Роль судової правотворчості в утвердженні принципу верховенства права.

Автор(и)

  • P. Komar

Ключові слова:

правотворчість; судова правотворчість; правосуддя; верховенство права; довіра до суду; судова практика; ratio decidendi; jurisprudence constante; єдність судової практики

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню судової правотворчості та її ролі в утвердженні принципу верховенства права. На підставі презумпції про невід’ємну значущість правосуддя в остаточному установленні та зміцненні правовладдя, за допомогою основних форм та прийомів мислення, заснованого на розумінні логічних категорій, законів критичного мислення й на підставі етимологічного аналізу значення слова «утвердження» та змістовного навантаження словосполучення «утвердження верховенства права», з урахуванням напрацювань міжнародних інституцій, зокрема щодо формулювання контрольного переліку питань для оцінювання стану верховенства права в окремо взятій державі, правових позицій ЄСПЛ, обґрунтовано положення щодо визнання судової правотворчості важливим чинником утвердження верховенства права як гарантії більшості складових досліджуваного принципу.

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади судової правотворчості» продемонстровано, що переважна частина існуючих у науковій площині формулювань поняття судової правотворчості використовують спосіб визначення через найближче родове поняття – «правотворчість», і запропоновано відмовитися від даного підходу з огляду на низку причин. По-перше, сам термін «правотворчість» не є абсолютно однозначним і загальноприйнятим, по-друге, діфінієндум судова правотворчість не є інтегративним терміном, що повністю охоплюється двома словами, які його складають, а може дещо виходити за межі їх традиційного сприйняття (судова правотворчість не поглинається як видове поняття родовим поняттям «правотворчість»). Враховуючи наведені зауваження, сформульовано визначення поняття судової правотворчості із  дотриманням правил формальної логіки.

У розділі ІІ «Верховенство права та судова правотворчість: від реалізації до утвердження» узагальнені сучасні підходи розуміння верховенства права, згідно із якими це складна багатоаспектна категорія, доктрина «відкритого типу», що немає чіткого вичерпного визначення, розкривається через інституційні принципи, кількість та розуміння яких постійно доповнюється, у першу чергу ЄСПЛ. Доведено абсолютну відмінність верховенства права від законності (верховенства закону як «диктатури закону»), яка спонукає звертатися до букви закону, а не його духу. У цьому і полягає головна сполучна ланка між ідеями верховенства права та якісного правосуддя, виходячи із суті функції, яку суди покликані здійснювати.

Посилання

Комар П. Система джерел права та система законодавства: сучасний стан поняттєво-категоріального апарату і принципів правозастосування. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 3. С. 36-40. URL: http://www.pap.in.ua/3_2019/9.pdf.

Комар П. Верховенство права та судова правотворчість: знову про сутність конституційного принципу у світлі пошуку ефективних шляхів його реалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. Вип. 62. С. 36-41. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1175301.pdf

Komar P. Judicial Lawmaking as a Special Type of Lawmaking in Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 6. P. 188-192.

Комар П. Поняття конституційного законодавства України. Наукові розвідки з актуальних проблем публічного і приватного права. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2017 р.). С. 46-50.

Комар П. Загальнотеоретичні аспекти судової правотворчості в Україні. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Ужгород, 8–9 травня 2020 р.). С. 118-122.

Комар П. Судова влада як суб’єкт правотворчості в Україні. Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18–19 грудня 2020 р.). С. 22-26.

Комар П. До питання судової правотворчості у контексті поділу влади. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 29–30 січня 2021 р.). С. 15-18.

Комар П. Поняття та система конституційного законодавства України: підходи, проблеми, напрями вирішення. Правничий часопис Донецького університету. 2016. № 1/2. С. 3-10.

Komar P. The Value of Precedent as a Source of Law in Ukraine. Economic and law paradigm of modern society. 2020. №1. P. 79-85. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/issue/archive.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

Анотація