Формування маркетингової конкурентної стратегії закладів на ринку медичних послуг.

Автор(и)

  • A. A. Mishchuk

Ключові слова:

конкуренція; конкурентоспроможність; маркетингова конкурентна стратегія; заклад охорони здоров’я; ринок медичних послуг; інструментальні стратегії маркетинг-мікс; задоволеність споживачів

Анотація

Робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування маркетингових конкурентних стратегій закладів на ринку медичних послуг.

На основі узагальнення теоретичних положень та наукових напрацювань визначено головну особливість конкуренції на ринку медичних послуг – орієнтацію на цінності послуг для пацієнтів; розширено існуючий перелік чинників, що ускладнюють діяльність закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), до складу якого включено: якість медичної послуги, медичне страхування, одночасне виробництво і споживання послуги, виняткове значення фактору часу, недосконала конкуренція, правовий статус закладів, асиметрія інформації, державне регулювання.

Запропоновано концептуальну структурно-логічну схему формування маркетингової конкурентної стратегії ЗОЗ та модель «Конкуренція – задоволеність споживачів», що дозволило підтвердити та втілити головну ідею дослідження – зв’язок між конкуренцією та задоволеністю пацієнтів через реалізацію обраної маркетингової конкурентної стратегії.

Удосконалено трактування поняття «маркетингова конкурентна стратегія ЗОЗ», яке у роботі подається як формально визначений напрям розвитку закладу, який залежить від сфери, форм і факторів конкуренції на ринку медичних послуг, доступних ресурсів діяльності, системи маркетингу, що дозволяють реалізувати перспективні загальноорганізаційні цілі з позиції пацієнт-орієнтованості.

Посилання

Mishchuk A., Zharlinska R., Verlan-Kulshenko O. Strategic approaches to the formation of the competitive strategy of health care organizations. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph/ edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. P. 250-259 (0,51 д.а./0,3 д.а.).

Mishchuk A.А, Gavryliuk A.O., Zharlinska R.G. Legal support of the mechanism of the quality control of healthcare services in Ukraine. World of Medicine and Biology. 2019. № 1 (67). Р. 30-33 (0,5 д.а./0,3 д.а.).

Міщук А.А., Гаврилюк A.O., Жарлінська Р.Г., Даценко Г.В., Сорокоумов В.П., Котуза А.С. Особливості удосконалення надання медичних послуг в Україні. Світ Медицини та Біології. 2019. №3(69). C. 39-43 (0,59 д.а./0,4 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г., Вергелес К.М., Гаврилюк A.O., Бабійчук О.Ю. Аналіз міграції медичного персоналу в умовах реформування охорони здоров’я в Україні. Світ Медицини та Біології. 2019. №4 (70). C. 65-71 (0,55 д.а./0,35 д.а.).

Міщук А.А., Вергелес К.М., Горохова Л.В., Гаврилюк A.O., Жарлінська Р.Г., Бабійчук О.Ю. Дослідження практичної реалізації системи медичного обслуговування в Україні в умовах децентралізації. Світ Медицини та Біології. 2019. №4 (70). C. 30-34 (0,7 д.а./0,1 д.а.).

Mishchuk А.А., Gavrilyuk A.O., Zharlinska R.G., Vergeles K.M., Berezovskyi A.M., Pashynskyi Ya.M., Iakovtsova I.I. Improvement of the patient care process based on the principles of clinical audit. World of Medicine and Biology. 2020. № 2 (72). (0,6 д.а./0,25 д.а.). Р. 27-31.

Mishchuk A. Marketing competitive strategy’s effectiveness assessment for health care organizations. Journal of Modern Economic Research. 2020. № 3. Р. 15-26 (0,8 д.а.). URL: https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/35.

Міщук А.А. Інструментальні стратегії маркетингу закладу охорони здоров’я. Економіка і організація управління. 2017. №2. С. 120-131 (0,87 д.а.)

Mishchuk A., Boienko O. Classification of marketing competitive strategies for health care organizations. Економіка і організація управління. 2020. №1 (37). С. 149-159 (0,95 д.а./0,85 д.а.)

Жарлинская А.А. (Мищук А.А.), Присяжнюк А.А. Медицинское страхование: международный опыт. Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016: сборник тезисов докладов LXX Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 20-22 апреля 2016 г., г. Минск. Минск: БГМУ, 2016. С. 791-792. (0,07 д.а./0,05 д.а.).

Жарлінська А.А. (Міщук А.А.), Присяжнюк А.А., Жарлінська Р.Г. Медичне страхування в Україні: стан та перспективи розвитку. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: праці ХVI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 19-21 квітня 2016 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 86-88. (0,2 д.а./0,1 д.а.).

Жарлинская А.А. (Мищук А.А.), Присяжнюк А.А. Медицинское страхование в Украине: реалии и перспективы. Медицинская наука: достижения и перспективы: материалы ХІ научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященной 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан.29 апреля 2016 г., г. Душанбе. Душанбе: ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2016. С. 425. (0,06 д.а./0,05 д.а.).

Жарлінська А.А. (Міщук А.А.), Жарлінська Р.Г. Окремі правові аспекти реформування системи охорони здоров’я в Україні. Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря: збірник тез ІV науково-практичної конференції. 1 жовтня 2016 р., м. Хмельницький. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. С. 21-22 (0,09 д.а./0,05 д.а.).

Жарлинская А.А. (Мищук А.А.), Жарлинская Р.Г. Роль сегментации рынка в маркетинговой деятельности учреждений здравоохранения Украины. Инновации в медицине и фармации – 2016: Материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 10 октября – 17 ноября 2016 г., г. Минск. Минск: БГМУ, 2016. С. 600-603 (0,11 д.а./0,1 д.а.).

Жарлінська А.А. (Міщук А.А.) Сегментація ринку медичних послуг як основа формування маркетингових стратегій. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація підприємництво, стале економічне зростання: праці ХVI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 14-16 грудня 2016 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. Т. 2. С. 48-50 (0,14 д.а.).

Міщук А.А., Михайлівська Д.О. Контроль якості надання медичних послуг в Україні. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 4-6 грудня 2017 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Т. 1. С. 202-204 (0,15 д.а./0,05 д.а.).

Міщук А.А. Характерні особливості медичних послуг та шляхи їх вдосконалення. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 4-6 грудня 2017 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Т. 1. С. 205-207 (0,15 д.а.).

Мищук А.А. Клинический аудит как структурный элемент маркетинговой конкурентной стратегии учреждения здравоохранения Украины. Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2017: сборник тезисов докладов LXXІ Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 17-19 апреля 2017 г., г. Минск. Минск: БГМУ, 2017. С. 938 (0,09 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г. Клінічний аудит як механізм державного контролю якості надання медичних послуг в Україні. Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 грудня 2017 р., м.Київ. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 25-30 (0,21 д.а./0,11 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г. Становлення ринку медичних послуг як складова медичної реформи в Україні. Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 14 грудня 2017 р., м. Полтава. Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 208-211 (0,18 д.а./0,15 д.а.).

Мищук А.А., Жарлинская Р.Г. Особенности рекламы медицинских услуг. Студенческая медицинская наука ХХI века. III Форум молодежных научных обществ: материалы XVIII междунар. науч.-практ. кон. студентов и молодых ученых и III Форума молодеж. науч. обществ: в 2 ч. 14-15 ноября, 2018 г., г. Витебск. Витебск: ВГМУ, 2018. Ч. II. С. 881-885 (0,28 д.а./0,1 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г., Гаврилюк А.О. Клінічний аудит в системі забезпечення права пацієнта на якісну медичну допомогу. Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29 листопада 2018 р., м. Київ. Київ, Одеса: Фенікс, 2019. С. 29-32 (0,39 д.а./0,25 д.а.).

Міщук А.А., Гаврилюк А.О., Жарлінська Р.Г., Адамчук О.Ф. Право пацієнта на якісну медичну допомогу. Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 10-11 квітня 2019 р., м. Вінниця. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 38-43 (0,4 д.а./0,1 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г., Даценко Г.В., Даценко Ю.О., Безкровна О.Д. Якість медичної допомоги та послуги: організаційно-правові аспекти. Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 10-11 квітня 2019 р., м. Вінниця. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 65-70 (0,35 д.а./0,1 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г., Гаврилюк А.О., Даценко Г.В., Даценко Ю.О. Ефективність управління персоналом в умовах реформування охорони здоров’я в Україні. Priority directions of science development: abstract of the 2nd International Scientific and Practical Conference. November, 25-26, 2019, Lviv. Львів, 2019. С. 476-481 (0,25 д.а./0,05 д.а.).

Mishchuk A.А., Zharlinska R.G., Gavryluk A.O., Datsenko G.V., Datsenko J.O. Quality assurance of health care in Ukraine: economic and legal aspects. Scientific achievements of modern society: abstract of the 4th International Scientific and Practical Conference. December, 4-6, 2019, Liverpool, United Kingdom. Liverpool. Cognum Publishing House. United Kingdom. 2019. Р. 638-645 (0,4 д.а./0,15 д.а.).

Жарлінська А.А. (Міщук А.А.), Присяжнюк А.А., Жарлінська Р.Г. Медичне страхування в Україні: економіко-правові аспекти становлення та міжнародний досвід. Economic and law paradigm of modern society. 2016. №1. С. 169-173 (0,52 д.а./0,3 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г., Верлан-Кульшенко О.О. Медична послуга: економічний та юридичний зміст. Economic and law paradigm of modern society. 2017. №2. С. 65-75 (0,9 д.а./0,7 д.а.).

Міщук А.А., Жарлінська Р.Г. Роль клінічного аудиту у формуванні маркетингової конкурентної стратегії закладу охорони здоров’я. Економіка, бізнес-адміністрування, право. 2017. Вип. №2 (2). С. 265-278. (0,83 д.а./0,53 д.а.).

Mishchuk A., Zharlinska R., Teleguzova A. Advertising in the marketing system of medical services: legal and economic aspects. Економіка, бізнес-адміністрування, право. 2018. Вип. № 4 (4). С. 34-49 (1,11 д.а./0,8 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10

Номер

Розділ

Дисертація