Розвиток маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу.

Автор(и)

  • I.V. Banzeliuk

Ключові слова:

розвиток; потенціал; розвиток потенціалу; маркетинговий потенціал; заклади вищої освіти; бенчмаркінг; концепція розвитку; механізм розвитку; інформаційне забезпечення розвитку

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню науково-методичних основ, вдосконаленню теоретико-методологічного забезпечення і практичних рекомендацій щодо розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу.

У першому розділі «Теоретичні аспекти розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу» досліджено сутність понять «потенціал», «маркетинговий потенціал», як складової економічного потенціалу організації, та підходи до їх трактування; запропоновано розглядати маркетинговий потенціал ЗВО з трьох підходів: ресурсного, інформаційного, системного, та використовувати при досліджені розвитку маркетингового потенціалу систему компонентів, яка характеризується множиною матеріальних та нематеріальних, латентних та виявлених елементів; окреслено класифікаційні ознаки структуризації елементів маркетингового потенціалу ЗВО; обґрунтовано основні характеристики та переваги використання маркетингового потенціалу ЗВО (адаптація дозволяє відповідати потребам та очікуванням споживачів; динамічність характеризує можливість розвитку та відтворення конкурентних переваг; комунікативність створює зв'язок із зовнішнім середовищем; інформаційна залежність обумовлює захист управлінських рішень; структурованість та системність дозволяє зберігати цілісність системи та внутрішні зв’язки між її компонентами). 
У другому розділі «Аналітичне забезпечення розвитку маркетингового потенціалу в ЗВО» здійснено аналіз стану розвитку маркетингового потенціалу системи вищої освіти України на мікро-, мезо- та макрорівнях.
У третьому розділі «Удосконалення розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу» запропоновано комплексний механізм розвитку маркетингового потенціалу на засадах бенчмаркінгу

Посилання

Снісарчук І. В. Статистичний аналіз маркетингового потенціалу освітнього простору України. Еuropean journal of economics and management. Czech. 2019.Volume 5, Issue 1. С. 99-106.

Снісарчук І.В. Фінансовий аспект управління маркетинговим потенціалом вищих навчальних закладів. Фінанси, облік, банки. 2017. №1(22). С.250-259.

Снісарчук І.В. Роль фандрайзингу в управлінні маркетинговим потенціалом ЗВО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. 2018. № 8(36). С. 40–43.

Снісарчук І. В. Управління маркетинговим потенціалом ЗВО шляхом формування ендавменту. Бізнес Інформ. 2018. №5. C. 514–521.

Снісарчук І.В. Сутність та види бенчмаркінгу маркетингового потенціалу ЗВО. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2019. №7. С. 40-50. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5129

Снісарчук І.В. Закономірності управління маркетинговим потенціалом ЗВО. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2019. №3 (89). С.87-93.

Банзелюк І.В. Принципи управління маркетинговим потенціалом ЗВО. Економіка і організація управління. 2019. №3 (35). С.101-110.

Ахновська І. О., Банзелюк І. В. Переваги та перешкоди використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом ЗВО. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-03. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні груп перешкод при впроваджені бенчмаркінгу розвиток маркетингового потенціалу ЗВО та площин його діяльності.

Банзелюк І.В. Концепція розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу. Економіка і організація управління. 2020. №4. С. 212-226.

Банзелюк І.В. Комплексний механізм розвитку маркетингового потенціалу на засадах бенчмаркінгу ЗВО. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. 2021. №1. С. 20-24.

Снісарчук І.В. Застосування бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом ВНЗ. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: мат. 5-ї міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 7-9 листоп. 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 67-70.

Снісарчук І.В. Маркетинговий потенціал ВНЗ як основний фактор підвищення рівня конкурентоспроможності освітньої галузі. Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: мат. ІV міжн. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 08 груд. 2017 р.). Маріуполь, 2017. С. 157-158.

Снісарчук І.В. Коучинг як перспектива формування маркетингового потенціалу ВНЗ. Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація : мат. ІІ всеукр. наук.-практ. інт.-конф. (м. Полтава, 14 груд. 2017 р.). Полтава, 2017. С.697-700.

Снісарчук І.В. Освітня складова розвитку маркетингового потенціалу ВНЗ. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці XVII міжн. наук. конф. (м. Вінниця, 4-6 груд. 2017 р.). Вінниця, 2017. Т.1. С.80-83.

Снісарчук І.В. Інформаційне забезпечення управління маркетинговим потенціалом ЗВО. Інформація та соціум: мат. IIІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 08 черв. 2018 р.). Вінниця, 2018. С 15-16.

Снісарчук І.В. Соціальний аспект управління маркетинговим потенціалом ВНЗ. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: мат. ІV міжн. наук.-практ.конф. (м. Кривий Ріг, 21 січн. 2019 р.). Кривий Ріг, 2019. С. 33-35.

Снісарчук І.В. Кластерний аналіз регіонів України за рівнем маркетингового потенціалу ЗВО. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : мат. VІІІ міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 трав. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 53-55.

Снісарчук І.В. Переваги використання бенчмаркінгу при аналізі діяльності конкурентів. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : мат. II міжн. наук.-практ. конф. (м. Умань, 30-31 травн. 2019 р.). Умань, 2019. С.216-218.

Банзелюк І. В. Закономірності управління маркетинговим потенціалом ЗВО. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : праці XX всеукр. наук.конф. (м. Вінниця, 23-24 квіт. 2020 р.). Вінниця, 2020. С. 246-248.

Банзелюк І. Функції управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : тези доп. V міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 квіт. 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 25-26.

Банзелюк І. В. Рівні управління маркетинговим потенціалом ЗВО. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: тези VIII наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 02-06 листоп. 2020 р.). Дніпро, 2020. С.55-59.

Банзелюк І. В. Концептуальні засади управління маркетинговим потенціалом ЗВО на засадах бенчмаркінгу. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці : мат. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2020 р.). Київ, 2020. С.25.-26.

Банзелюк І.В. Результативні показники розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: мат. IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 бер. 2021 р.). Вінниця, 2021. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11686/9775

Снісарчук І. В. Доцільність аутсорсингу в управлінні маркетинговим потенціалом ЗВО. Еconomic and law paradigm of modern society. Scientific Journal by Open Europe. Словаччина. 2018. №2. С.37-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Анотація