Поведінкові моделі суб’єктів ринку праці в новій економіці.

Автор(и)

  • N. S. Yakymova

Ключові слова:

економічна поведінка людини; ринок праці; поведінкові моделі суб’єктів ринку праці; нова економіка; поведінкова економіка; типологізація; економічні індикатори; освітньо-професійна траєкторія; когнітивні упередження; механізм регулювання; інститути; конкурентоспроможність; трансформація; моніторинг; державна політика «м’якого підштовхування»

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічного забезпечення, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в новій економіці.

Уточнено понятійно-термінологічний апарат дослідження економічної поведінки людини. Визначено сутність та характеристики поведінки суб’єктів ринку праці. Систематизовано наукові підходи до визначення нової економіки та окреслено її вплив на формування поведінкових моделей суб’єктів ринку праці.  Ідентифіковано та проаналізовано систему чинників впливу на тип поведінки суб’єктів ринку праці. Досліджено когнітивні засади коректності та раціональності поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Проаналізовано освітній потенціал суб’єктів ринку праці як чинник вибору поведінкових моделей. Виявлено інституційні та цифрові передумови трансформації національної економічної системи. Проведено оцінку можливостей, обмежень і загроз ринку праці України у контексті формування трудового потенціалу нової якості. Виокремлено галузевий контекст прогресивного типу поведінкової моделі працівника. Розроблено механізм регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в новій економіці. Удосконалено інституційне регулювання поведінки суб’єктів ринку праці. Здійснено моделювання поведінкових траєкторій суб’єктів ринку праці. Запропоновано поведінкові інструменти в системі державного регулювання ринку праці. Обґрунтовано стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності національного ринку праці. Розроблено алгоритм моніторингу поведінкових моделей суб’єктів ринку праці як основи інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики.

Посилання

Якимова Н. С., Марченко І. С. Інституційні чинники розвитку інноваційної зайнятості (п. 2.5); Якимова Н. С., Звонар В. П., Цимбал О. І. Соціальні ризики і загрози розвитку інноваційної зайнятості (п. 3.2); Якимова Н.С., Кримова М.О. Основні напрями і механізми розвитку інноваційних видів зайнятості (п. 4.1); Якимова Н. С., Лібанова Е. М., Заяць Т. А., Ільїч Л. М., Кримова М. О., Лісогор Л. С. Стратегічні пріоритети активізації інноваційного потенціалу зайнятості в Україні (п. 4.3). Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2016. С. 157–183; С. 219–254; С. 257–279; С. 300–319 (20,74 д.а. / 2,58 д.а.).

Якимова Н. С. Сутність та характеристики поведінкових моделей суб’єктів ринку праці (п. 1.13). Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л. Г., к.е.н., доц. Татомир І. Л. Трускавець : Посвіт, 2020. С. 119–128 (21,0 д.а. / 0,62 д.а.).

Yakymova N., Krymova M., Bei H. Features of the transformation of the labor market of Ukraine in the new economy (p. 2.19). The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 42. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 328–336 (0,61 д.а. / 0,2 д.а.).

Yakymova N., Shaulska L. Formation of educational potential of sustainable development. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2015. Vol.3, №3. Р.140–146 (1,12 д.а. / 0,56 д.а.).

Yakymova N., Krymova M., Laushkin O. Methodology for identifying innovative types and forms of employment of the population of Ukraine. Prosopon. European Humanities and Social Studies. 2017. №20 (3). Р.27–41 (0,9 д.а. / 0,3 д.а.).

Yakymova N., Shaulska L., Krymova M. Innovative employment in the structure of the modern labor market. European journal of transformation studies. 2020. Vol. 8. №1. Р. 79–92 (Web of Science) (1,0 д.а. / 0,35 д.а.).

Якимова Н. С., Ільїч Л. М. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 82–86 (1,08 д.а. / 0,54 д.а.).

Якимова Н. С. Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення її конкурентоспроможності. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2016. №1 (11). С. 183–192 (0,4 д.а.).

Якимова Н. С. Напрями реалізації інноваційних перспектив трансформації ринку праці України. Економіка і організація управління. 2016. №3 (23). С. 347–356 (1,25 д.а.).

Якимова Н. С. Підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2(14). С. 267–275 (Index Copernicus та інші) (0,78 д.а.).

Якимова Н. С., Шаульська Л. В. Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. Схід. 2017. № 2 (148). С. 28–35 (Index Copernicus та інші) (0,86 д.а. / 0,43 д.а.).

Якимова Н. С. Забезпечення ефективної реалізації потенціалу кваліфікованого і висококваліфікованого персоналу в аспекті удосконалення соціальної політики міста. Торгівля і ринок України. 2018. № 1 (43). С. 35–42 (0,93 д.а.).

Якимова Н. С., Панченко І. В. Забезпечення відповідності освітнього потенціалу потребам економіки в умовах підвищення ефективності державної соціальної політики. Економіка і організація управління. 2018. №1 (29). С. 132–139 (0,62 д.а. / 0,31 д.а.).

Якимова Н. С., Шаульська Л. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». 2018. № 1. С. 119–127 (Index Copernicus та інші) (1,05 д.а. / 0,52 д.а.).

Якимова Н. С., Орєхова Т. В., Марценюк О. В. Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Економіка і організація управління. 2019. № 4 (36). С. 210–218 (1,04 д.а. / 0,35 д.а.).

Якимова Н. С., Кобідзе Н. Н. Механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці в новій економіці. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 3 (59). С. 44–50 (0,68 д.а. / 0,34 д.а.).

