Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку міста.

Автор(и)

  • V. S. Boychenko

Ключові слова:

соціальна інфраструктура; людський розвиток; якість життя; місто; громада; соціальна відповідальність; соціальна сфера

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення людського розвитку міста шляхом удосконалення його соціальної інфраструктури.
Удосконалено понятійно-категорійний апарат дослідження проблеми соціальної інфраструктури, сформовано перелік класифікаційних ознак з використанням ідентифікованих підходів; надано авторське визначення поняття «соціальна інфраструктура міста», окреслено ключові відмінності між соціальною інфраструктурою країни та міста. Побудовано організаційний механізм процесу забезпечення людського розвитку міста, визначено чинники прямого та опосередкованого впливу соціальної інфраструктури на людський розвиток міста. Досліджено науково-методичні підходи в сфері брендування територіальноадміністративних одиниць, побудовано модель формування соціального бренду міста. Здійснено аналіз суб’єктивних та об’єктивних показників розвитку соціальної інфраструктури міста, окреслено коло наявних проблем в цій сфері. Розширено методологічні підходи побудови індексу людського розвитку громади (міста); проведено за розробленою методикою рейтингову оцінку рівня людського розвитку міст України за критеріальними ознаками. Розроблено механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста. Запропоновано прикладні аспекти матеріального та програмного характеру, направлені на забезпечення формування сприятливих умов людського розвитку в місті на основі модернізації соціальної інфраструктури міста.

Посилання

Бойченко В., Шаульська Л., Несвіт К. Стратегічні засади розвитку промисловоорієнтованих територій на основі модернізації соціального середовища. European Journal of Economics and Management. 2020. Vol. 6, Iss. 1. Pp. 59–70 (1,58 д.а. / 0,7 д.а.).

Бойченко В. С. Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2. Т. 3. С. 215–221 (0,65 д.а.).

Boychenko V. The Formation of the Key Assets of Human Capital at the Corporate Level. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 4 (42). С. 186–190 (0,55 д.а.).

Бойченко В. С. Особливості формування соціального бренду міста. Економіка та організація управління. 2016. №3 (23). С. 375-382 (0,6 д.а.).

Бойченко В. С. Шаульська Л. В. Стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури міста: суб’єктивний аспект. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5790 (0,8 д.а. / 0,5 д.а.).

Бойченко В. С. Соціальна інфраструктура міста: сутність, складові елементи, функції та принципи реалізації. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія Економіка. 2017. Вип. 12. С. 177–182 (0,95 д.а.).

Бойченко В. С. Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1 (15). С. 420–424 (0,4 д.а.).

Бойченко В. С. Механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. №2. С.78-83 (0,7 д.а.).

Бойченко В. С., Томчук О. В. Класифікація міст як інструмент вибору моделі управління людським потенціалом території. Actual problems of economics. 2019. № 11 (221). С. 96–112 (1,58 д.а / 0,8 д.а.).

Бойченко В. С. Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. № 25. С. 49-55 (0,5 д.а.).

Бойченко В. С. Якість життя та соціальна інфраструктура міста. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 26-27 квітня 2017 р. м. Вінниця, 2017. Т. 3. С. 225-228 (0,24 д.а.).

Бойченко В. С. Методологічні підходи до оцінки людського розвитку міст України. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: праці Міжнародної науково-практичної конференції. 23–24 жовтня 2019 р. м. Київ: КНЕУ, 2019. С. 92–94 (0,24 д.а.).

Бойченко В. С. Оцінка рівня людського розвитку в містах України. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т. 1. С. 161–163 (0,24 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-12

Номер

Розділ

Автореферат