Семантичні моделі ірраціональної лексики в англійській, німецькій та українській мовах

Автор(и)

  • А. В. Кінащук

Ключові слова:

семантична модель; семантико-когнітивний підхід; семантико-функційний підхід; зіставний аналіз; семантична характеристика слова; концепт; концептуальна метафора; лексико-семантична група; лексичне значення; модель семантичної деривації; образ-схематична модель; предикатно-актантна модель; комунікативний ранг; корпус текстів

Анотація

Дисертацію присвячено зіставному вивченню семантичних моделей ірраціональної лексики англійської, німецької та української мов у семантико-когнітивному та семантико-функційному аспектах.
Поняття ірраціональної лексики відображає семантичний клас ірраціональних лексем, що презентують такі аспекти світосприйняття, що не пов’язані з раціональним мисленням людини та виникають без участі розуму людини. Такий семантичний клас виокремлений в англійській, німецькій та українській мовах методом репрезентативної вибірки.
Наукова новизна дослідження полягає у зіставному вивченні семантичних моделей ірраціональної лексики в англійській, німецькій та українській мовах у семантико-когнітивному та семантико-функційному аспектах. Уперше представлено модель прототипної ірраціональної ситуації, яка дає можливість визначити концептуалізацію ірраціональності носіями англійської, німецької та української мов. Відповідно до виокремлених семантико-когнітивних моделей досліджуваний лексичний матеріал уперше подано як концепт ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ, у якому визначено ядро, ближню внутрішню, ближню зовнішню, дальню і крайню периферії. Подальшого розвитку дослідження концепту набуло на предмет етимологічного аналізу ключового слова-репрезентанта, характеристики образного компонента, інформаційного змісту та інтерпретаційного поля концепту. Новим є виокремлення лексико-семантичних груп номінативного поля концепту, дослідження дериваційного поля концепту, а також гіпо-гіперонімічних та синонімічних відношень у номінативному полі. Уперше описано образ-схематичні моделі, проаналізовано концептуальні метафори семантики ірраціональної лексики та моделі семантичної деривації ірраціональної лексики в англійській, німецькій та українській мовах у зіставному аспекті. Відповідно до семантико-функційних моделей уперше представлено п’ять тематичних груп предикатів на позначення набуття ірраціонального стану, вияву ірраціонального стану, ірраціональної поведінки, ірраціонального сприйняття, зумовленого ірраціонального стану з подальшим аналізом предикатно-актантних моделей кожної з груп. У дослідженні уперше здійснено зіставний аналіз семантики ірраціональної лексики англійської, німецької та української мов та встановлено подібності й відмінності щодо сприйняття поняття «ірраціональність» у носіїв різних мов.

Посилання

Кінащук А. Модель концепту ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 29, Т. 2. С. 67–74.

Кінащук А.В. Метафоричне моделювання семантики ірраціональної лексики (на матеріалі української, англійської та німецької мов).Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2021. №9. С. 101–110.

Кінащук А.В. Актанти тематичної групи предикатів на позначення вияву ірраціонального стану в українській, англійській та німецькій мовах. Нова філологія. 2021. №83. С. 112–119.

Кінащук А.В. Актанти тематичної групи предикатів на позначення ірраціональної поведінки в українській, англійській та німецькій мовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.2021. №50, Т. 1. С. 80–82.

Кінащук А. Актанти тематичної групи предикатів на позначення ірраціонального сприйняття (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 41, Т. 1.С. 163–168.

Кінащук А. Актанти тематичної групи предикатів на позначення зумовленого ірраціонального стану (на матеріалі української, англійської та німецької мов).Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2021. Вип. 46. С. 41–46.

Кінащук А. Образ-схематичне моделювання семантики ірраціональної лексики (на матеріалі української, англійської та німецької мов). KELM (Knowledge, Education, Law, Management).2020. №3(31), Vol. 1. С. 51–56. (Республіка Польща)

Kinashchuk A. Actants of the Thematic Group of Predicates of Irrational State Acquisition in theUkrainian, English and German Languages. PNAP.ScientificJournal of PoloniaUniversity. 2021.Nr2. С. 76–83. (Республіка Польща)

Кінащук А. Стратегії семантичної деривації ірраціональної лексики в українській, англійській і німецькій мовах. SlaviaOrientalis.2021. T. LXX, Nr 4. С. 829–849. (Республіка Польща) – Scopus

Кінащук А.В. Типи міжмовних співвідношень ірраціональних фразеологізмів(на матеріалі української, англійської та німецької мов). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.2018. №32, Т. 1. С. 229–233.

