Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України.

Автор(и)

  • K. V. Bondarevska

Ключові слова:

соціальна безпека; ринок праці; соціальна безпека на ринку праці; безпека зайнятості; безпека оплати праці;багаторівнева стратегіязабезпечення соціальної безпеки на ринку праці

Анотація

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретико-методологічних основ системного дослідження соціальної безпеки на ринку праці та практичних рекомендацій щодо розробки стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України.
Розвинуто теоретичний базис дослідження соціальної безпеки на ринку праці та дефініцій, що визначають її сутність, удосконалено наукові підходи щодо виокремлення рівнів соціальної безпеки на ринку праці та обґрунтовано її компоненти, визначено концептуальні основи механізму інституційного забезпечення соціальної безпеки на ринку праці, розроблено методологію її оцінки. Проаналізовано тенденції розвитку світового та національного ринків праці, що визначають стан соціальної безпеки, проведено комплексну рейтингову оцінку рівня соціальної безпеки на ринку праці України у регіональному вимірі. Досліджено параметри неформальної зайнятості та наслідки її впливу на безпеку ринку праці України, надано характеристику соціальній безпеці молоді та осіб старшого віку на ринку праці в контексті діагностики загрози безробіття, здійснено діагностику загроз у сфері оплати праці та визначено шляхи їх подолання. Обґрунтовано концептуальні основи оцінювання перспектив нейтралізації ключових загроз соціальній безпеці на ринку праці України, ідентифіковано ключові загрози соціальній безпеці на національному ринку праці, розроблено імітаційну модель стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці в контексті трансформації ключових загроз. Обґрунтовано концептуальні засади розробки багаторівневої стратегії соціальної безпеки на ринку праці, запропоновано напрями реалізації стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України та регіонів; обґрунтовано стратегічні пріоритети соціальної безпеки на внутрішньофірмовому ринку праці.

Посилання

Бондаревська К.В. Оцінка сучасного стану та розвитку трудового потенціалу в галузі державного управління(п. 2.1).Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за наук. ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. С. 39–49 (0,72 д.а.).

Бондаревська К.В., Гетьман О.О. Проектування інноваційної моделі розвитку молодіжного ринку праці (п.1.7); Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Мотивація персоналу: теорія, методологія і практика (п.2.2). Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: монографія / за заг. ред. М.В.Ґудзь і А.В.Карпенка; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя: «Просвіта», 2017. С. 86–97; С. 108–131 (2,4 д.а. / 1,0 д.а.).

Бондаревська К.В. Оцінка стану молодіжної зайнятості та конкурентоспроможності випускників на вітчизняному ринку праці та ринку праці ЄС (п.2.3); Бондаревська К.В. Проектна модель обґрунтування перспектив розвитку молодіжного ринку праці (п.2.4); Проект формування ефективної взаємодії ВНЗ та роботодавців (п.5.3). Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: монографія. Дніпро: УМСФ, 2017. С. 88–102; С. 102–12; С.190–204 (1,7 д.а.).

Bondarevska K., Hetman О., Volkova N. Modern educational technologies in the training of future HR managers. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. Pp.50–62 (1,5д.а. /0,5д.а.).

Bondarevska K. Modern tendencies of youth employment in the EU and Ukraine. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. 2017. Edition 17. Р. 60–66 (Index Copernicus та інші) (0,4 д.а).

Bondarevska K., Hetman O. Social Security: Ukrainian way to the EU standards. Economics and management / Икономика и управление. Югозападен университет «Неофит Рилски». 2017. Issue 2. Р. 66–75 (Google Scholar та інші) (0,5д.а./0,25д.а.).

Bondarevska K., Ovcharenko Е. Modern mechanisms of labor potential evaluation. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”.2018. Edition 21. Р.79–82(Index Copernicusта інші)(0,5 д.а./0,25д.а.).

Shaulska L., Doronina O., Naumova M., Honcharuk N., Bondarevska K., Tomchuk O. Agrupación entre países de los mercados laborales y educativos enel sistema de gestión económica estratégica.REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas. 2020. Vol.8, No.16. P.166–196. URL: https://doi.org/10.5377/ reice.v8i16.10681(Web of Scienceта інші)(3,6 д.а./0,6 д.а.).

Бондаревська К.В., Бабенко А.Г., Максименко К.В. Аналіз стану зайнятості та безробіття населення в Дніпропетровському регіоні. Вісник Донецького національного університету, сер. В: Економіка і право. 2012.Вип.2. С.17–20(0,5д.а. / 0,17д.а.).

Бондаревська К.В., Абросімова В.П. Проблеми та перспективи підвищення якості трудового потенціалу: регіональний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».2014. Випуск 9–1, частина 3. С.171–174 (0,4 д.а. / 0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Фоменко А.О. Актуальні проблеми молодіжної зайнятості всучасних умовах. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. 2015.No1(26). С.110–115 (Index Copernicus та інші) (0,4 д.а./ 0,2д.а.).

Бондаревська К.В., Суха М.І., Шинкарук А.О. Вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах. Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. No94. С. 77–86 (Index Copernicus та інші)(0,6д.а. / 0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Заіка Н.О. Проблеми формування трудового потенціалу та перспективи його розвитку в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2015.No1 (8). Том.2. Харків: ХНАДУ, 2015. С.18–22 (Index Copernicus та інші) (0,5 д.а. / 0,25 д.а.).

Бондаревська К.В., Плясун А.В., Осипенко Д.С. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. 2015. No2 (27). С.233–239 (Index Copernicus та інші) (0,5 д.а. / 0,17 д.а.).

Бондаревська К.В. Зайнятість сільського населення в сучасних умовах. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2015. No10 (230). С. 19–31 (0,6 д.а).

Бондаревська К.В., Голік О.А. Удосконалення системи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 2015. Т.20. Вип.5. С.191–195 (0,4 д.а. / 0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Шинкарук А.О. Удосконалення механізму функціонування регіонального ринку праці. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал.2016.No1 (30). С.173–181 (Index Copernicus та інші) (0,5 д.а. / 0,25д.а.).

Бондаревська К.В. Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Економіка і організація управління: збірник наукових праць. 2016. No2 (22). С.27–35(0,5 д.а.).

Бондаревська К.В., Супруненко Ю.В. Проблеми працевлаштування молоді в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2016. No2 (56). С.144–152(0,5 д.а. / 0,25д.а.).

Бондаревська К.В., Воронова В.С. Конкурентоспроможність молодих фахівців на сучасному ринку праці. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. 2017.No1 (34). С.11–19(Index Copernicus та інші) (0,5д.а. /0,25д.а.).

Бондаревська К.В., Кисельов В.Р. Сучасні тенденції розвитку ринку праці: вітчизняний та зарубіжний досвід. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2017.No4(19). С.9–15 (Index Copernicus)(0,5 д.а. / 0,25 д.а.).

Бондаревська К.В., Аксьонова А.О. Особливості розвитку ринку праці України під впливом сучасних глобалізаційних процесів. Причорноморські економічні студії.2019. Випуск 38. С.43–47(Index Copernicus та інші)(0,5 д.а. / 0,25 д.а).

Бондаревська К.В. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. No3 (41). С.255–262 (Index Copernicus та інші)(0,7 д.а).

Бондаревська К.В. Міжнародна міграція робочої сили. Бізнес Інформ. 2019.No10. С.44–49 (Index Copernicus та інші)(0,45 д.а).

Бондаревська К.В.Оцінка рівня соціальної безпеки на ринку праці України та напрями її забезпечення. Вісник економічної науки України. 2019. No2(37). С.101–104(0,5 д.а).

Бондаревська К.В., Дробот А.С. Міжнародна міграція в контексті забезпечення соціальної безпеки. Інфраструктура ринку. 2020.Випуск 43. С.43–48(Index Copernicus)(0,5д.а. / 0,25д.а.).

Бондаревська К.В. Інституційне забезпечення соціальної безпеки на ринку праці: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Проблеми економіки. 2020.No2 (44). С.382–388 (Index Copernicus та інші)(0,6 д.а.).

Бондаревська К.В. Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації. Проблеми економіки. 2020. No3. С. 190–196 (Index Copernicus та інші)(0,7 д.а.).

Дороніна О.А., Бондаревська К.В. Корпоративна стратегія забезпечення безпеки зайнятості та оплати праці як засіб підвищення якості трудового життя.Економіка і організація управління. 2020.Вип. 3(39). С.253–264.(0,8 д.а. / 0,4 д.а.).

Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації. Бізнес Інформ. 2020. No12. С.238–244. (Index Copernicus та інші)(0,5 д.а.).

