Структурні та семантичні особливості фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українських мовах.

Автор(и)

  • I. M. Zapukhlyak

Ключові слова:

фразеологізм; структурна модель; граматико-структурний розряд; дієслівний; субстантивний; ад’єктивний; адвербіальний; вигуковий; тематична група; концепт; ізоморфний; аломорфний

Анотація

Дисертацію присвячено зіставному вивченню фразеологізмів із компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Під поняттям «нежива природа» розуміємо сукупність нерукотворних об’єктів, у яких відсутні життєві процеси.

У дисертації проаналізовано структурні особливості фразеологізмів із компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. З’ясовано, що найпродуктивнішою групою в обох аналізованих мовах є фразеологізми рівня словосполучення. Найбільший граматико-структурний розряд – дієслівні фразеологізми, найменший – вигукові вирази. Фразеологізми рівня речення кількісно поступаються виразам рівня словосполучення, фразеологізми-композити, які були виокремленні лише в корпусі англійської мови, є найменш численною групою аналізованих виразів. У роботі встановлено, що фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи мають ізо- та аломорфні риси, однак аломорфні структурні моделі переважають. Це може бути зумовлено лінгвальними причинами, екстралінгвальними і метанауковими чинниками.

У результаті аналізу було виокремлено 73 концепти, які вербалізуються за допомогою фразеологізмів із компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах, 47 із них є ізоморфними. Найбільша кількість аналізованих виразів вербалізує концепти Неправильна поведінка і правильна поведінка. Найчисленнішими концептами української мови є СКРУТА, СМЕРТЬ і НЕПРАВИЛЬНА ПОВЕДІНКА.

Посилання

Запухляк І. М. Функційно-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сучасних англійській та українських мовах. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2018. № 35. C. 25–34.

Запухляк І. М. Структурні особливості субстантивних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 2019. № 12. С. 64–68

Запухляк І. М. Структурні особливості фразеологічних одиниць з лексичним компонентом «вода» в українській мові та «water» в англійській мові. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2019. Вип. 38. C. 74–92.

Запухляк І. М. Структурні особливості дієслівних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.:Філологія, 2019 № 43. Том 1. С. 147–151.

Запухляк І. М. Структурні особливості ад’єктивних компаративних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Закарпатські філологічні студії, 2020. № 14. Том 2. С. 129–135.

Запухляк І. М. Структурні особливості адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук:міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. № 28. Ч. 2. С. 17–24.

Zapukhlyak I. M. Structural Peculiarities of Adjective Non-Comparative Idioms with the Component Denoting Inorganic Matter in the English and Ukrainian Languages. Sciences of Europe. 2020. № 49. Vol. 4. P. 31–40.

Cultural Component of English Idioms. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (25 квітня 2019 р.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. С. 28–30.

Запухляк І. М. Особливості компаративних ад’єктивних фразеологізмів з компонентом неживої природи у англійській та українській мовах. Мови і засоби масової комунікації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13–14 вересня 2019 р., м. Львів). Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. С. 37–41.

Запухляк І. М. Субстантивні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Актуальні питання вивчення германських, романських і слов'янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (17 січня 2020 р.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 19–23.

Запухляк І. М. Ад’єктивні компаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Scientific Horizon in the Context of Social Crises: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (June 6–8, 2020). Tokyo, Japan : Otsuki Press, 2020. P. 111–114.

Запухляк І. М. Ад’єктивні некомпаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. International Forum: Problems and Scientific Solutions: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (June 16–18, 2020). Melbourne, Australia : CSIRO Publishing House, 2020. P. 89–91.

Запухляк І. М. Вигукові фразеологізми з лексичним компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Challenges in Science of Nowadays: Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference (September 6–8, 2020). Washington, USA : EnDeavours Publisher, 2020. C. 51–55.

Запухляк І. М. Про структуру фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов'янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (25 січня 2021 р.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 38–42.

Запухляк І. М. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом «земля» в українській мові та компонентами «earth», «ground» та «land» в англійській мові. Science and Practice,Pproblems and Innovations. Proceedings of the 7th International Scientific Conference (February 25–27, 2021). Ottawa, Canada. С. 157–160.

Запухляк І. М. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи тематичної групи «Гідросфера». Problems and Tasks of Modernity and Approaches to Their Solution. Proceedings of the 8th International Scientific Conference (March 02–05, 2021). Tokyo, Japan. Р. 191–194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Дисертація