Кінащук А.В. Семантична деривація ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькій мовах. Закарпатські філологічні студії.2018. Вип. 6. С. 143–150.

Кінащук А.В. Категорії раціональності та ірраціональності в мовознавчих парадигмах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.2019. Т. 30(69), №3, Ч. 2. С. 78–85.

Кінащук А.В. Семантична деривація ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькій мовах. Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні : колективна монографія / голов. ред. О.В. Деменчук. Рівне, 2018. Т. 1. С. 73–87.

Кінащук А.В. Стратегії семантичної деривації ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькій мовах. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень : колективна монографія / голов. ред. О.В. Деменчук. Рівне, 2019. Т. 2. С. 90–104.

Кінащук А.В. Лінгвістичний аспект категорій раціональності та ірраціональності: від порівняльно-історичної до синергетичної парадигми. Мовна концептуалізація ментального простору людини : колективна монографія / голов. ред. О. Деменчук. Рівне, 2020. Т. 3. С. 6–18.

Кінащук А.В. Типи семантичних відповідностей ірраціональної лексики (на матеріалі англійської, німецької та української мов). Проблеми лінгвістичної семантики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23 листопада 2017 р.). Рівне, 2017. С. 43–49.

Кінащук А. Міжмовні співвідношення ірраціональних фразеологізмів (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав- Хмельницький, 15 березня 2018 року). Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 209–211.

Кінащук А.В. Семантична модель концепту ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ (на матеріалі ірраціональних фразеологізмів української, англійської та німецької мов).Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики : збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції (23 травня 2018 р.). Рівне, 2018. С. 37–43.

Кінащук А.В. Моделі семантичного опису лексики. Проблеми лінгвістичної семантики : III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (22 листопада 2018 року). Збірник матеріалів. Рівне, 2018. С. 16–20.

Кінащук А.В. Лінгвістична модель категорії «ірраціональність». Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU : conference proceedings of International scientific and practical conference (Baia Mare,September 20–21, 2019). Baia Mare, Romania, 2019. C. 135–138.

Кінащук А.В. Категорія ірраціональності: рефлексія мови та філософії. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 жовтня 2019 р.). Запоріжжя, 2019. С. 105–108.

Кінащук А.В. Категорія ірраціональності в аспекті синергетичної парадигми мовознавства. Проблеми лінгвістичної семантики : IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (21 листопада 2019 року). Збірник матеріалів. Рівне, 2019. С. 25–29.

Кінащук А.В. Когнітивне моделювання семантики ірраціональної лексики. Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures : conference proceedingsof International scientific and practical conference (Venice,December 27–28,2019). Venice, Italy, 2019. C. 101–105.

Кінащук А.В. Етимологічний аналіз ключового слова-репрезентанта концепту ірраціональність (на матеріалі української, англійської та німецької мов).Актуальні проблеми романо-германської філології :матеріали IX Міжнародного науково-практичного семінару (15 травня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 75–77.

Кінащук А.В. Образ-схеми як один з аспектів когнітивного моделювання ірраціональної лексики (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 29–30 травня 2020 р.). Херсон, 2020.С. 77–80.

Кінащук А.В. Метод етимологічного аналізу в аспекті зіставно-типологічних досліджень сучасного мовознавства. The 11thInternationalscientificandpracticalconference“Eurasianscientificcongress” (November 1–3, 2020). Barcelona, Spain, 2020. С. 454–458.

Кінащук А.В. Специфікатори тематичної групи предикатів на позначення ірраціональної поведінки в англійській, німецькій та українській мовах. Проблеми лінгвістичної семантики : VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (19 листопада 2021 року). Збірник матеріалів. Рівне, 2021. С. 55–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

Дисертація