Фразеологізми на позначення відчуттів людини в українській, англійській та французькій мовах: структурний і семантичний аспекти.

Автор(и)

  • A. S. Shulzhenko

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, семантика ФО на позначення відчуттів людини, ідеографічна класифікація, структурно-граматична класифікація, семантична класифікація, ізоморфні та аломорфні властивості

Анотація

Дисертацію присвячено зіставному вивченню фразеологізмів на позначення відчуттів людини в українській, англійській і французькій мовах. До ФО на позначення відчуттів людини належать утворення, загальна семантика яких означає відчуття (зору, слуху, нюху, смаку, дотику, голоду, холоду, втоми тощо). Вони характеризують внутрішні та зовнішні процеси пізнання людиною навколишнього світу, описують її ставлення до нього.

Із застосуванням комплексної методики аналізу ФО вдалося дослідити мовні одиниці з позиції 1) ідеографічного (ієрархічна побудова ТП «Відчуття людини»); 2) структурно-граматичного (виявлення найбільш продуктивних структурних моделей) та 3) семантичного (описано найбільш поширені метафоричні та метонімічні моделі; з’ясовано, які типи системних відношень домінують) аспектів. У результаті зіставлення тематичних, структурно-граматичних та семантичних типів визначено ізоморфні та аломорфні властивості ФО на позначення відчуттів людини, встановлено ступінь їхньої продуктивності у кожній аналізованій мові.

Посилання

Денисова А. С. Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. № 1. С. 364–370.

Денисова А. С. Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [збірник наукових праць] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. VI. C. 13–21.

Денисова А. С. Явище варіантності та синонімії у фразеології. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Філологічні науки. Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2015. Випуск 40. С. 65–68.

Денисова А. С. Фразеологічні словосполучення на позначення відчуттів людини в українській та англійській мовах (структурний аспект). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград, 2016. Вип. 146. С. 281–285.

Денисова А. С. Лінгвістичні методи дослідження фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. Вип. 3. С. 76–81.

Денисова А. С. Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) на матеріалі української, англійської та французької мов. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [збірник наукових праць] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІI. C. 15–20.

Денисова А. С. Сравнительная характеристика фразеологизмов со структурой предложений, обозначающих ощущения человека (на материале украинского и французского языка). Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова»: сборник научных трудов. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. Т. 23. С. 180–184.

Денисова А. С. Вариантность фразеологических единиц, обозначающих ощущения человека (на материале украинского языка). Международный научнопрактический журнал «Авангард науки». Казахстан, 2017. № 9 (10). С. 9–13.

Shulzhenko A. S. Structural and Semantic Modifications of Phraseological Units Signifying Human’s Feelings (on the Material of English and French Languages). Сolloquium-journal. Warszawa, Polska, 2019. №22 (46). S. 27–31.

Денисова А. С. Вивчення фразеології в широкому та вузькому значенні. Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. Бердянськ : БДПУ, 2015. С. 9–11.

Денисова А. С. Антонімічні відношення у фразеології. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. С. 124–125.

Денисова А. С. Полісемія та омонімія фразеологічних одиниць. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. С. 39–41.

Денисова А. С. Методи дослідження фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (Слов’янськ, 19–20 жовтня 2016 року). Слов’янськ : ДДПУ, 2016. С. 47–50.

Denisova A. English Idioms with Structure of Subordinate Phrase Denoting Man’s Feelings. Proceedings of II International scientific conference «World Science in 2016: Results». Morrisville, Lulu Press., 2017. С. 131–133.

Денисова А. С. Фразеологізми на позначення відчуттів людини із будовою сурядних словосполучень у різносистемних мовах. Інновації в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (17 лютого 2017, Краматорськ). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 57–59.

Денисова А. С. Одновершинні фразеологізми на позначення відчуттів людини. Гуманітарні науки: нові вирішення : матеріали III міжнародної науковопрактичної конференції (22 лютого 2017, Краматорськ). Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. С. 162–164.

Денисова А. С. Фразеологізми-речення на позначення відчуттів людини у французькій мові. Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (29 березня 2017 р.) / за заг. ред. к.пед.н., доцента Ю. М. Кажан. Маріуполь : МДУ, 2017. С. 103–104.

Denisova A. S. English Phraseologisms-Sentences Denoting Man’s Feellings. Perspective scientific research: Proceedings of IV International Scientific Conference. Morrisville: Lulu Press, 2017. P. 101–103.

Денисова А. С. Українські фразеологізми на позначення відчуттів людини із будовою складного речення. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 254–255.

Денисова А. С. Полісемія фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Нові шляхи у наукових дослідженнях : матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (13 жовтня 2017 року) : збірник тез. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. С. 139–141.

Денисова А. С. Фразеологізми на позначення відчуття втоми в українській, англійській та французькій мовах. Україністика: нові імена в науці : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (Бахмут, 22-23 березня 2018 року) / Горлівський інститут іноземних мов. Бахмут : ГІІМ, 2018. С. 44–47.

Денисова А. С. Фразеологізми на позначення відчуття болю. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 138–139.

Денисова А. С. Українські та французькі фразеологізми на позначення відчуття холоду. Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 травня 2018 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 54–57.

Шульженко А. С. Фразеологізми на позначення відчуття тепла в українській, англійській та французькій мовах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції (25-26 квітня 2019 року): збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 287–288.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Автореферат