Стратегічний розвиток підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань

Автор(и)

  • А. О. Гузенко

Ключові слова:

стратегічний розвиток; стратегічне управління; конкурентоспроможність; глобалізація; економіка знань; людський капітал; конкурентне середовище; торгівельне підприємство; ритейл

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено узагальненню та систематизації теоретико­методологічних засад дослідження проблем стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань та розробці науково­практичних рекомендацій щодо впровадження механізму стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань.
У розділі 1 «Теоретико­методологічні засади стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань» проведено детальне дослідження теоретичних засад зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, зокрема: виокремлено синергійний підхід до розгляду сутності конкуренції як сумарного впливу при взаємодії двох або більше факторів, який суттєво переважає ефект кожного окремого компонента, що дозволило надати авторське визначення конкуренції, конкурентного середовища, глобального конкурентного середовища.
У другому розділі дисертаційної роботи «Сучасні тенденції стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань» проведено оцінку впливу глобального конкурентного середовища економіки знань на світовий ринок FMCG­ ритейлу за допомогою розгляду детермінант глобального конкурентного середовища, виділені позитивні та негативні фактори впливу за останні роки. У результаті ретроспективного аналізу представлено еволюцію змін цінностей та поведінки споживача на основі теорії поколінь X, Y, Z, яка показує незворотню трансформацію споживчої поведінки, що підкріплюється також результатами проведеного авторкою польового    дослідження змін продуктового кошику споживача в Україні; витрат споживачів в онлайн та офлайн магазинах світового FMCG­ритейлу; частки витрат споживачів у магазинах з цифровими каналами продажів, виявлення портрету споживача та рівня лояльності до ритейлу, що призводить до зміни моделі FMCG­ ритейлу.
У розділі 3 «Забезпечення стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань» запропоновано науково­методичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань, а саме: розроблено концептуальну модель стратегічного розвитку підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань, що містить детермінанти глобального конкурентного середовища, фактори впливу, модель впливу ГКСЕЗ на підприємство, механізм стратегічного розвитку, що забезпечує впровадження сучасного інтегрованого процесу управління підприємством, зумовленого світовими інтеграційними процесами, які характеризуються емержентністю і базуються на експоненційному зростанні і технологічній конвергенції та забезпечують синергійний (нададитивний) ефект з метою здобуття переваг та/або запозичення ефективного ринкового досвіду на основі максимізації використання людського капіталу.

Посилання

Гладкова А.О. Стратегії ХХІ століття. Нові альтернативи стратегічного аналізу в умовах глобальної конкуренції. European journal of economics and management. Praha. 2019. Volume 5. Issue 1. 372с. С. 16­-25. URL: https://eujem.cz/wp­content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/04.pdf (Журнал категорії «Б»)

Гузенко А.О. Теоретично­методологічне забезпечення стратегічного розвитку підприємства European Journal of Economics and Management. Praha, 2021. Volume 7. Issue 5. С. 36­-43. URL: https://eujem.cz/wp­ content/uploads/2021/eujem_2021_7_5/07.pdf (Журнал категорії «Б»)

Гладкова А.О. Стратегічний розвиток підприємства в умовах глобальної конкуренції. Науковий журнал «Економіка і організація управління». 2019. №4(36) С.198-­209. DOI: https://doi.org/10.31558/2307­2318.2019.4 (Журнал категорії «Б»)

Ахновська I.O., Гладкова А.O. Економіка мінімального контакту в умовах глобальної конкуренції. Науковий журнал «Економіка і організація управління». 2020. №4 (40). DOI: https://doi.org/10.31558/2307­2318.2020.4.13 (Журнал категорії «Б»)

Ахновська І.О., Гладкова А.О. Вплив глобального конкурентного середовища економіки знань на стратегічний розвиток підприємств. Фаховий науковий журнал Modern Economics. 2020. № 24 С.19­-26. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)­03 (Журнал категорії «Б»)

Гузенко А.О. Бізнес­модель FMCG­ритейлу в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань. Зб. наук. пр. Придніпров. держ.акад. буд­ва та архіт. Дніпро: ПДАБА, 2021 № 173 С. 7-­12. DOI: https://doi.org/10.32782/2224­6282/173­1 (Журнал категорії «Б»)

Гладкова А.О. Сутність та значення стратегії у забезпеченні розвитку підприємства. Управління розвитком соціально­економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: матеріали ХVІІІ міжнар. наук.­конф. студентів та молодих учених. Вінниця:ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Том 3. 274с. С.18-­21.

Гладкова А.О. Фактори впливу зовнішнього середовища на підприємство при стратегічному розвитку. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної наук.­практ. конф. Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя, 2019. 288 с.С.81-­84.

Гладкова А.О. Кризові явища на стадіях життєвого циклу підприємства. Проблеми розвитку соціально­економічних систем в національній та глобальній економіці: матеріали ХX Всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих вчених м. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 23­ 24 квітня 2020. 430с. С. 200-­203.

Гладкова А.О. Менеджмент українського та світового ринку FMCG в умовах глобалізації. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : матеріали VIII наук.­практ. конф. викладачів, молодих вчених і студентів з міжнародною участю, м.Дніпро, 02­ 06 листоп. 2020р. Дніпро, 2020. 140с. С.15-­19.

Гладкова А.О. Теорія поколінь як інструмент поведінки споживача у стратегічному розвитку підприємств торгівлі. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: матеріали І Всеукр. наук.­практ. конф. м.Київ: Державний університет інфраструктури і технологій, 7 грудня 2020 р. Київ, 2020. 375с. С. 277-­279. URL: http://surl.li/cdqey

Гузенко А.О. Класифікація форматів магазинів у продуктовій роздрібній торгівлі в умовах глобального конкурентного середовища. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно­інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV міжнар. наук.­практ.конф. м. Вінниця, 12 березня 2021 р. Вінниця, 2021. 932 с. С.254­-258 URL: https://cutt.ly/fJDQDbk

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

Дисертація