Реалізація права на судовий захист у господарських відносинах

Автор(и)

  • О.Ю. Бєломєстнов

Ключові слова:

судовий захист; право на судовий захист; реалізація права на судовий захист; господарські відносини; суб’єкт господарювання; юрисдикція; спосіб захисту; банкрутство; способи захисту; ефективний спосіб захисту; суд; судова практика

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню реалізації права на судовий захист у господарських відносинах.
У розділі 1 «Загально-правові засади реалізації права на судовий захист у господарських відносинах» досліджено загальні засади і поняття реалізації права на судовий захист у господарських відносинах. З’ясовано, що право на звернення за судовим захистом суб’єктами господарювання можна розглядати як складову у реалізації права на судовий захист у господарських відносинах.
У розділі 2 «Механізм реалізації права на судовий захист у господарських відносинах» проведено комплексний аналіз матеріального і процесуального законодавства в частині виокремлення і доопрацювання елементів механізму реалізації права на судовий захист у господарських відносинах.
У розділі 3 «Реалізація права на судовий захист в окремих видах господарських відносин» з’ясовано, що особливістю провадження у справах про банкрутство є те, що розгляд цих справ вимагає поєднання в одній процедурі дослідження господарських, цивільних, адміністративних правовідносин щодо майна боржника з метою як найповнішого задоволення вимог кредиторів, в тому числі контролюючих органів з грошовими вимогами до боржника.

Посилання

Бєломєстнов О.Ю. Ефективність реалізації права на судовий захист суб’єктами господарювання. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. №2. С. 113-126. DOI https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.12 URL: https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/13633

Бєломєстнов О.Ю. Розмежування юрисдикції господарських і адміністративних судів як передумова реалізації права на судовий захист у сфері господарювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №4. С.189-193. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/42 URL: http://lsej.org.ua/4_2022/42.pdf

Бєломєстнов О.Ю., Коваль І.Ф. Щодо реалізації права на судовий захист у справах про банкрутство. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №4. С. 270-273. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/65 URL: http://www.lsej.org.ua/4_2023/65.pdf

Бєломєстнов О.Ю. Механізм реалізації права на судовий захист у господарських відносинах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2023. Випуск 77. Частина 1. С. 177-183. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.1.28 URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/283069

Бєломєстнов О.Ю. Захист прав суб’єктів господарювання шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2023. №1. С. 14-24. DOI 10.31558/2786-5835.2023.1.3.2 URL: https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/14184/14087

Зміст та реалізація права на звернення за судовим захистом суб’єктами господарювання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» (5–6 листопада 2021 р., м. Харків). 2021. С.46-49.

Бєломєстнов О.Ю. Правовідносини щодо захисту прав у сфері господарювання: види, галузева природа. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Весняні юридичні читання - 2022” (28 квітня 2022 року, м. Вінниця). 2022. С.350-354.

Byelomyestnov Oleksandr, Koval Iryna Тhe influence of the practice of the ecthr on the formation of the content of the right to judicial protection of business entities in Ukraine and its implementation. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 43): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна. м. Переворськ, Польща, 21-22 вересня 2022р.) / [ редкол.: О. Яремко та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. С. 33-38.

Бєломєстнов О.Ю. Право на доступ до правосуддя у відносинах власності. Четверті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ – Одеса, 30 червня 2023 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ – Одеса: ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2023. С. 80-84.

Опубліковано

2023-10-31

Номер

Розділ

Дисертація