Трансформація бізнес-процесу дистрибуції під впливом глобальної діджиталізації

Автор(и)

  • М. В. Дубель

Ключові слова:

діджиталізація; цифрова економіка; електронна комерція; сталий розвиток; циркулярна економіка; інноваційна діяльність; міжнародний маркетинг; інформаційна технологія; моделювання бізнес-процесів; цифрова дистрибуція; глобалізація; прийняття рішень; цифрова інфраструктура; бізнес-модель

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретичних засад, удосконаленню методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо дослідження трансформації бізнес-процесу дистрибуції під впливом глобальної діджиталізації.
У розділі 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження трансформації дистрибуції в умовах глобальної діджиталізації» удосконалено теоретикометодологічні засади дослідження бізнесу-процесу цифрової дистрибуції.
У розділі 2 «Аналіз динаміки та тенденцій процесу трансформації бізнес-процесу дистрибуції під впливом глобальної діджиталізації» удосконалено алгоритм дослідження впливу глобальної діджиталізації на динаміку та тенденції процесу дистрибуції. Зокрема, значна увага приділяється дослідженню та аналізу причин випереджального розвитку цифрової дистрибуції.
У розділі 3 «Механізми моделювання підвищення ефективності бізнес-процесу цифрової дистрибуції» дисертантом удосконалені теоретичні засади дослідження впливу цифрової дистрибуції на сталий розвиток країн, а саме визначено систему екстернальних ефектів розвитку цифрової дистрибуції щодо досягнення Цілей сталого розвитку.

Посилання

Дубель М. В., Орєхова Т. В. Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні. Економіка і організація управління. 2018. № 3. С. 81- 89. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/6571. DOI: https://doi.org/10.31558/2307- 2318.2018.4.2. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні особливостей впливу процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні.

Дубель М., Орєхова Т. Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 62. № 1. С. 35–43. URL: http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=786. DOI: https://doi.org/10.33108/ galicianvisnyk_tntu2020.01.035. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні кластерного аналізу з метою виявлення особливостей регіонального розвитку цифрової торгівлі.

Дубель М. В. Особливості розвитку цифрових платформ та їх вплив на світову економіку. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. № 7. С. 17– 26. URL: http://www.tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/ journal/article/view/155. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.2.

Дубель М. В. Вплив пандемії COVID-19 на процес діджиталізації світової торгівлі. Економіка і організація управління. 2021. № 4. С. 277–288. URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/11185. DOI: https://doi.org/10.31558/ 2307- 2318.2021.4.25.

Дубель М. В. Моделювання прогнозу розвитку міжнародної електронної комерції. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2022. № 2. Т. 1. С. 145–153. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=11991. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-20.

Дубель М. Циркулярна економіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку в умовах глобалізації та діджиталізації світової економіки. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/ article/view/1354. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-13.

Дубель М. В. Моделювання бізнес-процесу діяльності сервісу цифрової дистрибуції Netflix. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. № 42. С. 159–166. URL: http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/ archive/42_2022ua/30.pdf. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-42-28.

Дубель М. В. Особливості регіонального розвитку сервісу цифрової дистрибуції Steam. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. № 3. P. 68–73. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/ eujem_2019_5_3/12.pdf (Чехія).

Dubel M. Transformation of the distribution field under the digitalization process. Business Management. 2020. Т. 32. № 1. P. 86–100. URL: https://bm.unisvishtov.bg/title.asp?title=1484# (Болгарія).

Дубель М. В. Аналіз впливу цифрової економіки на суспільство. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XVIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 14–16 листопада 2018 р., м. Вінниця. 2018. Т. 2. С. 250–253.

Дубель М. В., Орєхова Т. В. Зміна маркетингових комунікацій в умовах глобалізації та розвитку інтернет-технологій. Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи: праці V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 16 листопада 2018 р., м. Полтава. 2018. C. 193–194. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні основних аспектів трансформації маркетингових комунікацій в умовах розвитку інтернет-технологій.

Дубель М. В. Трансформація особливостей маркетингової діяльності підприємства під впливом діджиталізації економіки. Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект (EEMA KNLU 2019): праці V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 28 березня 2019 р., м. Київ. 2019. С. 79–83.

Дубель М. В. Вплив процесу діджиталізації на економічну диференціацію країн. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: праці XIX Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 23–24 квітня 2019 р., м. Вінниця. 2019. Т. 1. С. 175–177.

Дубель М. В. Розгляд глобальних тенденцій розвитку цифрової дистрибуції на прикладі сервісу Steam. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: праці Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 16–17 травня 2019 р., м. Вінниця. 2019. С. 103–105. URL: http://jnos.donnu.edu.ua/article/viewFile/6518/6550.

Дубель М. В. Зміни в структурі світової економіки під впливом цифровізації. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя. 2019. С. 104–108.

Дубель М. В. Аналіз впливу цифрової економіки на суспільство. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 13–15 листопада 2019 р., м. Вінниця. 2019. Т. 1. С. 157–159.

Дубель М. В. Трансформація світової торгівлі під впливом процесу діджиталізації. Спеціальний випуск «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин»: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р., м. Київ. 2019. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ ec_n/ article/view/3779.

Дубель М. В. Трансформація особливостей маркетингової діяльності підприємства під впливом діджиталізації економіки. Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект (EEMA KNLU 2020): праці VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 26 березня 2020 р., м. Київ. 020. С. 39–43.

Дубель М. В. Власова Т. В. Трансформація діяльності ТНК під впливом процесу діджиталізації. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: праці XX Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 23–24 квітня 2020 р., м. Вінниця. 2020. Т. 2. С. 66–68. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні особливостей трансформації діяльності ТНК під впливом процесу діджиталізації.

Дубель М. В. Тенденції розвитку цифрових платформ в світовій економіці. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 24–25 листопада 2020 р., м. Вінниця. 2020. Т. 2. С. 113–116.

Дубель М. В. Трансформація маркетингу у фінансовій сфері під впливом діджиталізації. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 18 листопада 2020 р., м. Київ,). 2020. С. 451–453.

Дубель М. В. Сутність та значення для світової економіки цифрових платформ. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. 25 травня 2021 р., м. Вінниця. 2021. С. 192–194.

Дубель М. В. Аналіз особливостей глобального ринку цифрової дистрибуції. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XXІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 2–3 грудня 2021 р., м. Вінниця. 2021. Т. 2. С. 86–88.

Дубель М. В. Особливості впливу цифрової дистрибуції на досягнення Цілей сталого розвитку. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: праці XXІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 18 квітня 2022 р., м. Вінниця. 2022. Т. 2. С. 106–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Дисертація