Бондаревська К.В., Ковалівська Ю.В. Сучасні форми та методи матеріального стимулювання персоналу. Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. 15–16 березня 2013 р., м.Одеса. Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2013. С.63–65 (0,2 д.а. / 0,1д.а.).

Бондаревська К.В., Карпук Д.В. Система грейдингу як напрям ефективного стимулювання праці. Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція. 15-16 березня 2013 р., м.Київ. Київ: «Нова Економіка», 2013. С.37–39 (0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В. Актуальні питання соціально-трудових відносин в галузі державного управління. Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет-конф.аспірантів та молодих вчених. 29 листопада 2013р., м.Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. С.252–254(0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Геленко А.В. Зарубіжний досвід стимулювання персоналу на сучасних підприємствах. Економічні підсумки 2013 року: досягнення, тенденції та прогнози: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 27–28 грудня 2013 року, м.Сімферополь. Сімферополь: НО«Economics», 2013. ч.1. С.49–52(0,2 д.а. / 0,1д.а.).

Бондаревська К.В., Фоменко А.О. Участь працівників у прибутках як перспективний напрям матеріального стимулювання. Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 27–28 грудня 2013 року, м.Донецьк. Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. ч.2. С.20–22(0,2д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Ковальчук І.В. Система ключових показників ефективності як основа мотивації персоналу. Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku: Zbiór raportów naukowych. 30.12.2013 –31.12.2013. Zakopane: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. Р.17–21(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Суха М.І. Інвестування в персонал як фактор розвитку сучасних підприємств. Проблеми та перспективи розвитку науки: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції 25–26 жовтня 2014 р., Чернівці. (Буковинська економічна фундація. Київ: науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. С.21–22(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Салімов А. Зарубежный опыт оплаты труда как путь к совершенствованию системы оплаты труда в Украине. Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт міжнародної науково- практичної конференції. 20 листопада 2014 року,Київ-Будапешт-Відень / Науковий центр Фінансової ради України, 2014. С.100–103(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Комарова С.К.Державне регулювання оплати праці: проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка та менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспектив розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 05 грудня 2014 року, Херсон. Херсон: Тімекс. 2014. С.116–118(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Шинкарук А.О. Мотиваційні аспекти регулювання соціально-трудових відносин. Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальна, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет-конф.аспірантів та молодих вчених. 28листопада 2014р. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. С.133–135(0,2д.а./ 0,1д.а.).

Бондаревська К.В., Плясун А.В. Мотивація персоналу як чинникзростання ефективності праці. Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах ризиків: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф., 27–28 листопада 2014 р., м.Чернігів / ред.кол.: В.П.Ільчук. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С.15–18(0,2д.а./ 0,1д.а.).

Бондаревська К.В., Лісовенко С.Г. Особливості формування ефективної системи стимулювання персоналу в сучасних умовах. Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень: Матеріали ХVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 27–28 лютого 2015р., Чернівці. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. С.9–11(0,2д.а. / 0,1д.а.).

Бондаревська К.В. Особливості розвитку регіональних ринків праці в сучасних умовах. Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 27 березня 2015 року, м. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. С. 127–130(0,2 д.а.).

Бондаревська К.В.Проблема безробіття сільського населення та шляхи її вирішення. Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Праці VІI Міжнародної науково-практичної конференції. 29 вересня –2 жовтня 2015 р., м. Харків. Харків.: НТУ «ХПІ», 2015.С.177–180(0,2 д.а.).

Bondarevska K. Employment regulation in the context of global management. PERSPECTIVE TRENDS IN SCIENTIFIC RESEARCH –2015: Materials of International scientific and practical conference. October, 17-22, Bratislava, Slovak Republic. Р. 23–24(0,13 д.а.).

Бондаревська К.В.,Ковтун М.О. Безробіття в Україні та шляхи його подолання. Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23–24 жовтня 2015 року, м.Львів. Львів: ЛЕФ, 2015. С.89–91(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Bondarevska K. Ways of the decision of employment problem in the conditions of globalization. Theory and practice of reforming economic systems: Abstracts of II International scientific and practical forum “New Economics”. November-1-10, Krakow, Poland. P.9–10(0,13 д.а.).

Бондаревська К.В.Інвестування як напрям вирішення проблеми зайнятості сільського населення. Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 жовтня 2015 року, м. Полтава. Полтава: РВВ ПДАА, 2015. С.55–56(0,13 д.а.).

Бондаревська К.В., Кияшко Д.С. Особливості винагородження персоналу в сучасних умовах. Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції: Матеріали XXXІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 квітня 2016р., Чернівці. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. С.14–16(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Смірнов С.С.Напрями вдосконалення системи винагороди персоналу підприємства. Нова економіка на світовому, державному та регіональномурівнях: проблеми та розвиток: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20–21 травня 2016 р., м.Київ. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. С.32–35(0,2д.а. / 0,1д.а.).

Бондаревська К.В., Бреус А.А. Ринок освітніх послуг в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку. Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф. 27 жовтня 2016 р., м.Львів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Ч.1. 2016. С.312–315(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревская К.В. Инновационные формы занятости населения и их развитие. Украина-България-Европейский Союз: съвременно състояние и перспективи: Сборник с доклади от Международна научна конференция. Том.2, Варна-2016, икономически университет Варна (България), Национален технически университет Херсон (Украина). С.177–181 (акт о внерении No137 от 26.09.2016г.)(0,3 д.а.).

Бондаревська К.В. Актуальні питання зайнятості сільського населення в сучасних умовах. Сучасні проблеми формування, розвитку і використання ресурсного потенціалу АПК. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 30 березня 2017 року, м.Полтава. Полтава: кафедра економіки підприємства ПДАА, 2017. С. 79–82 (0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Прокопенко А.Ф. Освітня міграція в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки країни. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро-та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 30-32(0,2 д.а./ 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В. Проблеми зайнятості сільського населення в умовах глобалізації. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 листопада 2017 року, м.Полтава. Полтава : кафедра економіки підприємства ПДАА, 2017. С.32–35(0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Ромашко І.Ю. Ринок праці України в контексті факторів його безпеки. Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 17–18 листопада 2017 року, м.Ужгород. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч.2. С.42–44(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Бєлік А.Ю. Зовнішні міграційні процеси та їх вплив на стабільність ринку праці в Україні. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 11листопада 2017 р., м.Запоріжжя. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С.161–163 (0,2 д.а. / 0,1д.а.).

Бондаревська К.В., Калашнікова В.В. Сучасні тенденції розвитку інноваційних форм зайнятості в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 14 листопада 2017 р., Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 116-117(0,17 д.а. / 0,08 д.а.).

Бондаревська К.В., Шевченко О.Г. Провідні тенденції та зарубіжний досвід управління винагородою персоналу. Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12–13 січня 2018 р., м. Одеса. Одеса: ЦЕДР, 2018. С. 37–39(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Книш А.І. Міжнародний досвід регулювання ринку праці та освітніх послуг. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 149–151(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Ульянченко К.А. Співпраця ВНЗ та бізнес-структур в Україні. Суспільна місія класичного університету в сучасному світі: Тези доповідей Міжнародної науково-парктичної конференції, приуроченої до 100-річчя ДНУ ім.Олеся Гончара / ред..кол.: М.В.Поляков (голова) та ін. Д.: ДНУ, 2018. С.424–246(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Новосьолова А.С. Зарубіжний досвід вирішення проблеми зайнятості населення. Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями: збірник тез наукових робіт учасниківМіжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. 30 березня 2019 року, м. Київ. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. С.10–11(0,17 д.а. / 0,08д.а.).

Бондаревська К.В.Інноваційна зайнятість в умовах євроінтеграції України. Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики: зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р., Харків. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ“Магістр”, 2019. С.353–357(0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Іванківа В.І. Проблема безробіття в Україні та напрями її вирішення. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 16–17 травня 2019р., Вінниця. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т.1. С.89–91(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В. Перспективи розвитку академічного підприємництва в Україні. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл. 16 травня 2019р., м.Київ. Київ, 2019. С.10–13.(0,25 д.а.).

Бондаревська К.В., Луценко Д.Г. Актуальні проблеми зайнятості населення в Україні та світі в умовах глобалізації. Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12 жовтня 2019р., м. Київ. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. С.10–12(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Калашнікова Ю.М. Рівень життя населення усвіті: сучасний стан та проблеми підвищення. Підприємництво, цифрові інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 26 жовтня 2019 року, Львів. Львів: ЛЕФ, 2019. С.103-105(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В. Соціальна безпека на ринку праці України: оцінка її рівня та напрями забезпечення. New Economics: матеріали Міжнародного наукового форуму «New Economics-2019». 14–15 листопада 2019р., м. Київ. Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2019. Т.1. С.264–269(0,3 д.а.).

Бондаревська К.В., Бугера Н. Світові моделі соціально-трудових відносин в умовах глобалізації. Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 23 листопада 2019р., м.Львів. Львів: ЛЕФ, 2019. Ч.2. С.30–33(0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В., Нековаль Д.С. Рівень життя населення в світі та методологія його обчислення. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 5 грудня 2019р., Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.9. С.24–25(0,13д.а. / 0,07д.а.).

Бондаревська К.В., Іванюк О. Соціальна складова міжнародної безпеки в сучасних умовах. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. 2–3 квіт. 2020р. Дніпро: Видавець БілаК.О., 2020. С.20–23(0,2д.а. / 0,1 д.а.).

Бондаревська К.В. Міжнародний досвід впровадження дуальної освіти. Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. 22 жовтня 2020 року, Київ. Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С. 83–86(0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Долгова А.В. Розвиток світового ринку праці в умовах трансформаційних змін. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. 16 листопада 2020р., Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 41–43(0,2 д.а. / 0,1д.а.).

BondarevskaK. State regulation as a factor of sustainable economic development.MEST Journal. 2014. Vol.2. No.2. P. 23–31(Index Copernicus) (0,4 д.а.).

Бондаревська К.В., Овчарик А.О. Конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці. Молодий вчений. 2015. No2 (17). С.106–109 (Index Copernicus та інші)(0,4 д.а. / 0,2 д.а.).

Бондаревська К.В., Товмашенко Т.О. Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Молодий вчений. 2015.No3 (18). Частина 1. С.26–31 (Index Copernicus та інші)(0,4 д.а. / 0,2 д.а.).

Bondarevska K.V.,Morhunovska N.А.,Poltavets A.О. Foreign Experience of the Motivation of Personnel and Prospects of its Implementation in Ukraine. Economics, management, law: problems and prospects: сollection of scientific articles. Vol. 1. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. P.155–158(Science Index, CPCI-SSH та інші) (0,25 д.а. / 0,08 д.а.).

Bondarevska K. Employment in the context of the state regulation of economy. Promising problems of economics and management: сollection of scientific articles. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. P.433–436(Science Index, CPCI-SSH та інші) (0,25 д.а.).

Bondarevska K., Kamay К., Shaliapina А. Foreign experience of the solving of employment problems. Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: сollection of scientific articles. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. P. 5–8(Science Index, CPCI-SSH та інші) (0,25 д.а. / 0,08д.а.).

Бондаревська К.В., Суха М.І. Шляхи удосконалення систем винагородження працівників у сучасних умовах. Молодий вчений. 2016. No5 (32). С.27–30 (Index Copernicus та інші)(0,4д.а. / 0,2д.а.).

Бондаревська К.В., Криша В.В. Нетрадиційні форми зайнятості населення та їх розвиток. Молодий вчений. 2017. No11 (51). С.1107–1110(Index Copernicus та інші)(0,4 д.а. / 0,2 д.а.).

Бондаревская К.В. Проектирование модели эффективного взаимодействия высших учебных заведений и бизнес-структур. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб.науч.ст./ редкол.: Т.В.Борздова (отв. ред.). Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. С.220–223(0,3 д.а).

Бондаревська К.В., Дробот А.С. Сучасні тенденції розвитку ринку праці всвіті. Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн».Випуск 5/20. Режим доступу: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/suchasni-tendentsiyi-rozvitku-rinku-pratsi-v-sviti/(0,4д.а. / 0,2д.а.).

Бондаревська К.В., Яцентюк Н.Р. Сучасні тенденції розвитку молодіжного ринку праці в умовах глобалізації. Молодий вчений. 2020. No6 (82). С.192–196(Index Copernicus та інші)(0,5д.а. / 0,25д.а.).

Бондаревська К.В., Септа М.В., Калініна М.А. Проблеми молодіжної зайнятості та шляхи їх вирішення: вітчизняний та зарубіжний досвід. Молодий вчений. 2020. No11 (87). С.143–148(Index Copernicus та інші)(0,5д.а. / 0,2д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Автореферат