Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України.

Автор(и)

  • T. M. Stepura

Ключові слова:

людський потенціал; розвиток людського потенціалу; якість; квалітативна економіка; квалітизація економіки; синтетичний квалітативний підхід; структурно-кваліметрична оцінка; диджиталізація; якісне змикання сфери вищої освіти та ринків кваліфікованої праці; керованість розвитку; кваліологічна аналітика

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми – поглибленню теоретико-методологічних основ та прикладних засад дослідження людського потенціалу в частині його структурно-кваліметричної оцінки та аналізу, побудови трьохвимірної системи координат параметрів стану, чинників та реагування, що принципово впливають на механізми та середовище людської активності, та обґрунтування принципів і стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України.
Аналіз стану, будови та умов розвитку людського потенціалу з погляду функціоналу якості дає підстави виокремити і розкрити бінарні зв’язки та зумовленість його компонентів із середовищем життєдіяльності людини, вказати на особливу роль енергетичної парадигми в квалітизації сучасної економіки та появи ознак самоорганізації нового її порядку під впливом цифрових технологій і розвитку людського потенціалу.

Посилання

Степура Т. М. Розвиток соціальної інфраструктури та соціальне забезпечення як складові соціальної політики держави (п. 2.2). Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції : монографія / за ред. Т. М. Степури. Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. С. 52–59 (5,5 д. а./0,31 д. а.).

Гальків Л. І., Степура Т. М. Теоретико-методологічні основи дослідження місткості ринку туристичних послуг під впливом рівня життя населення і розвитку людського капіталу (п. 1.2). Вплив рівня життя населення та людського капіталу на місткість ринку туристичних послуг (п. 1.3). Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і мікрорівень : монографія. Львів : Львівський ін-т економіки та туризму, 2012. С. 23–48 (12,54 д. а./0,78 д. а.).

Степура Т. М. Людський потенціал України : концептуальні засади, формування та розвиток (розділ І). Людський потенціал України: чинники формування та розвиток : монографія / Т. М. Степура, Б. М. Пісний, Л. І. Гальків, Л. Р. Кучер ; за наук. ред. Т. М. Степури. Львів : Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. С. 9–87 (10,4 д. а./2,94 д. а.).

Степура Т. М. Вплив культурних цінностей на розвиток компонентної будови соціально-економічної захищеності мігрантів: у вимірах якості людського потенціалу (п. 2.6). Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти : монографія / наук. ред. У. Я. Садова. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. С. 80–88 (9,7 д. а./0,33 д. а.).

Stepura T. Rola polityki społecznej w rozwoju potencjalu ludzkiego. Ekonomichne wyzwania rozvoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów : мonografie, studia, rozprawy. Kielce : Politechnikę Świętokrzyską, 2016. S. 174–184 (20,6 д. а./0,46 д. а.).

Степура Т. М. Якість людського потенціалу через призму традицій української філософсько-економічної думки. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : монографія / за наук. ред. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ТНЕУ, 2017. С. 134–146 (15,8 д. а./0,81 д. а.).

Садова У. Я., Степура Т. М., Гринькевич О. С. Концепція регіональної політики створення нових робочих місць як інструмент регулювання міграційної активності населення (п. 4.2). Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання : кол. монографія ; ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» / наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. С. 142–152 (15,78 д. а./0,18 д. а.).

Lypchuk V., Stepura T. Qualimetric approaches to the quality of human potential in Ukraine. Annals of Marketing Management and Economics. 2017. Vol. 3. No. 2. Pp. 41–54. DOI: 10.22630/AMME.2017.3.2.1 (Index Copernicus та ін.) (1,4 д. а./0,98 д. а.).

Bil M., Stepura T. Human development in Ukraine: assessment and policy of provision in mobile society. SCIREA. Journal of Economics. 2018, January 27. Pp. 19–31 URL: http://www.scirea.org/journal/PaperInformation?PaperID=520 (Google Scholar та ін.) (0,58 д. а./0,29 д. а.).

Stepura T. Differentiation of human potential quality in regions of Ukraine: demographic and health aspects. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 2020. Nr 19 (1). P. 49–59. DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.1.6 (Index Copernicus та ін.) (1,21 д. а.).

Sadova U., Stepura T., Baranyak I. Ukraine in the Territorial Migration Systems: Current Structural-Qualimetric Aspects of the Formation and Development. European Journal of Transformation Studies. 2020. V. 8. No. 1. Рp. 60–78. URL: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/journal-transformation/article/view/4997 (Web of Science та ін.) (1,35 д. а./0,5 д. а.).

Яцків М. І., Степура Т. М. Економічні важелі покращання стану споживання населення продуктів харчування. Вісник ЛДАУ. Економіка АПК. 2008. № 15. С. 513–519 (0,43 д. а./0,22 д. а.).

Яцків М. І., Степура Т. М. Соціально-економічний розвиток регіону та рівень життя населення. Науковий вісник НЛТУУ. 2009. Вип. 19.8. С. 139–145 (0,41 д. а./0,20 д. а.).

Степура Т. М. Теоретичні підходи до визначення категорій людських ресурсів. Вчені записки ХІУ. 2010. Вип. № 28. С. 74–78 (0,40 д. а.).

Степура Т. М. Соціальний захист і соціальне страхування населення України та проблеми їх фінансового забезпечення. Вісник Львівської державної фінансової академії. 2010. № 19. С. 171–179 (0,40 д. а.).

Степура Т. М. Рівень життя населення України та його вплив на туристичну галузь. Вісник ЛІЕТ. 2011. № 6. С. 55–62 (0,40 д. а.).

Гальків Л. І., Степура Т. М. Рівень життя населення та людський капітал як чинники розвитку ринку туристичних послуг. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Економічні науки». 2011. № 12. С. 29–34 (0,40 д. а./0,20 д. а.).

Степура Т. М., Дідович І. І. Демографічна основа формування людського потенціалу України. Науковий вісник НЛТУУ. 2011. Вип. 21.17. С. 383–390 (0,7 д. а./0,35 д. а.).

Гальків Л. І., Крамченко Р. А., Степура Т. М. Фінансово-економічні та соціально-демографічні детермінанти втрат людського капіталу : регіональний вимір. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». 2012. № 4 (60). С. 44–51 (0,48 д. а./0,15 д. а.).

Степура Т. М. Структурні дисбаланси якості людського потенціалу: синергетичний підхід. Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. 2015. Вип. 52. С. 160–167 (0,81 д. а.).

Садова У. Я., Степура Т. М. Робочі місця як основа нової політики зайнятості й відтворення якості людського потенціалу в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. № 2 (55). С. 13–20 (0,89 д. а./0,44 д. а.).

Степура Т. М. Регіональні особливості взаємодії соціальних стандартів та індикаторів зайнятості населення України. Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. 2020. Вип. 58. С. 28–41 (0,85 д. а.).

Садова У. Я., Степура Т. М. Фінансове забезпечення збереження якості людського потенціалу України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11. Т. 2. С. 3–9 (SSN International Centre, Париж та ін.) (0,77 д. а./ 0,38 д. а.).

Садова У. Я., Степура Т. М. Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2016. № 1(29). С. 76–80 (EBSCO Publishihg та ін.) (0,58 д. а./0,29 д. а.).

Садова У. Я., Степура Т. М. Якість людського потенціалу в методологічних вимірах енергетичної парадигми. Регіональна економіка. 2017. № 1. С. 90–97 (Index Copernicus та ін.) (0,67 д. а./0,33 д. а.).

Степура Т. М. Енергетична збалансованість раціону харчування у системі формування якості людського потенціалу регіонів України. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 8 (194). С. 85–95 (EBSCOhost та ін.) (1,24 д. а.).

Степура Т. М., Матійчук О. І. Соціально-економічна сутність та функції мінімальної заробітної плати в системі збереження якості людського потенціалу регіонів України. Економічний простір. 2019. № 142. С. 88–100 DOI: 10.30838/ P.ES.2224.260219.88.381 (Index Copernicus та ін.) (0,79 д. а./0,4 д. а.).

Степура Т. М. Людський потенціал як ресурс та його роль в підприємництві. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 грудня 2009 р.). Харків : ФОП Павлов М. Ю., 2009. Т. 1. С. 81 (0,13 д. а.).

Степура Т. М. Категорії людського потенціалу та його роль в економіці. Соціум. Наука. Культура : матеріали шостої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–28 січня 2010 р.). К. : ТОВ «ТК Меганом», 2010. Ч.2. С. 32–34 (0,15 д. а.).

Степура Т. М. Демографічна основа формування людського потенціалу України як фактор росту національної економіки. Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 10–11 листопада 2011 р.). Львів : ЛДФА, 2011. Т. 1. С.185–188 (0,18 д. а.).

Степура Т. М. Синергія як універсальний принцип управління людськими ресурсами в умовах нестійкого середовища та інноваційного розвитку інформаційних суспільств. Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті : матеріали ІV-тої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20 березня 2014 р.). Львів : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. С. 24–27. (0,13 д. а.).

Степура Т. М. Якість економічного зростання в умовах інформаційного суспільства. Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті : матеріали V-тої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 листопада 2014 р.). Львів : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. С. 24–27 (0,23 д. а.).

Степура Т. М. Збереження якості людського потенціалу: освітній вимір в умовах інноваційного вектору розвитку економіки. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–16 травня 2015 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. С. 346–347 (0,11 д. а.).

Степура Т. М. Якість людського потенціалу у філософсько-економічній думці: здобутки та перспективи. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 травня 2015 р.). Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. С. 139–141 (0,17 д. а.).

Степура Т. М. Інформаційна асиметрія політики зайнятості у фокусі збереження якості людського потенціалу. Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : матеріали XІV Міжнар. наук. семінару (м. Київ – оз. Світязь, 29 червня–3 липня 2015 р.). К. : СІК ГРУП Україна, 2015. С. 214–218 (0,3 д. а.).

Степура Т. М. Проблеми збереження якості людського потенціалу сільських територій. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. форуму (м. Дубляни, 23–25 вересня 2015 р.). м. Дубляни: Львівський нац. аграрний ун-т, 2015. С. 274–278. (0,31 д. а.).

Степура Т. М. Синергетичний підхід до дослідження якості людського потенціалу. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15-17 жовтня 2015 р.). Львів : Ліга-Прес, 2015. С. 178–181 (0,25 д. а.).

Степура Т. М. Синергетика як методологія дослідження якості людського потенціалу: становлення та перспективи. Економіка, наука, освіта : інтеграція та синергія : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Братислава, 18–21 січня 2016 р.). К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. Т. 2. С. 58–59 (0,16 д. а.).

Степура Т. М. Становлення концепту часу у філософсько-економічній думці у фокусі дослідження якості людського потенціалу. Intern. Sc.–Pract. Conf. From Baltic to Black Sea : National Models of Economic Systems : Conf. Proceedings. (Riga, March 25, 2016). Riga : Baltija Publishing, 2016. Pр. 220–223 (0,16 д. а.).

Степура Т. Особливості методології спостереження часу у дослідженні якості людського потенціалу. Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18–19 квітня 2016 р.). Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. С. 81–84 (0,26 д. а.).

Степура Т. М. Категорія часу в дослідженні якості людського потенціалу: економічний та екологічний аспекти. Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи : матеріали XV Міжнар. наук. семінару (м. Київ –оз. Світязь, 4–8 липня 2016 р.) К. : Нац. акад. упр., 2016. С. 296–300 (0,25 д. а.).

