Соціальний потенціал розвитку економіки регіону з промисловою орієнтацією.

Автор(и)

  • K. Nesvit

Ключові слова:

соціальний потенціал, соціальний потенціал розвитку економіки, регіон з промисловою орієнтацією, національна система постіндустріального типу, інтегральний індекс соціального потенціалу, механізм здійснення управлінського впливу

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню науково-методичних основ, розробці теоретико-методологічного забезпечення і практичних рекомендацій щодо формування соціального потенціалу розвитку економіки регіону з промисловою орієнтацію у національній системі постіндустріального типу.

У дослідженні поставлено і вирішено такі завдання: сформовано теоретико-методологічне підґрунтя дослідження соціального потенціалу як ключового компонента забезпечення стійкого розвитку економіки; обґрунтовано роль соціального потенціалу в концепції постіндустріальної трансформації промисловості; узагальнено науково-методологічні підходи до дослідження соціального потенціалу розвитку промисловоорієнтованого регіону, визначено сутність поняття «територія з промисловою орієнтацією»; проведено структурну оцінку впливу соціального потенціалу на розвиток економіки країн з домінуючим індустріальним сектором виробництва; проаналізовано чинники формування соціального потенціалу розвитку економіки промисловоорієнтованих регіонів України; запропоновано збалансовану систему оцінки соціального потенціалу розвитку економіки Дніпропетровського регіону як території з промисловою орієнтацією; визначено стратегічні напрями модернізації соціального середовища розвитку територій з промисловою орієнтацією у національній системі постіндустріального типу; обґрунтовано напрями управлінського впливу на умови та факторно-критеріальні характеристики формування соціального потенціалу розвитку економіки регіону; сформовано методологічні засади використання соціального потенціалу регіону для досягнення економічної стійкості.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному обґрунтуванні проблеми формування соціального потенціалу розвитку економіки регіонів з промисловою орієнтацією, вдосконаленні теоретикометодологічного апарату його вимірювання та розробки стратегічних напрямів модернізації процесів формування і використання соціального потенціалу промисловоорієнтованих територій за умов постіндустріального характеру економічних взаємовідносин.

 

Посилання

Несвіт К., Шаульська Л., Бойченко В. Стратегічні засади розвитку промисловоорієнтованих територій на основі модернізації соціального середовища. European Journal of Economics and Management. 2020. Vol.6. Iss. 1. P. 59-70.

Несвіт К.В. Соціальні чинники стійкого розвитку промисловості регіону. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 56-62.

Несвіт К.В. Соціальний потенціал промисловості як домінантний чинник досягнення економічної стійкості. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2019. №9. С.59-70.

Несвіт К.В. Соціальний потенціал розвитку промислового комплексу регіону в контексті перспектив нової економіки. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. №4 (57). С. 78-84.

Несвіт К.В. Сучасна еволюція концепції створення стійкої цінності компанії на основі розширення ресурсної складової. Економіка і організація управління. 2017. №4 (28). С.233-246.

Несвіт К.В. Особливості трансформації промислового сектору України в умовах нової економіки. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т1. С. 164-166.

Несвіт К.В. Соціальні джерела формування стійкої конкурентоспроможності промисловості в новій економіці. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 23–24 жовт. 2019 р. К. : КНЕУ, 2019. С. 129-131.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація