Мовні засоби реалізації комунікативних стратегій у дискурсі соціальних мереж (на матеріалі української та англійської мов).

Автор(и)

  • L. D. Shvelidze

Ключові слова:

дискурс соціальних мереж; комунікативна стратегія; комунікативна тактика; комунікативний конфлікт; комунікативна кооперація; вербальна агресія; мовленнєвий жанр; українська мова; англійська мова

Анотація

Дисертацію присвячено порівняльно-зіставному аналізу стратегічних параметрів комунікативної взаємодії українськомовних та англійськомовних користувачів соціальних мереж. З’ясовано особливості комунікативного конфлікту та комунікативної кооперації в дискурсі соцмереж досліджуваних мов і розроблено типологію комунікативних стратегій поведінки в межах кожного з типів взаємодії. Виокремлено кооперативні стратегії аргументації, інформаційності, самопрезентації, спонукання та ритуальності й конфліктні стратегії дискредитації, незгоди і тролінгу. Кваліфіковано комунікативні тактики як способи реалізації стратегій в українській та англійській мовах. Визначено специфіку мовленнєвої поведінки українськомовних та англійськомовних учасників мережевого дискурсу.

Посилання

Швелідзе Л. Д. Лінгводидактичний аспект навчання майбутніх юристів англійського фахового мовлення (на матеріалі текстів про кіберзлочини). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна. 2016. Вип. 62. С. 357–358.

Мітіна О. М., Швелідзе Л. Д. Проблеми перекладу українських прецедентних текстів англійською мовою. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» № 35. 2019. С. 51–56.

Швелідзе Л. Д. Ритуальні мовленнєві жанри в соціальних мережах (на матеріалі повідомлень в українському та американському TWITTER. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. Вип. 80. С. 320–325.

Швелідзе Л. Д. Тактики конфліктної комунікації в мережевому політичному дискурсі США та України (на матеріалі повідомлень у Твітері). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Том 34. Вип. 5. С. 164–169.

Швелідзе Л. Д. Кооперативні комунікативні стратегії взаємодії в соціальних мережах (на матеріалі дописів українських та американських користувачів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 4. Ч. 3. 2020. С. 117–121.

Швелідзе Л. Д. Твіт як мовленнєвий жанр українського та американського політичного дискурсу: лінгвопрагматичний аспект. Science and Education a New Dimension. Philology, VIII(70), Issue: 235, 2020 Sept. Budapest, Hungary. P. 36–39.

Мітіна О. М., Швелідзе Л. Д. Methodological Principles of Verbalization of Concept «SMELL» in English. Науковий вісник. 2015. Вип. 1. Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. 2015. С. 46–53.

Швелідзе Л. Д. Міжкультурна комунікація в умовах глобалізації. Європейський мовний аспект: історія та сучасний стан: Матеріали круглого столу (Одеса, 3 квітня 2015 року). Одеса: ОДУВС, 2015. C. 69–71.

Швелідзе Л. Д. Коннотативный уровень описания рекламных текстов. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії. Одеса: МГУ, 25–26 березня 2016. С.102–104.

Швелідзе Л. Д. Інтегрована іншомовна підготовка студентів у контексті діалогу культур. XIII International Scientific and Practical Conference, «Science without borders – 2017». Philological sciences. V.7. Шеффилд, 2017 С. 90–92.

Швелідзе Л. Д. Проблеми перекладу юридичної термінології комп’ютерних злочинів. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. C.161–162.

Швелідзе Л. Д. Формування мовної особистості студента в аспекті міжкультурної комунікації. Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU. Romania: North University Center, Baia Mare, 2019. V. 3, P. 176–178.

Швелідзе Л. Д. Етикетна мовленнєва поведінка політиків у мережевому спілкуванні. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Київ-Черкаси: вид-во ФОП Гордієнко Є. І., 2020. С. 245–248.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Автореферат