Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку міста.

Автор(и)

  • V. S. Boychenko

Ключові слова:

соціальна інфраструктура; людський розвиток; якість життя; місто; громада; соціальна відповідальність; соціальна сфера

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретикометодологічних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення людського розвитку міста шляхом удосконалення його соціальної інфраструктури. Узагальнено теоретико-методологічні основи дослідження змісту та основних складових категорії «соціальна інфраструктура».

Удосконалено існуючі класифікації форм та видів соціальної інфраструктури за такими групами ознак: територіально-місцевий, галузевий, змістовний, динамічний, фінансовий, споживчий та функціональний підходи. Уточнено категорійний апарат дослідження соціальної інфраструктури на рівні міста, що розглядається як комплекс комплекс матеріальних об’єктів та нематеріальних складових (програмні інструменти соціальної спрямованості, модернізація системи муніципального адміністрування, промоційні заходи, спрямовані на актуалізацію чинників, що забезпечують відчуття комфорту та безпеки), які створюють умови для збалансованого людського розвитку у відповідності до поточних та перспективних потреб громади. Визначено ключові відмінності між соціальною інфраструктурою країни та соціальною інфраструктурою міста, характерні для кожного з них структурні складові, методи управління, суб’єкти формування, споживачі, наявні механізми зворотного зв’язку та інше. Визначено чинники формування соціальної інфраструктури міста, зокрема економічні, територіальні, матеріальні, інституціональні, соціальні, організаційні, демографічні та комплекс функцій, які вона виконує.

Посилання

Бойченко В., Шаульська Л., Несвіт К. Стратегічні засади розвитку промисловоорієнтованих територій на основі модернізації соціального середовища. European Journal of Economics and Management. 2020. Vol. 6, Iss. 1. Pp. 59–70 (1,58 д.а. / 0,7 д.а.).

Бойченко В. С. Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2. Т. 3. С. 215–221 (0,65 д.а.).

Boychenko V. The Formation of the Key Assets of Human Capital at the Corporate Level. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 4 (42). С. 186–190 (0,55 д.а.).

Бойченко В. С. Особливості формування соціального бренду міста. Економіка та організація управління. 2016. №3 (23). С. 375-382 (0,6 д.а.).

Бойченко В. С. Шаульська Л. В. Стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури міста: суб’єктивний аспект. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5790 (0,8 д.а. / 0,5 д.а.).

Бойченко В. С. Соціальна інфраструктура міста: сутність, складові елементи, функції та принципи реалізації. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія Економіка. 2017. Вип. 12. С. 177–182 (0,95 д.а.).

Бойченко В. С. Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1 (15). С. 420–424 (0,4 д.а.).

Бойченко В. С. Механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. №2. С.78-83 (0,7 д.а.).

Бойченко В. С., Томчук О. В. Класифікація міст як інструмент вибору моделі управління людським потенціалом території. Actual problems of economics. 2019. № 11 (221). С. 96–112 (1,58 д.а / 0,8 д.а.).

Бойченко В. С. Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. № 25. С. 49-55 (0,5 д.а.).

Бойченко В. С. Якість життя та соціальна інфраструктура міста. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 26-27 квітня 2017 р. м. Вінниця, 2017. Т. 3. С. 225-228 (0,24 д.а.).

Бойченко В. С. Методологічні підходи до оцінки людського розвитку міст України. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: праці Міжнародної науково-практичної конференції. 23–24 жовтня 2019 р. м. Київ: КНЕУ, 2019. С. 92–94 (0,24 д.а.).

Бойченко В. С. Оцінка рівня людського розвитку в містах України. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т. 1. С. 161–163 (0,24 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-01

Номер

Розділ

Дисертація