Якимова Н. С., Шаульська Л. В., Дороніна О. А. Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Вісник КНУТД. Серія Економічні науки. 2019. № 6 (141). С. 156–165 (Index Copernicus та інші) (0,6 д.а. / 0,2 д.а.).

Якимова Н. С. Світова практика функціонування систем страхування по безробіттю в умовах трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1–2 (56). С. 125–131 (Index Copernicus та інші) (0,81 д.а.).

Якимова Н. С. Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. С. 148–153 (Index Copernicus та інші) (0,7 д.а.).

Якимова Н. С., Марценюк О. В. Дослідження факторів впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. № 2 (25). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/51.pdf (Index Copernicus та інші) (0,46 д.а. / 0,23 д.а.).

Якимова Н. С. Когнітивні упередження та їх вплив на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці. Галицький економічний вісник. 2020. Том 63. № 2. С. 118–125 (Index Copernicus та інші) (0,7 д.а.).

Якимова Н. С. Механізм регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в новій економіці. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 60. Ч. 2. С. 85–89 (Index Copernicus та інші) (0,58 д.а.).

Якимова Н. С. Підходи до типологізації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Вип. 6 (85). Т. 25. С. 222–226 (Index Copernicus та інші) (0,6 д.а.).

Якимова Н. С. Інституційне забезпечення регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Інтелект ХХІ. 2020. Вип. 5. С. 84–88 (Index Copernicus та інші) (0,58 д.а.).

Якимова Н. С., Томчук О. В., Кобідзе Н. Н. Освітня траєкторія людини в ХХІ столітті: вплив поведінкових чинників. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил. 2020. № 25. С. 147–152 (Index Copernicus та інші) (0,57 д.а. / 0,19 д.а.).

Якимова Н. С. Моніторинг поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в системі інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики. Економіка і організація управління. 2020. № 3 (39). С. 278–287 (0,73 д.а.).

Якимова Н. С., Панченко І. В. Концептуальні засади державної політики регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Економіка та суспільство. 2020. Вип. 22. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-55 (Index Copernicus та інші) (0,54 д.а. / 0,27 д.а.).

Якимова Н. С., Кримова М. О. Ключові тренди формування попиту на українському ринку праці; Якимова Н. С., Панченко І. В. Аналіз впливу соціально-економічних та демографічних чинників на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці. Ринок праці та зайнятість населення. 2020. № 1. С. 34–40; С. 41–46 (1,3 д.а. / 0,65 д.а.).

Якимова Н. С., Кримова М. О. Сучасні тенденції ринку праці в Україні. Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 10–11 червня 2016 р., м. Кіровоград. Кіровоград: «Ексклюзив-Систем», 2016. С. 204–207 (0,2 д.а. / 0,1 д.а.).

Якимова Н. С., Кобідзе Н. Н. Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в новій економіці. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет «Запорізька політехніка». 29–30 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2019. С. 279–281 (0,18 д.а. / 0,1 д.а.).

Якимова Н. С. Аналіз поведінкових моделей працівників як ключових суб’єктів ринку праці. Сучасні наукові погляди на модернізацію, інноваційні технології та фінансові процеси: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. 28 березня 2020 р., м. Київ. К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. С. 78–81 (0,23 д.а.).

Якимова Н. С. Дослідження сучасних поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції: у 8 ч. 16 квітня 2020 р., м. Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 62–64 (0,2 д.а.).

Якимова Н. С. Трактування поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в сучасних економічних теоріях. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 30 квітня 2020 р., м. Переяслав. Переяслав, 2020. С. 49–51. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/5661 (0,31 д.а.).

Якимова Н. С. Особливості вибору моделі поведінки суб’єктами ринку праці в новій економіці. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред. проф. Л. Черчик. 13 травня 2020 р., м. Луцьк. Луцьк, 2020. С. 439–440 (0,11 д.а.).

Якимова Н. С. Чинники трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в умовах нової економіки. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28–29 травня 2020 р., м. Дніпро. Дніпро, 2020. Т.2. С. 584–587 (0,21 д.а.).

Yakymova N., Krymova M. Development of educational potential in the context of regulation of behavioral models of labor market actors in the new economy. Priority Development Fields of the European Research Area: Conference Proceedings of International Scientific Conference. September 25, 2020, Riga. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 52–56 (0,3 д.а. / 0,15 д.а.).

Якимова Н. С. Рекомендації щодо оновлення змісту профорієнтаційної діяльності в контексті забезпечення продуктивної зайнятості в Україні. Кримський економічний вісник. 2014. № 6 (13). С. 159–161 (0,35 д.а.).

Якимова Н. С. Особливості поведінкових моделей безробітних на ринку праці. Економічні студії. 2020. Вип. 1 (27). С. 235–238 (Index Copernicus та інші) (0,47 д.а.).

Якимова Н. С., Лісогор Л. С., Лібанова Е. М., Ільїч Л. М. та ін. Твір наукового характеру «Звіт про науково-дослідну роботу «Інноваційні перспективи структурних трансформацій на ринку праці в умовах модернізації економіки»»: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65953 від 08.06.2016 р. Авторські майнові права належать Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

Якимова Н. С., Лібанова Е. М., Лісогор Л. С., Гладун О. М. та ін. Твір наукового характеру «Звіт про науково-дослідну роботу «Інноваційні види зайнятості: перспективи їх розвитку в Україні»»: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75700 від 03.01.2018 р. Авторські майнові права належать Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.

Якимова Н. С., Лісогор Л. С., Лібанова Е. М., Богуш Л. Г. та ін. Твір наукового характеру «Звіт про науково-дослідну роботу «Конкурентоспроможність робочої сили: методологія та практика оцінювання»»: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86879 від 15.03.2019 р. Авторські майнові права належать Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Дисертація