Степура Т. М. Енергетична цінність раціону харчування у формуваннi якості людського потенціалу України. Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в умовах глобалізації : стан та шляхи становлення : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23 березня 2017 р.). Львів : ЛІЕТ, 2017. С. 287–293 (0,35 д. а.).

Степура Т. М. Кваліметричне оцінювання якості людського потенціалу. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. С. 402–404 (0,15 д. а.).

Степура Т. М. Якість людського потенціалу регіонів України: освітні виміри конкурентоспроможності на ринку праці. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21–22 вересня 2017 р.). Львів : Ліга-Прес, 2017. С. 128–130 (0,11 д. а.).

Степура Т. М. Підходи до кваліметричного оцінювання якості людського потенціалу. Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5–6 жовтня 2017 р.). К. : Економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка, С. 449–453 (0,2 д. а.).

Степура Т. М. Якість людського потенціалу в умовах формування економіки знань: аспекти конкурентоспроможності. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society : Thesis of the 5-th International Scientific Seminar (Kyiv–Vienna, December 16–19, 2018). Kyiv–Vienna : International Academy of Information Science, 2018. Рр. 113–115 (0,15 д. а.).

Степура Т. М. Космогенно-енергетична концепція праці С. Подолинського як методологічний базис підвищення конкурентоспроможності економіки. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 30 березня 2018 р.). Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. С. 144–145 (0,11 д. а.).

Степура Т. М. Якість економічного зростання постіндустріальних економік. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17–19 травня 2018 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. С. 122–124 (0,11 д. а.).

Садова У. Я., Степура Т. М. Методичні аспекти оцінки напруженості у регіоні для відтворення якості людського потенціалу. Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4–5 жовтня 2018 р.). К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. C. 87–90 (0,16 д. а./0,08 д. а.).

Степура Т. М., Степура А. Л. Українсько-словацька територіальна міграційна система: до маркетингового аналізу умов формування та розвитку. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки. 2018. C. 230–232 (0,15 д. а./0,11 д. а.).

Степура Т. М. Розбудова методології дослідження якості людського потенціалу задля забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 01 квітня 2019 р.). Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. С. 95–96 (0,12 д. а.).

Степура Т. М. Використання економетричних класифікаційних методів при моделюванні якості людського потенціалу. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 червня 2019 р.). Львів : Львівський ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 С. 154–158 (0,25 д. а.).

Степура Т. М. Енергетичні аспекти зайнятості та їх роль у формуванні якості людського потенціалу регіонів України. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали VІ Міжнар. наук-практ. конф. (м. Львів, 19–20 вересня 2019 р.). Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. С. 116–117 (0,11 д. а.).

Степура Т. М. Історичні та сучасні дискурси культурологічного аспекту української міграції у фокусі збереження якості людського потенціалу. Громадський активізм українських мігрантів Європи : згуртовані новими викликами : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24 жовтня 2019 р.). Львів : Вид-во «Апріорі», 2019. С. 115–124 (0,54 д. а.).

Степура Т. М., Карасюкевич Ю. В. Майбутнє фахівців у сфері аналітики у контексті змін змісту праці. Проблеми бізнес-економіки в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 02 березня 2020 р.). Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. С. 91–93 (0,15 д. а./0,11 д. а.).

Степура Т. М., Артерчук Б. О. Диджиталізація та ринок праці: розширення можливостей чи безробіття? Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 29 жовтня 2020 р.). Львів : Львівський ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 2020. С. 344–348 (0,25 д. а./0,2 д. а.).

Степура Т. М. Теоретичні підходи до дослідження людських ресурсів. Гуманітарно-економічні проблеми суспільства : зб. наук. пр. Львів: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. С. 208–212 (0,28 д. а.).

Степура Т. М. та ін. Новітні фактори української трудової міграції. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття : наук. вид. / наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019 (12,78 д. а./0,11 д. а.).

Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір : наук. вид. / У. Я. Садова, Т. М. Степура та ін. ; ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. С. 12–23, 46–59, 74–81 (1,55 д. а./0,26 д. а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

Дисертація