Ідіостиль Гната Хоткевича.

Автор(и)

  • O. V. Podolianchuk

Ключові слова:

ідіостиль; гуцульський діалект; домінанта; константа; мовний рівень; Гнат Хоткевич

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню ідіостилю Гната Хоткевича, зокрема розкрито зміст поняття «ідіостиль» у контексті лінгвостилістики; схарактеризовано екстра- та інтралінгвальні чинники формування ідіостилю Гната Хоткевича; з’ясовано стан різноаспектного вивчення мови творів письменника з акцентом на його індивідуальну мовотворчість; опрацьовано його рукописи / автографи, першодруки, схарактеризовано мову цих джерел, а також мову епістолярію письменника; зіставлено фонетичні, граматичні, лексичні риси його творів з гуцульськими говірками; з’ясовано характер зв’язку гуцульського мовного ареалу з ідіолектом Гната Хоткевича; здійснено аналіз лексико-фразеологічних засобів мовностилістичної системи письменника.

З’ясовано, що фонетичні, морфологічні, лексичні та синтаксичні ознаки, які маркують мову героїв твору під гуцульську мову, зображають персонажів, підкреслюють їхні індивідуальні особливості. Фонеми і морфеми, використані Гнатом Хоткевичем, є цінним компонентом, складником його неперевершеного ідіостилю, які характеризуються багатим різнобарв’ям гуцульського колориту.

Дослідження мовного аспекту ідіостилю розкриває саме ті ознаки, які дозволяють визначити образне мислення письменника, тематику і проблематику, жанрові особливості та елементи форми художнього стилю його творів, дає можливість вирізнити цього письменника з-поміж інших, побачити його індивідуальну неповторність через відтворення народної мови своїх персонажів, дати оцінку його внеску у функційну систему словесно-художніх засобів народнорозмовної мови, встановити загальні закономірності й сучасні тенденції розвитку літературної мови, а також визначити ознаки ідіостилю Гната Хоткевича.

Посилання

Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць. Серія «Філологічна». Острог : Національний університет «Острозька академія», 2015. Вип. 51. С. 290–292.

Подолянчук О. Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича. Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. Вип. VI. С. 111–118.

Подолянчук О. Діалект як джерело формування ідіостилю Г. Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 6. С. 82–84.

Подолянчук О. Класифікація лексем прозових творів Гната Хоткевича як основа вивчення його ідіостилю. Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Сікорська С. В., 2018. Вип. 7. С. 238–247.

Подолянчук О. Мова драматичних творів як засіб самоідентифікації ідіостилю Гната Хоткевича. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вип. 29. 2019. С. 44–50.

Подолянчук О. Мовознавчі аспекти творчості Г. Хоткевича: стан, перспективи. Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Сікорська С. В., 2019. Вип. 9. С. 227–236.

Подолянчук О. Языковедческий подход к исследованию творчества Г. Хоткевича. Universum: Филология и искусствоведение: електрон. науч. журн. 2015. №7 (20). URL : http://7 universum/com/ru/philology/archive/item/2328

Подолянчук О. Мовностилістичні аспекти епістолярію Г. Хоткевича (на прикладі листів до його дружини Катерини Абрамівни). Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (15–16 березня 2016) : у 3-х томах. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Вип. 15. Т. 3. 2016. С. 92–93.

Подолянчук О. Система вокалізму у творах Г.Хоткевича на прикладі оповідань «Самітник», «Bella donna», «Що бачила скеля», «Гуцульський рік». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (26–27 березня 2015 р.). Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2015. С. 139–140.

Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – освіта – особистість» (23–24 квітня 2015 р.). Острог : Національний університет «Острозька академія», 2015. С. 290–292.

Подолянчук О. Фонетичні особливості ідіостилю Г. Хоткевича. Матеріали ХХІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави» (14 березня 2018 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 270–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Номер

Розділ

Автореферат