, Львівська комерційна академія Укоопспілки, Ukraine