.Є. Взаємозв’язок міграційних систем і демографічного відтворення: теоретичний аспект Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 6 червня 2019 р., м. Львів. Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 119–122 (0,22 д.а.).

Бараняк І. Є. Територіальна міграційна система: понятійно-термінологічний апарат, підходи до класифікації. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. 27 листопада 2019 р., м. Львів. Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 13–18 (0,27 д.а.).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація