Пенітенціарна політика як складова соціального контролю.

Автор(и)

  • D. V. Yagunov

Ключові слова:

в’язнична приватизація; в’язничні корпорації; в’язнично-індустріальний комплекс; глобалізація; девіанти; девіантна поведінка; криза реабілітаційного ідеалу; масовий соціальний контроль; пенітенціарна політика; пенітенціарна система; покарання; реабілітація злочинців; свобода; соціальна відповідальність держави; соціальний контроль

Анотація

У роботі обґрунтовано концепцію паноптично-карцерної держави та проаналізовано тренди інкарцерації сучасного суспільства. Доведено, що на сучасному етапі застосування ув’язнення та його неінституційних додатків обмежується лише в Європі, а наглядово-дисциплінарні механізми, що донедавна аналізувалися у категоріях покарання, більше асоціюються із заходами безпеки.

Пенітенціарні системи національних держав у ХХІ ст. зазнали й продовжують зазнавати більшого політичного впливу, перш за все, внаслідок занепаду велфаристської держави та супутніх традиційних цілей соціального контролю. При цьому подальшій та ще глибшій політизації пенітенціарних систем національних держав сприяє пунітивна постмодерністська культура соціального контроля.

У роботі аналізується категорію квазідевіанта як особливого колективного об’єкта соціального контролю у ХХІ ст. з ключовою характеристикою «небезпечний стан особи», де зазначений стан може формуватися поза межами класичних формальних пунітивних процедур.

Аналізується формування системи постреабілітаційних тотальних інституцій в оновленій системі соціального контролю та перехід влади від національних держав до приватних акторів. Аналізується зміна сутності держави за рахунок делегування такої функції приватним акторам, причому «делегування функції» нерідко трансформується у «захоплення політичної влади».

Досліджуються особливості української пенітенціарної політики та її модуляції. Встановлено, що українська пенітенціарна політика є непослідовною, позбавленою спадкоємності та прозорості (у тому числі фінансової). Пенітенціарну політику України за період останніх тридцяти років можна визначити як «а-політику», а інколи навіть як «анти-політику» з огляду на негативні показники державного управління пенітенціарної системою.

Доведено, що поява у міжнародних стандартах та національному законодавстві багатьох держав неопозитивістських категорій свідчить про розрив між формально задекларованими цілями та політичними відносинами. Система контролю суспільства ХХІ ст. не призначена для досягнення зазначених формально-класичних цілей, оскільки вона виконує інші більш важливі соціальні функції, пов’язані зі ще більшим розчиненням в тілі суспільства постмодерністської дисципліни та цифрового соціального контролю.

Посилання

Ягунов Д. В. Пенітенціарна політика як складова соціального контролю : монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 674 с.

Ягунов Д. В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура / вид. 3-тє, змін. та доп. Зі вступним словом Н. Г. Калашник та Ю. В. Олійника. Черкаси : Видавництво Юлії Чабаненко, 2006. 72 с.

Ягунов Д. В. Сучасна пенологія: альтернативний курс : монографія. Одеса : Фенікс, 2010. 176 с.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія / 4-те вид., перероб. та доп. Зі вступним словом Голови Державної пенітенціарної служби України О. В. Лісіцкова. Одеса : Фенікс, 2011. 446 с.

Ягунов Д. В. Європейські правила пробації: переклад, науково-практичний коментар та допоміжні матеріали / Рада Європи. Одеса : Фенікс, 2013. 236 с.

Ягунов Д. В. Практика ЄСПЛ (питання кримінального та цивільного судочинства, захисту власності, приватного і сімейного життя) / 4-те вид., перероб, і доп. За ред. Й.Л. Бронза. Зі вступним словом Й.Л. Бронза, А.Є. Костіна та Д. В. Ягунов. Одеса : Фенікс, 2019. 502 с.

Ягунов Д. В Альтернативні санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2007. Вип. 30. С.204–211.

Ягунов Д. В. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2008. Вип. 34. С.115–121.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система Англії та Уельсу: перехід від виконання покарань до менеджменту у галузі виконання покарань. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2008. Вип. 33. С.207–212 .

Ягунов Д. В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2010. Вип. 39. С.352–361.

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період до 1990-х років). Актуальні проблеми політики. Одеса, 2010. Вип. 40. С. 175–183.

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період після 1990-х років). Актуальні проблеми політики. Одеса, 2011. Вип. 41. С. 198–207.

Ягунов Д. В. Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2012. Вип. 46. С. 184–193.

Ягунов Д. В. Паноптизм та сучасні пенальні практики (аналіз категорії свободи в суспільстві Постмодерну). Актуальні проблеми політики. Одеса, 2012. Вип. 44. С. 83–94.

Ягунов Д. В. Трансформація модуляцій кримінального покарання: від законності до убезпечення (філософсько-правовий аналіз). Актуальні проблеми політики. Одеса, 2013. Вип. 49. С. 218–228.

Ягунов Д. В. «Malleus Maleficarum» of modern society: preconditions and prevalence of torture in XXI century and the policy of combating torture. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки, 2020. Вип. 5. С. 58–97.

Ягунов Д. В. Наднаціональність пенітенціарної політики: глобалізаційні процеси та в’язнична приватизація. Політичне життя, 2020. Вип. 2. С. 71–81.

Ягунов Д. В. Тотальні інституції в політиці соціального контролю. Грані, 2020. Вип. 23 (6-7). С. 65–74.

Ягунов Д. В. Паноптизм і пенальні практики суспільства Постмодерну. Вісник Львівського університету. Філософсько-політичні студії, 2020. Вип. 30. С. 240–249.

Ягунов Д. В. Пунітивне місто постмодерну: до питання про дисперсію соціального контролю у ХХІ столітті. Політичне життя, 2020. Вип. 3. С. 34–50.

Ягунов Д. В. Тортури як інструмент сучасної політики соціального контролю. Політичне життя, 2020. Вип. 4. С. 46–54.

Ягунов Д. В. Катування як елемент соціального контролю у ХХІ столітті (політичні та правові аспекти). Політичне життя, 2021. Вип. 1. С. 66–83.

Yagunov D. V. Morality of penal theories in the XXI century. European political and law discourse, 2014.Volume 1. Issue 6. P. 30–37.

Yagunov D. V. Prison inspections in the light of further penitentiary reform in Ukraine. European political and law discourse, 2015.Volume 2. Issue 5. P. 156–160.

Yagunov D. V. Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine. European political and law discourse, 2015. Volume 2. Issue 6. P. 152–156.

Yagunov D. V. Prison reform in Ukraine: some analytical notes and recommendations. European political and law discourse, 2016. Volume 3. Issue 4. P. 167–184.

Ягунов Д. В. Менеджеріалізм у реформуванні пенітенціарної системи України: деякі висновки щодо сучасної модуляції пенальності. European political and law discourse, 2016. Volume 3. Issue 5. P. 63–68.

Ягунов Д. В. Аналітичні нотатки щодо закону про слідчих пенітенціарної служби. European political and law discourse, 2017. Volume 4. Issue 1. P. 159–163.

Ягунов Д. В. Криза в пенітенціарній системі України: спроба системного аналізу. European political and law discourse, 2018. Volume 5. Issue 1. P. 117–124.

Ягунов Д. В. Містично-релігійні засади сучасного українського пенітенціарного менеджменту. European political and law discourse, 2018. Volume 5. Issue 3. P. 61–67.

Ягунов Д. В. Сучасний стан та перспективи пробації в Україні: до питання філософії, цілей та показників. European political and law discourse, 2018. Volume 5. Issue 4. P. 205–215.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна політика в Україні (2015 – 2019): результати, виклики та порядок денний нової реформи. European political and law discourse, 2019. Volume 6. Issue 3. P. 160–169.

Ягунов Д. В. Реформа пенітенціарної системи України (2015 – 2020): quidquid agis, prudenter agas et respice finem. European political and law discourse, 2020. Volume 7. Issue 3. P. 47–58.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна політика в добу глобалізації: «приватне» versus «публічне» (сучасний стан в’язничної приватизації). European political and law discourse, 2020. Volume 7. Issue 4. P. 71–87.

Ягунов Д. В. Українська пенітенціарна політика (1991 – 2020): узагальнення модуляцій та оцінка основних показників. European political and law discourse, 2020. Volume 7. Issue 5. P. 109–158.

Ягунов Д. В. Пенітенціарні установи в світлі концепції тотальних інституцій. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: соціологія. Одеса : Астропринт, 2005. Вип. 4. С.128–137.

Ягунов Д. В. Пенітенціарні ідеали та пенітенціарна архітектура в механізмах соціального управління. Актуальні проблеми державного управління. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. №4 (24). С. 91–97.

Ягунов Д. В. Реформування організаційно-функціональної структури державного управління пенітенціарною системою України: реалії, перспективи та європейські стандарти. Вісник державної служби. Київ, 2005. №2. С. 15–18.

Ягунов Д. В. Постіндустріальне «обличчя» в’язниці: деякі проблеми пенітенціарної політики та практики в епоху глобалізації. Актуальні проблеми державного управління. Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006. Вип. №4 (28). С. 291–296.

Ягунов Д. В. Деякі аспекти державного регулювання в сфері використання праці засуджених. Актуальні проблеми державного управління. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 3 (27). С. 125–130.

Ягунов Д. В. Політичні повстання як один з чинників кризи державного управління радянською в’язничною системою. Актуальні проблеми державного управління. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. Вип. №2 (26). С. 39–45.

Ягунов Д. В. Реформування структури державного управління пенітенціарною системою України в світлі європейських стандартів. Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти. Збірник статей / Відп. редактор. М. Орзіх / Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект «Торгівельна політика України». Одеса: Фенікс, 2007. С. 230–236.

Ягунов Д. В. Privatisation of Corrections in the New Millennium. Юридичний вісник. Одеса, 2007. Вип. 3. С. 48–53 (англійською мовою).

Ягунов Д. В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура. Відновне правосуддя в Україні. Київ, 2007. 1(5). С. 60–64.

Ягунов Д. В. Трансформація системи альтеративних покарань в Англії та Уельсі: можливість запозичення зарубіжного досвіду для України. Відновне правосуддя в Україні. Київ, 2007. 2(6). С. 67–72.

Ягунов Д. В. Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем. Віче, 2008. 10. URL: http://veche.kiev.ua/journal/943/

Ягунов Д. В. Деякі проблеми визначення місця пробації в системі соціальних послуг. Актуальні проблеми державного управління. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2008. Вип. 3 (35). С. 156–162.

Ягунов Д. В. Реабілітаційний ідеал» та проблеми концептуального обґрунтування національної моделі пробації. Відновне правосуддя в Україні. 2008. 2(10). С. 84–86.

Ягунов Д. Пробація у ХХІ столітті: перевинахід, модернізація або знищення. Відновне правосуддя в Україні. 2008. 3(11). С. 89–91.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система Бельгії. Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. За ред. В.М. Кривцової та Д.В. Ягунова. Одеса : Фенікс, 2008. Вип. 3. С. 461–468.

Ягунов Д. В. Перспективи розвитку пробації у ХХІ столітті. Кримінологія в Україні та протидія злочинності: збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха та В.М. Дрьоміна. Бібліотека журналу «Юридичний вісник». Одеса : Фенікс, 2008. С. 169–173.

Ягунов Д. В. Створення в Україні системи пробації: проблеми та перспективи використання сучасного світового досвіду. Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. За ред. Д.В.Ягунова. Одеса : Фенікс, 2009. Вип. 5. С. 214–221.

Ягунов Д. В. Категорія «розумний строк судового розгляду» у практиці Європейського суду з прав людини. Вісник адвокатури. Одеса : Одеська обласна колегія адвокатів, 2009. №4. С. 16–23.

Ягунов Д. В. Моделі державного управління пенітенціарними системами. Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2009. Том 12. Вип. 25. Ч. 2. С. 191–198.

Ягунов Д. В. Позитивізм та безпека суспільства, або друге життя теорії природженого злочинця. Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009. Том 12. Вип. 26. Ч. 2. С. 132–138.

Ягунов Д. В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів. Південноукраїнський правничий часопис. 2009. №2. С. 9–12.

Ягунов Д. В. Перспективи відомчого підпорядкування пенітенціарної системи України: деякі думки з приводу деяких законопроектів. Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права / За ред. Д.В.Ягунова. Одеса : Фенікс, 2009. Вип. 5. С.245–253.

Ягунов Д. В. Проблеми та перспективи відомчого підпорядкування пенітенціарної системи України. Актуальні проблеми державного управління. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. Вип. 3 (39). С. 139–142.

Ягунов Д. В. «Криза реабілітаційного ідеалу» в наукових працях Роберта Мартінсона та їх значення для формування сучасної пенальної політики. Південноукраїнський правничий часопис. Одеса, 2010. №4. С. 28–30.

Ягунов Д. В. Глобалізація та «криза покарання» трансформація пріоритетів пенальної політики сучасних країн. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 55. С. 550–554.

Ягунов Д. В. Глобалізаційна обумовленість «кризи покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко. Правова держава, 2010. №12. С. 325–330.

Ягунов Д.В. Пенологічна політика в епоху глобалізації. Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы: сборник научных трудов, посвященных 10-летию економико-правового факультета ОНЮА в г. Симферополе. Симферополь, 2010. С. 350–352.

Ягунов Д. В. Чи можна продавати «право карати»? (філософсько-правовий аналіз феномена в’язничної приватизації). Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 97–105.

Ягунов Д. В. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 60. С. 145–153.

Yagunov D. V. Developing the National Model of Probation Service in Ukraine. Turkey-Ukraine Comparative Law Symposium. Istanbul, 15-17.03.2011. Editor Prof. Dr. Yener Ünver. Istanbul, 2011. P. 319–323.

Ягунов Д. В. Філософсько-правове та кримінологічне обґрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання. Актуальні проблеми держави і права, 2011. Вип. 61. С. 494–500.

Ягунов Д. В. Державна пенітенціарна служба України: деякі питання концептуального та термінологічного обґрунтування. Актуальні проблеми державного управління. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. Вип. 3 (47). С. 175–178.

Ягунов Д. В. Загальна превенція як мета покарання (філософсько-правовий та кримінологічний аналіз). Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. За ред. Д. В. Ягунова. Одеса : Фенікс, 2011. Вип. 6. С. 84–114.

Ягунов Д. В. Що стоїть на заваді створення служби пробації в Україні (до питання про створення національної моделі пробації). Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. За ред. Д. В. Ягунова. Одеса : Фенікс, 2011. Вип. 6. С. 146–173.

Ягунов Д. В. Реабілітаційна парадигма в ХХІ столітті: чи варто залишати виправлення злочинців метою кримінального покарання? Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. За ред. Д. В. Ягунова. Суми : Видавництво Н. В. Кочубей, 2011. Вип. 7. С. 196–212.

Ягунов Д. В. В’язниця як модель суспільства або суспільство як модель в’язниці (категорія свободи в контексті пенальних практик глобалізованого суспільства). Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права / За ред. Д. В. Ягунова. Суми : Видавництво Н. В. Кочубей, 2011. Вип. 7. С. 213–260.

Ягунов Д. В. Пенальні системи країн Центральної та Південної Америки в умовах глобалізації: організаційні структури, ув’язнення в структурі кримінального покарання, тенденції в’язничного населення. Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права / За ред. Д. В. Ягунова. Одеса : Фенікс, 2012. Вип. 10. С. 188–216.

Yagunov D. V. The transformation of the concept of freedom in the panoptic society. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2012. Вип. 4. С.135–138 (англійською мовою).

Ягунов Д. В. Пессимизм теорий наказания и моральные перспективы трансформации пенальности в ХХІ веке. Научный вестник МГИИТ. Москва, 2012. Выпуск 6 (20). С. 90–93.

Ягунов Д. В. Дотримання розумних строків на стадії досудового розслідування та захист прав потерпілого: окремі проблеми чинного кримінального процесуального законодавства та шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми політики, 2014. Вип. 53. С. 332–341.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна реформа як загроза правам людини. Право України, 2017. 4. С. 154–160.

Ягунов Д. В. 95 тез: диспут щодо сутності та спрямованості пенітенціарної реформи (з нагоди 500-річчя тез доктора Мартіна Лютера, представлених у Віттенберзі року 1517-го). European political and law discourse, 2017. Volume 4. Issue 2. P. 257–263.

Ягунов Д. В. Sex offenders у політиці соціального контроля: до питання про реактуалізацію концепції небезпечного стану особи. Вісник Пенітенціарної асоціації України, 2020. № 3(13). С. 115–129.

Ягунов Д. В. Місце соціальної політики в процесі реформування пенітенціарної системи України. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: матеріали ІІІ конф., 20-22 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 13–15.

Ягунов Д. В. Європейська інтеграція України та пенітенціарна реформа: загальнодержавний та регіональний аспекти. Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку: матеріали щорічної наук.-практ. конф., 18 жов. 2005 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. С. 210–212.

Ягунов Д. В. Реформування пенітенціарної систем України: сучасні реалії, перспективи та європейські стандарти: матеріали щорічної науково-практичної конференції, 28 квіт. 2005 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. С. 66–70.

Ягунов Д. В. Трансформація підходів до проблеми ресоціалізації злочинців у наукових працях та пенітенціарній практиці зарубіжних країн (ХХ століття). Кримінологічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження А.Ф.Зелінського: зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. семінару «Актуальні проблеми кримінології і кримінальної психології», 19 жов. 2006 р. Одеса : Фенікс, 2006. С. 337–343.

Ягунов Д. В. Вплив глобалізації на формування сучасної пенітенціарної політики. Правова спадщина Нюрнбергського процесу: історія та сучасність. Другі юридичні читання: матеріали наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 лист. 2006 р.. Одеса : Астропринт, 2006. С. 175–176.

Ягунов Д. В. Перспективи подальшого реформування пенітенціарної системи України: пріоритети, проблеми та захист прав людини. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: зб. наук. пр. IV конференції, 28-30 вер. 2006 р. Київ, 2006. С.23–25.

Ягунов Д. В. Проблеми впровадження досвіду служб пробації у вітчизняну практику виконання альтернативних покарань. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових доповідей ІІ міжн. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів, 17-18 бер. 2006 р. Луцьк, 2006. С. 72–74.

Ягунов Д. В. Виконання альтернативних санкцій: глобальний підхід. Проблеми імплементації міжнародних норм кримінально-правового напрямку в національні законодавства. Перші юридичні читання: матеріали міжн. наук. конф. студентів та аспірантів, 17 лют. 2006 р. Одеса, 2006. С. 72–74.

Ягунов Д. В. Пробація в системі соціальних послуг. Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали щорічної наук.-практ. конф., 31 жов. 2007 р. Одеса. : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. Т. 2. С. 211–212.

Ягунов Д. В. До проблеми створення служби пробації в Україні. Ювенальна політика і ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріали міжн. наук. конф., 21-22 вер. 2007 р. Одеса : Фенікс, 2007. С. 129–131.

Ягунов Д. В. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів. Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. статей та тез доповідей за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р.). Одеса : Фенікс, 2007. С. 121–126.

Ягунов Д. В. Служба пробації: європейські стандарти та перспективи їх впровадження в Україні. Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС: зб. статей за підсумками наук.-практ. конференції, 9 лют. 2007 р. Одеса: Фенікс, 2007. С. 59–70.

Ягунов Д. В., Севастьянова Н. І. «Net-Widening» в системі заходів соціального контролю. Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали щорічної наук.-практ. конф., 31 жов. 2007 р.). Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. Том 2. С. 285–288.

Ягунов Д. В. Проблеми формування пенітенціарної політики в епоху глобалізації та поглиблення інтеграційних процесів. Україна і Європейський Союз: шляхи і напрями зближення і співпраці: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 14-15 вер. 2006 р.). Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. Ч. 1. С. 210–216.

Ягунов Д. В. Законодавча робота над створенням системи пробації в Україні: підсумки за 2009 рік. Правове життя сучасної України: тези доповідей міжн. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу (Одеса, ОНЮА). Одеса : Фенікс, 2009. С. 622–623.

Ягунов Д. В. Вплив глобалізації на кримінальну політику сучасної держави в контексті питання про «кризу покарання». Проблеми національної державності: матеріали міжн. наук. конф. пам’яті Л.М. Стрельцова, 26 бер. 2010 р.). Одеса : Астропринт, 2010. С. 261–263.

Ягунов Д. В. Філософсько-концептуальні засади впровадження категорії «offender management» (на прикладі пенітенціарної системи Англії та Уельсу). Формування пенітенціарної системи України: сучасні проблеми: матеріали наук.-практ. конф. Одеса : Фенікс, 2012. С. 139–145.

Ягунов Д. В. Якою бути національній службі пробації: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування системи пробації в Україні. Правове життя сучасної України: матеріали міжн. наук. конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 квіт. 2012 р. Одеса : Фенікс, 2012. Том 2. С. 310–311.

Ягунов Д. В. Філософсько-правове обґрунтування категорії свободи в пенальних практиках постмодерну. Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія: матеріали міжн. «круглого столу», 9 грудня 2011 р. Одеса : Фенікс, 2012. С. 90–93.

Ягунов Д. В. Значення Європейських правил пробації для реформування пенітенціарної системи України. Європейський проект та Україна: матеріали наук.-практ. конф., 21 груд. 2012 р. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. С. 28–30.

Ягунов Д. В. Пенальність постмодерну: до питання про раціоналізм та категорію свободи в сучасних каральних практиках. Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки: матеріали наук.-практ. конф., 16-17 бер. 2013 р.). Сімферополь : Юридична думка, 2013. С. 117–118.

Ягунов Д. В. Філософсько-правові засади аналізу трансформації пенальності Постмодерну. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (13-14 квіт. 2013 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2013. Частина ІІ. С. 120–122.

Ягунов Д. В. Національна модель пробації в світлі проекту Закону України «Про пробацію» (№ 1197-1): деякі думки та критичні зауваження). Фактори та умови модернізації сучасної юридичної науки: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2013 р. Сімферополь: Юридична думка, 2013. С. 78–80.

Ягунов Д. В. Аналіз окремих положень Закону України «Про пробацію». Зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем: сторінки історії та виклики сьогодення: матеріали круглого столу, 14 трав. 2015 р.). Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. С. 31–33.

Ягунов Д. В. Щодо поняття «орган правопорядку» у світлі чинного законодавства України та проекту змін до Конституції України (щодо правосуддя). Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2015 р. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2015. С. 198–200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-12

Номер

Розділ

Автореферат