Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок.

Автор(и)

  • I.V. Garbera

Ключові слова:

аксіологічна класифікація фразеологізмів, ареальна фразеологічна одиниця, ідеографічна класифікація фразеологізмів, код культури, концепт, лінгвістична база даних, міжкодовий перехід

Анотація

У роботі виявлено й окреслено специфіку концепту людина у фразеології східностепових українських говірок із опертям на систему кодів культури та з укладанням відповідної лінгвістичної бази даних. Структура дисертації визначувана її метою та завданнями.

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, теоретичне значення і практичну цінність роботи, наведено дані про апробацію результатів дослідження тощо.

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження концепту людина у фразеології східностепових українських говірок» містить опис онтологічної сутності концепту в сучасному мовознавстві (підрозділ 1.1), характеристику вербальної об’єктивації концепту засобами ареальної фразеології (підрозділ 1.2), визначення структурної організації концепту людина у фразеології східностепових українських говірок й обґрунтування комплексу методів його дослідження (підрозділ 1.3).

У другому розділі «Вторинна семіотична система концепту людина у фразеології східностепових українських говірок» висвітлено теоретико- прикладні питання культурного кодування (підрозділ 2.1), схарактеризовано систему кодів культури (підрозділ 2.2) та міжкодових переходів (підрозділ 2.3) аналізованого концепту з ґрунтовним описом лексико- семантичних варіантів репрезентантів культурних кодів.

Третій розділ «Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок»: структура та функції» присвячено окресленню досвіду використання лінгвістичної бази даних у фразеології, встановленню кваліфікаційних ознак і класифікаційних параметрів лінгвістичної бази даних (підрозділ 3.1), етапам проектування лінгвістичної бази даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок» (підрозділ 3.2).

У Висновках представлено результати дослідження концепту людина у фразеології східностепових українських говірок, визначено перспективи подальшого вивчення відповідного концепту у фразеології сучасної української мови.

Посилання

Гарбера І.В. Функціонування терміна «концепт» у сучасній лінгвістиці // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. Вип. 1-2. С. 65-71.

Гарбера І.В. Ареальна фразеологія як засіб вербальної об’єктивації концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. збірник. К. : Вид-во «Монограф», 2015. Вип. 45/1. С. 81-87.

Гарбера І.В. До питання дефініції концепту // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. Вип. 1-2. С. 57-63.

Harbera I.V. Phraseme-ideographic model of concept «Man» in the Ukrainian eastern-steppe dialects as the basis of linguistic database // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №3. С. 120-124.

Гарбера І.В. Репрезентація соматичного коду культури концепту «Людина» (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок) // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №9. Т. 2. С. 69-73.

Гарбера І.В. Інфологічний етап проектування лінгвістичної бази даних «Концепт «Людина» у фразеології східностепових українських говірок» // Славистика ХХІ/1–2, 2017. С. 112-118.

Гарбера І.В. Ареальна фразеологічна одиниця як засіб вербалізації концепту // Граматичні студії : зб. наук. праць. Вінниця : ТОВ «Нілан- ЛТД», 2015. С. 83-87.

Garbera I. Person concept in the phraseology of the eastern Ukrainian dialects // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ, 2016. Вип. 9. С. 9-13.

Гарбера І. Концепт «Людина» у фразеології східностепових українських говірок: біоморфний і гастрономічний коди культури // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ, 2017. Вип. 10. С. 8-14.

Гарбера І. Явище синонімії у фразеології східностепових українських говірок // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016 [матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 р.)]. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. С. 29-30.

Гарбера І.В. Репрезентація фітоморфного коду культури концепту «Людина» (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок) // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики [матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 26-27 травня 2017 р.)]. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. Ч. ІІ. С. 159-161.

Гарбера І.В. Фразеосемантична група «Характер» як компонент фраземоідеографічної моделі концепту «Людина» в східностепових українських говірках // Нове у філології сучасного світу [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 червня 2017 р.)]. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. С. 70-72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація